Przyłącz się do nas

 • Uważasz, że Ursynów powinien być przyjazny dla wszystkich mieszkańców?
 • Popierasz zrównoważony rozwój całej dzielnicy?
 • Chcesz mieć realny wpływ na zmiany zachodzące w Twoim sąsiedztwie?
 • Masz pomysły na poprawę przestrzeni publicznej dzielnicy?
 • Szukasz ludzi, z którymi razem będziesz mógł aktywnie działać na rzecz Ursynowa?

Przystąp do Otwartego Ursynowa!

Razem możemy skuteczniej zmieniać naszą dzielnicę na lepsze.

 

Jak przystąpić do stowarzyszenia?

 1. Zapoznaj się z naszym Statutem i Ramową Deklaracją „Przyjanzy Ursynów”
 2. Pobierz deklarację członkowską
 3. Uzyskaj rekomendację dwóch członków stowarzyszenia
 4. Dostarcz wypełnioną deklarację do Zarządu stowarzyszenia (kontakt)

 

Wyciąg ze Statutu

§ 10

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży pisemną deklarację z rekomendacją dwóch dotychczasowych członków Stowarzyszenia. Członkiem zwyczajnym są wszyscy członkowie założyciele Stowarzyszenia.
 2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.
 3. W przypadku odmowy przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia Zarząd niezwłocznie informuje zainteresowaną osobę o podjętej decyzji. Zainteresowanej osobie przysługuje odwołanie do Sądu Koleżeńskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Decyzja Sądu Koleżeńskiego jest ostateczna.

§ 13

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia;

b) udziału we wszelkich formach aktywności Stowarzyszenia;

c) udziału w zebraniach i innych formach spotkań organizowanych przez Stowarzyszenie, w tym we wszystkich posiedzeniach władz Stowarzyszenia;

d) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia, w tym kształtowania programu działania Stowarzyszenia;

e) uzyskiwania rekomendacji i wsparcia ze strony Stowarzyszenia dla swoich działań poza Stowarzyszeniem;

f) korzystania z majątku Stowarzyszenia i innych form pomocy ze strony Stowarzyszenia w celu realizacji celów Stowarzyszenia;

g) udziału w działaniach Stowarzyszenia jako wolontariusz;

h) otrzymywania od władz Stowarzyszenia informacji o jego działalności;

i) używania znaku graficznego Stowarzyszenia;

j) korzystania z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.

§ 14

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

a) dbać o dobre imię Stowarzyszenia;

b) czynnie przyczyniać się do realizacji i popularyzacji celów statutowych Stowarzyszenia;

c) przestrzegać Statutu oraz uchwał i stanowisk władz Stowarzyszenia;

d) brać czynny udział w działalności Stowarzyszenia;

e) uczestniczyć w Walnym Zebraniu;

f) opłacać składki członkowskie;

g) swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu znaczenia Stowarzyszenia.