Informacja nt. skandalicznych działań miasta w związku z likwidacją pętli przy Płaskowickiej [SKANY DOKUMENTÓW]

Sesja Rady Dzielnicy Ursynów ws. likwidacji pętli przy ul. Płaskowickiej

Informacja dotycząca utrudniania przez przedstawicieli m.st. Warszawy budowy Południowej Obwodnicy Warszawy (POW), niepotrzebnej likwidacji pętli autobusowej Natolin PŁN, konfliktu interesów i utrudniania dostępu do informacji publicznej.

Władze m.st. Warszawy utrudniają budowę POW

 1. W grudniu 2015 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy m.st. Warszawa a Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), które uregulowało stan prawny działek pod budowę tunelu. Następnie, w styczniu 2016 r. Prezydent Warszawy oświadczyła, że wyraża zgodę na dysponowanie prze GDDKiA na cele budowlane nieruchomościami, m.in. na których zlokalizowany jest obecnie Bazarek na Dołku (Targowisko). Załącznik 1  Załącznik 1a Załącznik 1b
 2. W czerwcu 2017 r. GDDKiA wystąpiła do Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie (ZDM) o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogi w celu prowadzenia robót budowlanych na nieruchomościach, na których jest zlokalizowane Targowisko. Załącznik 2
 3. W czerwcu 2017 r. Stowarzyszenie Kupców i Inwestorów Giełdy „Na Dołku” (Stowarzyszenie kupców) wystąpiło także o wydanie zezwolenia na dalsze zajęcie pasa drogi oraz zawarcie kolejnej umowy dzierżawy. Załącznik 3
 4. ZDM wydał zgodę dla Stowarzyszenia kupców na miesiąc lipiec i sierpień (decyzją wsteczną z września 2017 r.), jednocześnie do wydania decyzji ZRID przez Wojewodę Mazowieckiego nie przekazano nieruchomości na cele budowlane. Załącznik 3 Załącznik 4
 5. Od 1 września 2017 r., kupcy zajmują teren bezumownie (oraz bez zezwolenia). Załącznik 3
 6. ZRID został wydany 28 grudnia 2017 r., przekazany przez ZDM teren z funkcjonującym Targowiskiem (po wydaniu ZRID), do dnia dzisiejszego uniemożliwia pełną realizację budowy POW na odcinku, na którym jest Targowisko. Załącznik 4
  Jednocześnie należy wskazać, że teren zajmowany przez Targowisko jest niezbędny do wykonania, niektórych prac, dla których wydano ZRiD w grudniu 2016 r. (np. budowa stacji pomp wodnych, czy przełożenie instalacji gazowej).

Konkluzja: M.st. Warszawa nie wywiązuje się z ww. porozumienia i oświadczenia Prezydenta Warszawy. ZDM z nieuzasadnionych przyczyn wynikających z interesu publicznego przedłużył postępowanie administracyjne dot. zajęcia pasa drogi i przez to nie przekazał GDDKiA terenu Targowiska, na którym powinny być realizowane prace budowlane. ZDM prawdopodobnie mógł nadać swojej decyzji odmawiającej zajęcia pasa drogi dla Stowarzyszenia Kupców rygor natychmiastowej wykonalności, wtedy odwołanie Stowarzyszenia Kupców do SKO nie miałoby żadnego znaczenia i nie przedłużałoby procedur (Stowarzyszenie kupców odwołało się od odmowy na zajęcie pasa drogi). Dla porównania przejęcie przez GDDKiA innego odcinka drogi od ZDM trwało 28 dni (Załącznik 5).

