„Wybieramy lokalnie – Ursynów Mieszkańców” – program koalicji NU + OU

Wybieramy lokalnie - Ursynów Mieszkańców

„Wybieramy lokalnie – Ursynów Mieszkańców” – taki tytuł nosi program wyborczy koalicji Nasz Ursynów + Otwarty Ursynów. Został on publicznie zaprezentowany 25 września podczas spotkania w Natolińskim Ośrodku Kultury. Program opiera się na trzech filarach zrównoważonego rozwoju (społeczeństwo, środowisko, gospodarka). Konkretne propozycje dla mieszkańców zostały pogrupowane w pięć obszarów tematycznych, które podkreślają całościowe (a nie sektorowe) podejście do problemów naszej dzielnicy.

5 obszarów zarządzania dzielnicą, które oferujemy mieszakańcom, to:

 • Infrastruktura przyjazna mieszkańcom
 • Usługi publiczne na najwyższym poziomie
 • Zadbane tereny zieleni
 • Funkcjonalna i estetyczna przestrzeń publiczna
 • Lokalna tożsamość Ursynowa

  


Program – wersja PDF

#RazemDlaUrsynowa

 Program Nasz Ursynów + Otwarty Ursynów 2018

 Wybieramy lokalnie – Ursynów Mieszkańców

Rządzenie dzielnicą-miastem o ponad 150-tysiącach mieszkańców wymaga wizji oraz wynikających z niej celów strategicznych. Władze Dzielnicy Ursynów, będąc częścią większego organizmu jakim jest Miasto Stołeczne Warszawa, muszą być nie tylko sprawnym administratorem, ale przede wszystkim kreatorem rozwoju lokalnej wspólnoty w perspektywie 5, 10 czy 15 lat. Naszym zdaniem obowiązkiem zarówno radnych jak i zarządu Dzielnicy, we współpracy państwowymi organami, jest codzienna praca nad przekształcaniem Ursynowa w nowoczesną, wygodną i estetyczną przestrzeń, przyjazną do życia mieszkańców oraz korzystającą z najlepszych światowych wzorców.

Chcemy Ursynowa urzeczywistniającego idee zrównoważonego miasta, tworzonego w oparciu o trzy filary:

 • Społeczeństwo– wysoka jakość życia mieszkańców. Uważamy, że konieczne jest poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań dla obecnych na Ursynowie problemów. Ale powinniśmy wzorować się na sprawdzonych działaniach w innych miastach przy zachowaniu naszej lokalnej specyfiki.
 • Środowisko– wysoka jakość otaczającego mieszkańców środowiska naturalnego. Mieszkańcy Ursynowa chcą żyć w miejscu pełnym zieleni, czystego powietrza i wolnym od hałasu. Nie zawsze jest to w pełni możliwe, ale obowiązkiem lokalnych władz powinna być jak najwyższa dbałość o otaczającą nas przyrodę.
 • Gospodarka– Ursynów to już nie mityczna sypialnia. Tutaj nie tylko mieszkamy, ale również uczymy się i pracujemy, a także spędzamy wolny czas. Niezbędne jest wspieranie dalszego rozwoju przedsiębiorczości, zarówno tej lokalnej, jak i ponadlokalnej,  zapewniającej z jednej strony miejsca pracy blisko miejsca zamieszkania, a z drugiej – dostęp do pełnej gamy usług i towarów na terenie Dzielnicy.

 

Infrastruktura przyjazna mieszkańcom

W zakresie infrastruktury naszym najważniejszym celem jest m.in. modernizacja i rozbudowa infrastruktury transportowej w taki sposób, aby ograniczyć negatywne dla zdrowia i życia konsekwencje zdarzeń drogowych. 

