Statut

Statut Stowarzyszenia

”Otwarty Ursynów”

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Otwarty Ursynów”, zwane dalej „Stowarzyszeniem”, i działa na podstawie Ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego Statutu.

§ 2

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa. 

§ 3

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem m.st. Warszawy oraz Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.
 2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 4

 1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
 2. Stowarzyszenie powołane jest na czas nieokreślony.
 3. Stowarzyszenie posługuje się, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, pełną nazwą w brzmieniu określonym w § 1 Statutu.
 4. Nazwa i symbole Stowarzyszenia korzystają z ochrony prawnej.

§ 5

Stowarzyszenie może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami, a także może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

§ 6

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura.

 

Rozdział II. Cele i sposoby ich realizacji

§ 7

 1. Celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju Ursynowa – dzielnicy m.st. Warszawy, rozumianego jako zapewnienie mieszkańcom Ursynowa coraz bardziej przyjaznego miejsca do życia, nauki, pracy i odpoczynku przy jednoczesnym poszanowaniu: zasobów naturalnych, wysokiej jakości przestrzeni publicznej, racjonalności wydatkowania środków publicznych, wysokich standardów życia publicznego, partycypacji mieszkańców w życiu społecznym, publicznym i politycznym.
 2. W szczególności celem Stowarzyszenia jest:

a) promocja idei społeczeństwa demokratycznego, otwartego, zaangażowanego w sprawy publiczne na szczeblu sąsiedzkim i lokalnym;

b) podnoszenie warunków życia mieszkańców Ursynowa poprzez realizację odpowiednich polityk publicznych przez władze samorządowe, w tym w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu;

c) poprawa standardów funkcjonowania władz samorządowych, w tym w zakresie poszanowania prawa, profesjonalizmu kadry urzędniczej, jawności i przejrzystości procedur, przeciwdziałania korupcji;

d) aktywny udział w projektowaniu rozwoju Ursynowa we wszystkich aspektach jego funkcjonowania;

e) wpływanie na kształt polityk prowadzonych przez władze samorządowe Ursynowa oraz władze samorządowe Warszawy wobec Ursynowa, zwłaszcza w następujących obszarach: infrastruktury, architektury, urbanistyki, ładu przestrzennego, transportu i komunikacji, edukacji, środowiska przyrodniczego i zasobów naturalnych, bezpieczeństwa, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, kultury, sportu i rekreacji

f) inspirowanie i wspieranie aktywności obywatelskiej na rzecz Ursynowa, w tym mobilizowanie mieszkańców do aktywnego udziału w życiu publicznym dzielnicy oraz budowanie poparcia mieszkańców dla konkretnych rozwiązań;

g) integracja środowisk, organizacji i osób indywidualnych, działających na rzecz rozwoju Ursynowa;

h) wspieranie innowacji edukacyjnych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych;

i) wspieranie solidarności międzypokoleniowej oraz wobec osób niepełnosprawnych oraz włączanie tych grup w aktywne życie lokalnej wspólnoty;

j) popularyzowanie i wspieranie nowych form planowania i poprawy estetyki przestrzeni miejskiej, zarządzania miastem, rozwoju infrastruktury miejskiej, w tym promowanie dobrych przykładów stosowanych w innych miastach w Polsce i zagranicą;

k) przeciwdziałanie procesom chaotycznej urbanizacji, w szczególności w zakresie dogęszczania zabudowy istniejących osiedli;

l) wspieranie lokalnej przedsiębiorczości;

m) popularyzowanie wiedzy o przeszłości i teraźniejszości Ursynowa i m.st. Warszawy;

n) podejmowanie działań na rzecz decentralizacji ustroju m.st. Warszawy.

