Zmiana nazw ulic bez konsultacji społecznych narusza interes mieszkańców

Ursynów

14 listopada br. stowarzyszenie Otwarty Ursynów wystosowało pismo do władz Warszawy oraz 4 ursynowskich spółdzielni mieszkaniowych ws. dokonanych przez wojewodę mazowieckiego zmian nazw 4 ulic na Ursynowie: Kulczyńskiego, Służby Polsce, Wasilkowskiego oraz Związku Walki Młodych. W piśmie podnosimy, że zmiana nazw ulic bez konsultacji społecznych narusza interes mieszkańców tych ulic oraz jest sprzeczna z Europejską Kartą Samorządu Terytorialnego. W załączeniu treść pisma.

Warszawa, dn. 14 listopada 2017 r.

Pani
Ewa GRUPIŃSKA-MALINOWSKA
Przewodnicząca Rady m. st. Warszawy

Pani
Hanna GRONKIEWICZ-WALTZ
Prezydent m.st. Warszawy

Pan
Jarosław ZYCH
Prezes SMB „Imielin”

Pan
Piotr Janowski
Prezes SMB „Jary”

Pan
Artur WACZKO
Prezes SM „Na Skraju”

Pan
Krzysztof BERLIŃSKI
Prezes SBM „Stokłosy”

Szanowni Państwo,

w imieniu licznej grupy mieszkańców ursynowskich ulic: Związku Walki Młodych, Wasilkowskiego, Kulczyńskiego, Służby Polsce, a także naszego Stowarzyszenia, zwracamy się z prośbą o zaskarżenie zarządzeń zastępczych Wojewody Mazowieckiego ogłoszonych 10 listopada 2017 r.  w sprawie nadania nowych nazw wyżej wymienionym ulicom, zlokalizowanym w Dzielnicy Ursynów. Zarządzenia te wywołały oburzenie, gdyż decyzje o zmianie nazw ulic zostały podjęte bez przeprowadzenia konsultacji społecznych, często wbrew woli zamieszkujących tam osób.

Rażącym i dobrze udokumentowanym przykładem nieuwzględnienia woli mieszkańców jest narzucenie zmiany nazwy ul. Związku Walki Młodych. 27 października 2017 r. Stowarzyszenie Otwarty Ursynów złożyło do Wojewody Mazowieckiego petycję, zawierającą prośbę o niezmienianie nazwy tej ulicy. Pod petycją podpisało się  ponad 830 osób oraz przedstawiciele 20 firm prowadzących działalność gospodarczą przy ul. ZWM. Mieszkańcy tej ulicy już dwukrotnie, w latach 2004 i 2016, nie zgodzili się na zmianę jej nazwy. W obu przypadkach swój sprzeciw wobec tej zmiany wyraziło ponad 90% mieszkańców.

W maju 2016 r. stanowisko w przedmiotowej sprawie zajęli także radni Dzielnicy Ursynów, wypowiadając się za pozostawieniem obecnej nazwy ulicy. Również ok. 60% mieszkańców biorących udział w miejskich konsultacjach przeprowadzonych w czerwcu 2017 r. w opowiedziało  się za  pozostawieniem dotychczasowej nazwy. Nie bez znaczenia jest fakt, iż w tej sprawie wypowiedział się ponadto Naczelny Sąd Administracyjny (Sygn. akt I SA 1860/97), który stwierdził, iż dokonana w 1997 r. zmiana nazwy ul. ZWM, nie uwzględniała interesu mieszkańców i ją unieważnił.

Należy nadmienić, iż w niniejszym piśmie podajemy głównie argumenty dotyczące ul. ZWM z uwagi na okoliczność, że zmiana tej nazwy budziła najwięcej kontrowersji, bowiem w tym przypadku mieszkańcy zdawali sobie sprawę z potencjalnej możliwości zmiany nazwy ich ulicy. Jednakże jesteśmy przekonani, że gdyby mieszkańcy pozostałych ulic, których nazwy zmieniono bez konsultacji z nimi, posiadaliby podobną świadomość względem tych planów, wystąpiliby przeciwko nim z podobną ostrością i równie licznie.

Chcielibyśmy z całą mocą podkreślić, iż zmiany nazewnictwa ulic dotyczą bez wątpienia dużej części mieszkańców ursynowskiej wspólnoty (kilka tysięcy osób) oraz mają istotny wpływ na ich funkcjonowanie. Przedmiotowe zmiany wiążą się z konkretnymi uciążliwościami, mającymi postać obowiązków łączących się z wydatkami. Dlatego też wyrażamy przekonanie, że decyzje tak dalece ingerujące w życie mieszkańców naszej dzielnicy nie mogą być podejmowane bez ich udziału.

Tym samym prosimy jak na wstępie o zaskarżenie zarządzeń zastępczych zmieniających nazwy ulic: Związku Walki Młodych, Wasilkowskiego, Kulczyńskiego, Służby Polsce. Uważamy, iż zmiana nazwy ulicy bez konsultacji społecznych, narusza interes mieszkańców tych ulic oraz jest sprzeczna z Europejską Kartą Samorządu Terytorialnego.

(-) Piotr Skubiszewski, Przewodniczący Stowarzyszenia Otwarty Ursynów
(-) Paweł Lenarczyk, Wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Otwarty Ursynów
(-) Bartosz Dominiak, Wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Otwarty Ursynów