 • Filtry na wyrzutniach spalin przy tunelu Południowej Obwodnicy Warszawy wraz czujnikami pomiaru jakości powietrza
 • Modernizacja dzielnicowych chodników (wyrównanie, dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych, seniorów, rodziców z wózkami oraz „uwolnienie” ich od samochodów)
 • Audyt wszystkich przejść dla pieszych pod kątem bezpieczeństwa uczestników ruchu, a następnie kompleksowa modernizacja miejsc wymagających poprawy
 • Audyt węzłów przesiadkowych – w porozumieniu z ZTM – pod kątem wygody pasażerów, a następnie kompleksowa modernizacja miejsc wymagających poprawy
 • Audyt znaków drogowych na ulicach gminnych oraz realizacja zaleceń z audytu
 • Doprowadzenie do wytyczenia buspasów na ul. Puławskiej oraz w Dolinie Służewieckiej
 • „Domknięcie” budowy sieci rowerowej na Ursynowie (w tym budowa drugiej nitki drogi dla rowerów w al. KEN – po stronie wschodniej) oraz modernizacja fragmentów niespełniających obecnych standardów jakości (m.in. wymiana kostki na asfalt). Infrastruktura rowerowa powinna stanowić spójne rozwiązanie zachęcające mieszkańców do korzystania z niej, nie tylko w celu rekreacji, ale przede wszystkim do codziennego transportu
 • Budowa zadaszonych parkingów rowerowych przy wszystkich stacjach metra na Ursynowie
 • Budowa niewielkiego stadionu piłkarsko-lekkoatletycznego (pełnowymiarowe boisko, bieżnia 400 m, trybuny na ok. 500 osób)
 • Budowa obiektu sportowego na Zielonym Ursynowie
 • Budowa i rozwój infrastruktury drogowej na Zielonym Ursynowie
 • Dalszy rozwój dróg rowerowych na Zielonym Ursynowie wraz bezpiecznymi szlakami dla pieszych (m.in. przy ul. Karczunkowskiej) oraz wspieranie rozbudowy systemu roweru miejskiego na Zielonym Ursynowie, ze szczególnym uwzględnieniem nowych stacji przy ul. Puławskiej
 • Wspieranie budowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz ciepłowniczej na Zielonym Ursynowie
 • Rozwój systemu melioracji i kanalizacji deszczowej na Zielonym Ursynowie
 • Zapewnienie mieszkańcom lodowiska sezonowego
 • Budowa przedłużenia ul. Ciszewskiego do al. Rzeczypospolitej na Wilanowie
 • Poszerzenie ul. Płaskowickiej do dwóch pasów w każdą stronę na odcinku Pileckiego-Puławska
 • Wyciszenie Doliny Służewieckiej np. poprzez zielone ekrany
 • Wybudowanie parkingu P+R na Kabatach
 • Wsparcie działań na rzecz budowy kolejki linowej ze stacji metra Kabaty do Ogrodu Botanicznego
 • Wsparcie dla stworzenia ogólnomiejskiego programu dofinansowania wind w starszych blokach do 4-5 pięter
 • Parkingi piętrowe w nieckach parkingowych przy Bartóka i Jastrzębowskiego – podjęcie współpracy ze spółdzielnią mieszkaniową celem wybudowania parkingów

 

Usługi publiczne na najwyższym poziomie

Współcześnie nie ma dobrze funkcjonujących miast bez wysokiej jakości usług publicznych. Mieszkańcy Ursynowa mają prawo oczekiwać wysokiego standardu obsługi przez lokalną administrację, dostępu do publicznej, wysokiej jakości edukacji na każdym poziomie czy leczenia w nowoczesnych publicznych placówkach opieki zdrowotnej. 

 • Obligatoryjne konsultacje z mieszkańcami dużych projektów infrastrukturalnych
 • Ratusz-BIS (komenda policji, urząd skarbowy, ZUS, sąd, prokuratura na Ursynowie)
 • 2000 dodatkowych miejsc w żłobkach, przedszkolach i szkołach
 • Bezpłatne obiady dla wszystkich uczniów szkół podstawowych
 • Tablet zamiast tornistra – wyposażenie uczniów szkół podstawowych w tablety z oprogramowaniem, aby zminimalizować ciężar plecaka szkolnego
 • Rozszerzenie systemu zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych
 • Dążenia do ograniczenia, a docelowo likwidacji dwuzmianowości w szkołach podstawowych
 • Utworzenie Centrum Aktywności Seniora
 • Doprowadzenie do uruchomienia oddziału pediatrycznego w Szpitalu Południowym
 • Utworzenie publicznej przychodni na Kabatach
 • Wydłużenie godzin pracy Urzędu Dzielnicy Ursynów, tak aby nie trzeba było brać urlopu w celu załatwienia w nim sprawy
 • Wypracowanie w dialogu z mieszkańcami programu działania Dzielnicowego Domu Kultury w obu obiektach przy ul. Kajakowej oraz ul. Gandhi
 • Wypracowanie zasad udostępniania przyszkolnych i szkolnych placów zabaw lokalnej społeczności
 • Wypracowanie i wdrożenie zasad dalszego wspierania przez Dzielnicę spółdzielczych domów kultury
 • Zmiana sposobu funkcjonowania Rady Dzielnicy w kierunku forum wymiany myśli o rozwoju Ursynowa – dotychczas rola Rady Dzielnicy i radnych sprowadzała się głównie do funkcji „maszynki do głosowania”
 • Zmiana sposobu funkcjonowania Zarządu Dzielnicy – burmistrz i jego zastępcy powinni być mieszkańcami dzielnicy, lub być z nią związanymi przez wiele lat; przypisanie wydziałów do poszczególnych zastępców burmistrza powinno mieć charakter funkcjonalny (zastępca burmistrza ds. jakości przestrzeni publicznych, zastępca burmistrza ds. społecznych, itp.)
 • Powołanie społecznych organów doradczych przy Zarządzie Dzielnicy; Rada Zrównoważonego Rozwoju, Rada Przedszkolnych i Szkolnych Rad Rodziców
 • Wprowadzenie możliwości rezerwacji boisk sportowych poza godzinami pracy szkół
 • Wprowadzenie programu „Otwarte boiska”, obejmującego wszystkie placówki publiczne i wprowadzającego zasady udostępniania boisk przyszkolnych w roku szkolnym i w okresie wakacyjnym
 • Częstsze patrole piesze i rowerowe Straży Miejskiej
 • Uregulowanie stanów prawnych gruntów spółdzielczych
 • Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu planu zagospodarowania przestrzennego do każdej skrzynki
 • Współpraca Urzędu Dzielnicy Ursynów z autorami projektów z Budżetu Partycypacyjnego na etapie ich wykonywania
 • Publiczne wysłuchania burmistrza dzielnicy
 • Działania na rzecz powołania na Ursynowie komendy rejonowej policji oraz utworzenie komisariatu na Natolinie-Kabatach