§ 8

 1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

a) publiczne zabieranie stanowiska w sprawach istotnych dla rozwoju dzielnicy;

b) prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych, w tym: prowadzenie własnej strony internetowej, prowadzenie tematycznych stron internetowych i aktywność w mediach społecznościowych;

c) organizowanie debat, dyskusji, odczytów, spotkań, konsultacji społecznych, konferencji i seminariów, a także udział w tego typu przedsięwzięciach organizowanych przez inne podmioty;

d) monitorowanie i ewaluację działań podejmowanych przez organy administracji państwowej i samorządowej i informowanie o nich mieszkańców;

e) organizowanie kursów, szkoleń i warsztatów;

f) opracowywanie i publikowanie ekspertyz, studiów, raportów, analiz i opinii, w tym odnoszących się do planów, projektów, decyzji i uchwał organów administracji państwowej i samorządowej,

g) prowadzenie działalności wydawniczej,

h) współpracę z mediami lokalnymi;

i) współpracę z innymi podmiotami, w tym stowarzyszeniami, fundacjami oraz organami administracji publicznej,

j) podejmowanie działań związanych ze stanowieniem prawa lokalnego w zakresie celów statutowych Stowarzyszenia, w tym inicjowanie, opiniowanie i skarżenie aktów prawnych uchwalanych przez organy samorządu terytorialnego oraz organy państwa;

k) udział w procedurach planowania i zagospodarowania przestrzennego (studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego), w tym: wnoszenie uwag i wniosków oraz skarżenie uchwał i orzeczeń dotyczących dokumentów planistycznych;

l) udział jako strona w postępowaniach administracyjnych i sądowych w charakterze organizacji społecznej w sposób i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa w sprawach związanych z celami statutowymi Stowarzyszenia;

m) organizowanie działań integrujących członków Stowarzyszenia;

n) nadawanie nagród, tytułów lub odznaczeń.

 1. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.
 2. Działalność Stowarzyszenia, wskazana w § 8 ust. 1, jest finansowana ze środków własnych stowarzyszenia.

  

Rozdział III. Członkowie Stowarzyszenia

§ 9

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
 3. Stowarzyszenie posiada członków:

a) zwyczajnych,

b) wspierających,

c) honorowych.

§ 10

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży pisemną deklarację z rekomendacją dwóch dotychczasowych członków Stowarzyszenia. Członkiem zwyczajnym są wszyscy członkowie założyciele Stowarzyszenia.
 2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.
 3. W przypadku odmowy przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia Zarząd niezwłocznie informuje zainteresowaną osobę o podjętej decyzji. Zainteresowanej osobie przysługuje odwołanie do Sądu Koleżeńskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Decyzja Sądu Koleżeńskiego jest ostateczna.

§ 11

 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna, która zadeklaruje na piśmie pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
 2. Członkiem wspierającym zostaje się na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia pisemnej deklaracji

§ 12

 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
 2. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu albo co najmniej 5 członków Stowarzyszenia.

§ 13

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia;

b) udziału we wszelkich formach aktywności Stowarzyszenia;

c) udziału w zebraniach i innych formach spotkań organizowanych przez Stowarzyszenie, w tym we wszystkich posiedzeniach władz Stowarzyszenia;

d) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia, w tym kształtowania programu działania Stowarzyszenia;

e) uzyskiwania rekomendacji i wsparcia ze strony Stowarzyszenia dla swoich działań poza Stowarzyszeniem;

f) korzystania z majątku Stowarzyszenia i innych form pomocy ze strony Stowarzyszenia w celu realizacji celów Stowarzyszenia;

g) udziału w działaniach Stowarzyszenia jako wolontariusz;

h) otrzymywania od władz Stowarzyszenia informacji o jego działalności;

i) używania znaku graficznego Stowarzyszenia;

j) korzystania z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.

§ 14

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

a) dbać o dobre imię Stowarzyszenia;

b) czynnie przyczyniać się do realizacji i popularyzacji celów statutowych Stowarzyszenia;

c) przestrzegać Statutu oraz uchwał i stanowisk władz Stowarzyszenia;

d) brać czynny udział w działalności Stowarzyszenia;

e) uczestniczyć w Walnym Zebraniu;

f) opłacać składki członkowskie;

g) swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu znaczenia Stowarzyszenia.

