Otwarty Ursynów przystąpił do DKDS Ursynów

Ratusz Dzielnicy Ursynów

21 marca stowarzyszenie Otwarty Ursynów przystąpiło do Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego (DKDS Ursynów) działającej przy Urzędzie Dzielnicy Ursynów. Reprezentantem naszej organizacji w komisji jest zanany ursynowski społecznik Krzysztof Bendkowski.

DKDS jest dobrowolnym i samorządnym zrzeszeniem organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność na Ursynowie. DKDS działa w naszej dzielnicy od lutego 2009 roku i ma charakter inicjatywno-doradczy. Do zadań komisji należy w szczególności:

  • opiniowanie i współtworzenie dokumentów i projektów aktów prawnych wydawanych przez organy dzielnicy;
  • opiniowanie projektów aktów prawnych związanych z obszarami określonymi w programie współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
  • delegowanie przedstawicieli do udziału w zespołach;
  • współpraca z Dzielnicą Ursynów w celu polepszenia i podwyższenia efektywności działań kierowanych do mieszkańców dzielnicy;
  • określanie potrzeb społecznych i sposobu ich zaspokajania;
  • występowanie do władz dzielnicy i miasta z odpowiednimi wnioskami w zakresie swojej działalności;
  • aktywna współpraca z Forum i Komisjami Dialogu Społecznego m. st. Warszawy oraz innymi podmiotami.

DKDS znana jest m.in. z organizowanego corocznie balu karnawałowego dla osób niepełnosprawnych, który odbywa się w sali im. Juliana Ursyna Niemcewicza w ursynowskim ratuszu. Obecnie do DKDS na Ursynowie należy już ponad 70 organizacji działających na rzecz mieszkańców dzielnicy.