Deklaracja „Przyjazny Ursynów”

W naszej działalności będziemy kierowali się następującymi zasadami:

 1.  Otwartość na dialog

Ważnym elementem poprawy jakości życia publicznego jest wspieranie i rozwijanie mechanizmów uczestnictwa społecznego we wszystkich aspektach funkcjonowania dzielnicy – formalne konsultacje z mieszkańcami, zwiększenie wpływu na podejmowanie przez władze samorządowe decyzji, partycypacja w wydatkowaniu środków budżetowych dzielnicy. Mieszkańcy w ważnych sprawach powinni mieć prawo do bycia wysłuchanymi. Możliwość angażowania mieszkańców w różne obszary funkcjonowania dzielnicy poprawia w konsekwencji jakość decyzji władz samorządowych, przyczynia się do budowania świadomego społeczeństwa obywatelskiego, pogłębia wiedzę i lepsze rozumienie przez mieszkańców uwarunkowań związanych z zarządzaniem dzielnicą i miastem, co przyczynić się może do większej akceptacji dla podejmowanych działań. Dzielnica powinna również na szeroką skalę informować o wszystkich swoich zamierzeniach inwestycyjnych, tak aby mieszkańcy nie byli nimi zaskakiwani.

 1. Zrównoważony rozwój

Zapewnienie mieszkańcom Ursynowa coraz bardziej przyjaznego miejsca do życia, nauki, pracy i odpoczynku przy jednoczesnym poszanowaniu zasobów naturalnych, wysokiej jakości przestrzeni publicznej, racjonalności wydatkowania środków publicznych, wysokich standardów życia publicznego oraz zwiększaniu partycypacji mieszkańców Ursynowa w życiu społecznym, publicznym i politycznym.

 1. Otwarty urząd

Dzielnicowy urząd powinien przede wszystkim koncentrować się na potrzebach mieszkańców i elastycznie się do nich dostosowywać – zgodnie z zasadą, iż urząd jest dla mieszkańca, a nie mieszkaniec dla urzędu. Godziny funkcjonowania urzędu powinny umożliwiać załatwianie spraw z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców pracujących do godziny 17-18.  Aby jakość usług publicznych oferowanych przez urząd była na jak najwyższym poziomie ważne jest konsekwentne umożliwianie mieszkańcom załatwiania spraw poprzez Internet bez wychodzenia z domu. W ten sposób można zmniejszać bariery biurokratyczne.

 1. Przyjazna przestrzeń

Dzielnicowa przestrzeń została w przeszłości zaprojektowana tak, aby gwarantowała odpowiednie funkcje: do mieszkania, publiczne, zielone, edukacyjne, sportowe, usługowe. Wraz z rozwojem dzielnicy nie udało się niestety powstrzymać wielu niekorzystnych zjawisk prowadzących do chaosu przestrzennego, estetycznego, wizualnego, braku dostępu do dobrej jakości przestrzeni publicznych. Oprócz wielu czynników, niewątpliwie wpływ na to ma brak miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, kształtowanie przestrzeni poprzez decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego. Rolą władz samorządowych jest aktywne wspieranie uchwalania dobrych jakościowo miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Władze samorządowe powinny angażować się w planowanie przestrzenne przeciwdziałające chaosowi przestrzennemu i estetycznemu. Oznacza to tworzenie dzielnicy o wysokiej jakości przestrzeni – estetycznej, przyjaznej i wygodnej. W planowanie kierunków zagospodarowania przestrzeni powinno angażować się mieszkańców i organizacje społeczne. Partycypacja ta powinna być możliwa na wszystkich etapach procesu.

 1. Wzmocnienie ustrojowe dzielnicy

Obecnie Ursynów jest jednostką pomocniczą m.st. Warszawy i rola dzielnicy jest mocno ograniczona. Uważamy, iż powinno się to zmienić, powinna nastąpić decentralizacja władzy. Dzielnica powinna mieć przede wszystkim większe kompetencje w zakresie gospodarowania środkami budżetowymi. Nasi przedstawiciele we władzach lokalnych powinni być mieszkańcami Ursynowa, naszymi sąsiadami, a nie przynoszonymi w teczce urzędnikami partyjnymi.