15

 1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia. Poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
 2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
 3. Członkowie honorowi są zobowiązani do przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia. Są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 16

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

a) dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu,

b) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,

c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

d) wykluczenia przez Zarząd:

– z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich przez ponad jeden rok,

– z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia,

– ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia przez ponad jeden rok.

 1. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

 

Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia

§ 17

Władzami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zebranie,

b) Zarząd,

c) Komisja Rewizyjna,

d) Sąd Koleżeński

§ 18

 1. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy osób biorących udział w Walnym Zebraniu. Przepisy § 21 ust. 4 stosuje się odpowiednio. Walne Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
 2. W razie, gdy skład Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub Sądu Koleżeńskiego ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

§ 19

Uchwały i stanowiska wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że inne przepisy statutu stanowią inaczej.

§ 20

Kadencja Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego trwa 2 lat.

 

Walne Zebranie

§ 21

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie.
 2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 3. Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, i co dwa lata, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków pocztą tradycyjną lub elektroniczną o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed pierwszym terminem Walnego Zebrania.
 4. Zarząd, zwołując Walne Zebranie, wskazuje pierwszy i drugim termin Walnego Zebrania. Obrady Walnego Zebrania są ważne w pierwszym terminie, jeśli bierze w nich udział co najmniej połowa członków Stowarzyszenia. W drugim terminie, który może być wyznaczony nie wcześniej niż 15 minut i nie później niż 14 dni po pierwszym terminie, obrady Walnego Zebrania są ważne bez względu na liczbę obecnych członków.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:

a) z własnej inicjatywy,

b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,

c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 1 miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 22

 1. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

b) uchwalanie zmian statutu,

c) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,

d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

e) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego i merytorycznego oraz sprawozdań władz Stowarzyszenia,

f) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

g) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

h) podejmowanie uchwał w sprawie nadania członkostwa honorowego.

 1. Walne Zebranie podejmuje decyzje w formie uchwał.

 

Zarząd

§ 23

 1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania, a także reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
 2. Zarząd składa się z 4 do 8 członków, w tym: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego (wiceprzewodniczących), sekretarza i skarbnika wybieranych przez Walne Zebranie.
 3. Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje społecznie.
 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc.
 5. Zwołanie posiedzenia Zarządu wymaga zawiadomienia wszystkich członków Zarządu za pomocą poczty elektronicznej nie później niż na 3 dni przed terminem posiedzenia.
 6. Posiedzenia Zarządu zwołuje przewodniczący lub upoważniony przez niego członek Zarządu. W przypadku nie zwołania posiedzenia Zarządu przez okres dłuższy niż miesiąc od daty ostatniego posiedzenia, posiedzenie Zarządu może zwołać, działając łącznie, grupa członków Zarządu licząca co najmniej połowę składu Zarządu.

§ 24

 1. Do kompetencji Zarządu należy:

a) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,

b) realizowanie uchwał Walnego Zebrania,

c) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,

d) planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej Stowarzyszenia, w tym ustalanie wysokości i ściąganie składek członkowskich,

e) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

f) przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,

g) zwoływanie Walnego Zebrania,

h) ustalanie wysokości składek członkowskich,

i) określenie w drodze uchwały znaku graficznego, będącego symbolem Stowarzyszenia.