Konflikt Interesów, korupcja polityczna, niepotrzebna likwidacja pętli, a budowa POW

 1. W tej sprawie mamy do czynienia z gigantycznym konfliktem interesów i działaniem przedstawicieli Warszawy wbrew interesowi publicznemu, na rzecz interesu prywatnego.
 2. Władze Warszawy zlikwidowały potrzebną pętlę autobusową na rzecz prywatnego interesu, którym jest Targowisko. Targowiskiem zarządza podmiot prywatny prowadzący działalność gospodarczą –Stowarzyszenie kupców, którym kieruje radny dzielnicy Ursynów Piotr Karczewski z współrządzącej Ursynowem, rządzącej samodzielnie Warszawą, Platformy Obywatelskiej. Formalnie, o likwidację pętli poprosił Burmistrz Dzielnicy Ursynów Robert Kempa (Platforma Obywatelska) w czerwcu 2017 r. Załącznik 6
 3. Władze Warszawy za powód swoich decyzji dot. likwidacji pętli podają budowę POW. Niemniej jednak z pism GDDKIA wynika, iż likwidacja pętli autobusowej nie ma nic wspólnego z budową POW (Załącznik 7). Prywatny bazar radnego Piotra Karczewskiego mógłby zostać przeniesiony do innej lokalizacji. W maju 2016 r. zostały wydane warunki zabudowy na pasaż handlowy w okolicy Areny Ursynów (Załącznik 11). Strona społeczna wskazywała w ostatnich latach kilka innych alternatywnych lokalizacji dla bazarku – nie były one nigdy przedmiotem rzetelnych analiz Urzędu Dzielnicy Ursynów (np. weekendowe targowisko na parkingu przy urzędzie, tymczasowe targowisko przy Arenie Ursynów od ul. Gandhi, mini bazarki, budowa trwałego miejskiego targowiska).
 4. Likwidacja pętli powoduje dodatkowe utrudnienia dla mieszkańców, ponieważ autobusy parkują na zatoczkach przy ulicach. Kiedy zostanie wprowadzona docelowa organizacja ruchu w czasie budowy POW (zamknięte zostaną niektóre ulice) będzie to stanowiło spory problem komunikacyjny i transportowy.
 5. Bez politycznego wsparcia nie dokonano by likwidacji potrzebnej, zwłaszcza w czasie budowy POW, pętli autobusowej.
 6. Jeszcze w połowie 2017 r. Zarząd Transportu Miejskiego (ZTM) twierdził, że pętla przy ul. Płaskowickiej jest niezbędna do zapewnienia prawidłowej obsługi komunikacyjnej na Ursynowie. Załącznik 8

Likwidacja pętli autobusowej to niepotrzebne koszty, niegospodarność

 1. Likwidacja pętli autobusowej w celu zapewnienia dogodnej lokalizacji do usytuowania prywatnego przedsięwzięcia gospodarczego (Targowiska zarządzanego przez radnego PO) wiąże się z poniesieniem przez m.st. Warszawę nieuzasadnionych kosztów.
 2. Aby móc wydzierżawić teren pętli należało zmienić status prawny działki, który nie pozwalał na jego użytkowanie na inne cele niż cele statutowe ZTM. W lipcu ZTM próbował wydzierżawić bezprawnie tę działkę, ale w wyniku społecznych skarg, wycofano się, gdyż robiąc to naruszono by przepisy prawa.
 3. W związku z tym postanowiono, że status prawny nieruchomości zostanie zmieniony po to, by móc wydzierżawić teren pętli dla Targowiska radnego. Aby to zrobić trzeba było wykazać, że ZTM nie użytkuje terenu zgodnie z jej celem i jest on niepotrzebny na cele ZTM. Zatem zlikwidowano pętle i wprowadzono nowe trasy dla autobusów, wydłużono je. Miesięcznie warszawski podatnik płaci za tę operację około 100 tyś. zł, co w skali roku może przełożyć się nawet na kwotę 1,2 mln zł. Załącznik 9
 4. Ten koszt jest nieuzasadniony, ponieważ późniejsza organizacja ruchu zostałby i tak wdrożona i pokryta w części przez inwestora POW (zmiana lokalizacji przystanków, pokrycie kosztów części infrastruktury, ale nie dodatkowych wozokilometrów). Koszt około 100 tyś. zł ma jedynie związek z celem tej operacji, jaką jest próba wydzierżawienia działki dla radnego Platformy Obywatelskiej i wyłączenie od 2 grudnia 2017 r. pętli z eksploatacji.
 5. Jednocześnie dodajemy, iż obecnie prowadzona dzierżawa ww. działki również obarczona jest błędem, ponieważ nowy zarządca ( Zarząd Mienia) nie przestrzega zarządzenia prezydenta ws. dzierżawy nieruchomości (brak wymaganych uzgodnień). Pseudo konkurs (wystartował w nim tylko jeden podmiot – Stowarzyszenie kupców) powinien zostać unieważniony. Załącznik 10