 1. Zrównoważony, bezpieczny transport i mobilność

W ostatnim ćwierćwieczu nastąpił w Warszawie gwałtowny wzrost liczby samochodów. Na Ursynowie przekłada się to na zatłoczenie ulic, blokowanie tras wyjazdowych z dzielnicy, kłopoty z dostępnością miejsc parkingowych, zanieczyszczenie powietrza, hałas. Konsekwencją jest pogorszenie jakości życia mieszkańców poprzez wzrost ilości czasu potrzebnego na podróż oraz degradację przestrzeni publicznych poprzez zawłaszczanie ulic, placów przez samochody. Ograniczanie się jedynie do zwiększenia przepustowości układu drogowego wydaje się być niewystarczające i kosztotwórcze. Dlatego też niezbędne jest upowszechnianie transportu zbiorowego, pieszego i rowerowego. Zmiany te jednak nie mogą zachodzić w sposób rewolucyjny, a ewolucyjny i nie powinny powodować zmniejszenia liczby miejsc parkingowych w dzielnicy. Powinno dążyć się do uporządkowania kwestii parkingowych, by lepiej wykorzystać miejsca parkingowe. Niezbędne jest budowanie świadomości uczestników ruchu drogowego i otwartości na partycypację mieszkańców w podejmowanych decyzjach. Wszelkie zmiany systemu transportowego powinny dążyć do zapewnienia warunków do sprawnego i bezpiecznego przemieszczania osób przy ograniczeniu szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i warunki życia. W szczególności powinno zwracać się uwagę na poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu.

 1. Zieleń Ursynowa

Gęsto zabudowane i zaludnione obszary zurbanizowane wpływają na środowisko przyrodnicze. Konsekwencją tych zjawisk jest między innymi pogorszenie jakości życia mieszkańców. Dlatego istotne jest prowadzenie zrównoważonej polityki przestrzennej i gospodarowania zasobami przyrodniczymi uwzględniającej potrzeby społeczne i środowiskowe. Zagospodarowanie terenów dzielnicy powinno uwzględniać kształtowanie spójnej sieci terenów zieleni miejskiej, terenów wodnych, zielonych pierścieni, klinów napowietrzających – zielonej infrastruktury, która korzystnie wpłynie na jakość powietrza, redukcję hałasu, zdrowie mieszkańców, ułatwi migrację zwierząt, podniesie atrakcyjność dzielnicy. Powinno przeciwdziałać się degradacji i zabudowywaniu istniejącej zieleni osiedlowej.

 1. Własna nieruchomość

Duża część terenów dzielnicy Ursynów nadal nie ma uregulowanego prawa własności do nieruchomości. Mieszkańcy mają utrudniony dostęp do kredytów na zakup mieszkań. Władze dzielnicy powinny dążyć do tego, aby krótkoterminowe dzierżawy zostały przekształcone w prawo wieczystego użytkowania lub prawo własności. Proces ten w miarę możliwości nie powinien generować obciążeń finansowych dla mieszkańców.

 1. Otwarta edukacja

Edukacja w ursynowskich szkołach powinna być przede wszystkim przyjazna uczniom, odpowiadać na ich potrzeby. Szkoły powinny być dobrze zarządzane, mieć najlepszą kadrę nauczycielską i cechować się różnorodnością oferty. Szkoły wspierające rozwój kompetencji kluczowych, takich jak nauka języków obcych, przedsiębiorczość, kompetencje społeczne i  promujące aktywność fizyczną to lepszy start dla ursynowskich dzieci w przyszłość. Szkoły powinny rozwijać się w ścisłej współpracy dyrekcji, nauczycieli, rodziców i uczniów, a także otwierać się na społeczność lokalną.

 1. Społeczny Ursynów

Ursynów powinien być dzielnicą przyjazną, dostępną i otwartą dla wszystkich – dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. Konieczne jest podjęcie działań zapobiegających wykluczeniu społecznemu w różnych jego wymiarach (edukacja, gospodarka, kultura, sport i rekreacja, dostęp do usług medycznych i społecznych).  Należy wspierać solidarność międzypokoleniową oraz tworzyć warunki do pobudzania aktywności obywatelskiej w społeczności lokalnej – wspierać inicjatywy sąsiedzkie, rozwój usług środowiskowych umożliwiających godne życie osobom starszym, osobom z niepełnosprawnościami. Istotne jest kształtowanie polityki senioralnej na Ursynowie, ukierunkowanej na potrzeby seniorów.

 1. Innowacyjny Ursynów

Ursynów potrzebuje korzystnych warunków dla rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. Szczególnie ważne jest tworzenie zachęty do powstawania start-up’ów, generujących innowacje w sektorze nowych technologii. Troską władz lokalnych powinny być objęte działania z pogranicza edukacji i przedsiębiorczości.

 1. Budowanie świadomości

 Należy budować świadomość obywatelską, wzmacniać wspólnotowość, propagować dobre wzorce zrównoważonego rozwoju. Ważne jest kładzenie nacisku na propagowanie wiedzy o zdrowiu, potrzebie uprawiania sportu, konsekwencjach zanieczyszczania środowiska, pozytywnych aspektach dbałości o przyrodę, naturę.

 

Deklarację PRZYJAZNY URSYNÓW przyjęto uchwałą zebrania założycielskiego stowarzyszenia Otwarty Ursynów w dniu 8 stycznia 2017 r.