 1. Zarząd podejmuje uchwały i stanowiska. Zarząd może podejmować uchwały i stanowiska na posiedzeniach lub drogą elektroniczną.
 2. Zarząd może uchwalić regulamin wewnętrzny Zarządu.
 3. Zarząd prowadzi rejestr członków Stowarzyszenia, w tym zawierający aktualne adresy poczty elektronicznej, służących do oficjalnej komunikacji władz Stowarzyszenia z jego członkami. W wyjątkowych sytuacjach do oficjalnej komunikacji mogą być wykorzystywane inne formy komunikowania, np. poczta tradycyjna.
 4. Zarząd może podjąć decyzję o powołaniu grup sąsiedzkich – wewnętrznych jednostek Stowarzyszenia działających na wskazanej części obszaru Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy. Tworząc grupy sąsiedzkie, Zarząd dzieli cały obszar Dzielnicy Ursynów na obszary przypisane poszczególnym grupom oraz określa jednolity sposób ich funkcjonowania, w tym powoływania ich koordynatorów. W przypadku powołania grup sąsiedzkich każdy członek Stowarzyszenia zostaje przypisany – według miejsca zamieszkania lub miejsca aktywności w Stowarzyszeniu – do jednej z takich grup.
 5. Zarząd może powoływać stałe i doraźne grupy problemowe– wewnętrzne jednostki Stowarzyszenia zajmujące się wybraną problematyką. Tworząc grupę problemową, Zarząd określa zakres tematyczny grupy, sposób jej funkcjonowania oraz wskazuje jej koordynatora. Członkowie Stowarzyszenia mogą działać w dowolnej liczbie grup problemowych.
 6. Zarząd może powołać „społecznych radnych” Stowarzyszenia. Powołanie następuje w drodze uchwały Zarządu.
 7. Zarząd może powołać Radę Przyjaciół Stowarzyszenia jako organ doradczy Stowarzyszenia, w skład którego wchodzą osoby fizyczne zaproszone przez Zarząd. Posiedzenia Rady Przyjaciół Stowarzyszenia zwołuje i prowadzi przewodniczący Stowarzyszenia.

 

Komisja Rewizyjna

§ 25

 1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się od 2 do 5 członków, w tym przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu komisji.
 3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.

§ 26

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,

b) ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,

c) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia,

d) wnioskowanie do Walnego Zebrania o udzielanie absolutorium Zarządowi,

e) wnioskowanie o odwołanie całego Zarządu w razie jego bezczynności lub bezczynnego członka Zarządu,

f) wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.

 

Sąd Koleżeński

§ 27

 1. Sąd Koleżeński składa się od 3 do 5 członków, w tym przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu.
 2. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą być członkami Zarządu.
 3. Sąd Koleżeński wszczyna postępowanie w ciągu 1 miesiąca od chwili wpłynięcia wniosku i wydaje decyzję w ciągu 1 miesiąca od wszczęcia postępowania.

§ 28

Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy:

a) rozpatrywanie wniosków o wykładnię statutu,

b) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu, o których mowa § 10 ust. 3 Statutu,

c) rozpatrywanie wniosków o stwierdzenie nieważności uchwał Zarządu.

 

Rozdział V. Majątek i gospodarka finansowa

§ 29

 1. Źródłami majątku Stowarzyszenia są:

a) składki członkowskie,

b) darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej,

c) dotacje, subwencje, udziały, lokaty,

d) dochody z majątku stowarzyszenia, dochody z własnej działalności

 1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

 

Sposób reprezentacji

§ 30

 1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, z wyłączeniem spraw finansowych, uprawnieni są działający łącznie dwaj dowolni członkowie Zarządu.
 2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia w sprawach finansowych uprawnieni są działający łącznie: przewodniczący i dowolny inny członek Zarządu lub skarbnik i dowolny inny członek Zarządu.

 

Rozdział VI. Postanowienia końcowe

§ 31

Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie bezwzględną większością głosów przy obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 32

 1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie wybiera likwidatora oraz określa przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

§ 33

W sprawach nie uregulowanych Statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o stowarzyszeniach.

 

 

Statut przyjęto uchwałą zebrania założycielskiego stowarzyszenia „Otwarty Ursynów” w dniu 8 stycznia 2017 r.