Utrudnianie dostępu do informacji publicznej

 1. Prezydent m.st. Warszawy oraz Biuro Mienia i Skarbu Państwa utrudniają kontrolę społeczną w tej sprawie poprzez nieuprawnione przedłużanie lub nieudzielanie odpowiedzi na wnioski o udostępnienie informacji publicznej.
 2. Prezydent Warszawy nie chce udostępnić protokołu z posiedzenia Zespołu Koordynującego m.st. Warszawy, na którym zapadły prawdopodobnie ustalenia/decyzje dot. wygaszenia prawa trwałego zarządu dla ZTM dla nieruchomości pętli autobusowej. W tej sprawie 12 stycznia 2018 r. została wniesiona skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na bezczynność Prezydent m.st. Warszawy. Prezydent m.st. Warszawy uznaje, iż przedmiotowy protokół nie stanowi informacji publicznej, mimo iż z zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy wynika, że posiedzenia Zespołu Koordynującego mają charakter jawny.
 3. Informacja o tym, iż Zespół Koordynujący podjął ustalenia/decyzje w ww. sprawie znajduje potwierdzenie m.in. w piśmie Zastępcy Prezydenta m.st. Warszawy Michała Olszewskiego z dnia 6 listopada 2017 r.
 4. Biuro Mienia utrudnia dostęp do informacji publicznej, poprzez nieuzasadnione wydłużanie terminów udzielania odpowiedzi na wnioski o kopie jawnych dokumentów, a ostatecznie nieudzielanie odpowiedzi. (W efekcie strona społeczna nie otrzymała uje informacji publicznej i nie może w ten sposób podejmować skutecznych działań w obronie interesu mieszkańców.

 

Nasze wystąpienie jest podyktowane interesem publicznym. Uważamy, iż działania przedstawicieli władz Warszawy naruszają zasady współżycia społecznego, dobre obyczaje i służą interesowi prywatnemu, a nie publicznemu. Jesteśmy zdumieni skalą wsparcia przedstawicieli Warszawy dla prywatnego przedsięwzięcia gospodarczego radnego dzielnicy Ursynów Piotra Karczewskiego i stopniem manipulowania przez przedstawicieli Warszawy opinią publiczną. Wbrew temu co jest przedstawiane, to nawet zawarcie umowy dzierżawy byłej pętli autobusowej dla kupców nie rozwiązuje problemu, ponieważ, aby móc zgodnie z prawem przenieść Targowisko na ten teren, należy otrzymać m.in. uzgodnienia organizacji ruchu zgodne z warunkami zabudowy, zezwolenie na zajęcie pasa drogi wzdłuż al. KEN od ZDM, zezwolenie na zjazd oraz pozwolenie na budowę.

Apelujemy do władz Warszawy o zaprzestanie prowadzenia szkodliwych dla interesu publicznego działań. Apelujemy o przywrócenie pętli autobusowej, zaproponowanie kupcom innego terenu dla targowiska i umożliwienie sprawnej budowy POW. Władze Warszawy miały kilka lat na przeniesienie Targowiska do innej lokalizacji i niestety ten czas został zmarnowany. Jedyny „sukces” to niepotrzebny konflikt społeczny.

Jesteśmy zwolennikami istnienia targowiska na Ursynowie, ale obecne działania przedstawicieli Warszawy są kompromitujące, a przede wszystkim konflikt interesów w tej sprawie. Rejon al. KEN to reprezentacyjna część Ursynowa i nie można godzić się, aby przestrzeń w centrum dzielnicy była zagospodarowywana budami handlowymi, bo tak chce radny dzielnicy. Nie dajemy wiary też w to, że Targowisko przy ul. Polaka będzie tymczasowe. Obecne Targowisko jest tymczasowe od ponad 30 lat.

Zwracamy też uwagę, że innym prawdziwym powodem doprowadzenia do likwidacji potrzebnej pętli autobusowej może być motyw budowy bloków w tym miejscu.

Opracowanie: Otwarty Ursynów