  

Zadbane tereny zieleni

Ursynów to dzielnica zieleni. Jednak nie zawsze dbamy o nią tak, jak byśmy mogli to robić. Dlatego proponujemy kilka działań, które w prosty sposób przyczynią się do poprawy jakości środowiska naturalnego w naszym otoczeniu.

 • Budowa parków i terenów zieleni dla Ursynowa (Park Polskich Wynalazców z placem zabaw, Park Cichociemnych im. Cichociemnych Spadochroniarzy AK, Park wzdłuż al. KEN przy ul. Polaka, Park linearny nad Południową Obwodnicą Warszawy, Plac Wielkiej Przygody, Park Kabaty)
 • Modernizacja Parku im. Romana Kozłowskiego z zachowaniem jego obecnego charakteru (odtworzenie fontanny, modernizacja ciągów pieszych, budowa chodnika wzdłuż drogi dla rowerów, uzupełnienie mebli miejskich)
 • Dokończenie budowy Parku przy Bażantarni oraz Parku Lasek Brzozowy
 • Budowa zielonego skweru rekreacyjnego między Stacją Techniczno-Postojową metra a blokami mieszkalnymi oraz dążenie do zagospodarowania przedpola Lasu Kabackiego usługami sportu, rekreacji i zieleni urządzonej
 • Realizacja programu nasadzeń drzew i krzewów oraz ich pielęgnacji
 • Utworzenie stanowiska Ogrodnika Dzielnicy w Urzędzie Dzielnicy Ursynów – zadaniem Ogrodnika byłoby ponadwydziałowe (w obrębie Urzędu) i międzyinstytucjonalne (np. ze spółdzielniami i wspólnotami) koordynowanie i nadzorowanie wszystkich spraw dotyczących zieleni na Ursynowie
 • Stopniowego odchodzenia od stosowania soli przy odśnieżaniu na rzecz piasku lub szorstkiego kruszywa
 • Wprowadzenie warunku udziału w przetargach na sprzątanie terenów zielonych z wykorzystaniem sprzętu przyjaznego środowisku; w tym zakaz używania dmuchaw z napędem spalinowym, rozwijać inne formy zazieleniania, np. w formie łąk kwietnych, dodatkowych nasadzeń między pasami jezdni i na rondach

  

Funkcjonalna i estetyczna przestrzeń publiczna

Mieszkańcy Ursynowa mają prawo żyć w miejscu, które jest czyste, zadbane, budzące pozytywne emocje i powodujące uczucie chęci powrotu. Dotychczas nikt nie podejmował w sposób kompleksowy tematu estetyki przestrzeni publicznej Dzielnicy. Mamy dziś miejsca piękne (jak parki), które sąsiadują z miejscami brzydkimi. Uważamy, że czas zadbać o jakość przestrzeni całego Ursynowa. Ludzie żyjący w miejscach estetycznych są bardziej uśmiechnięci, zrelaksowani i szczęśliwi. Co więcej, takiej miejsca są rzadziej celem wandalizmu oraz szerzenia zachowań patologicznych. 

 • Przyspieszenie opracowywania i uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 • Stworzenie „Ursynowskiej Agory”, tj. miejsca w centrum dzielnicy, np. pomiędzy ratuszem, kościołem i budującym się domem kultury, jako lokalnej alternatywy dla towarzyskich spotkań w centrum Warszawy
 • Miejska hala kupiecka z targowiskiem lub lokalne
 • Uruchomienie programu estetyzacji Ursynowa, obejmującego m.in. likwidację „przedeptów”, usuwania nielegalnego graffiti, walka z nielegalną reklamą zewnętrzną itp.
 • Działania na rzecz ograniczenia skali rozbudowy tzw. Galerii Kabaty, w szczególności poprzez realizację podziemnej hali dostaw, zmniejszenie powierzchni użytkowej oraz dostosowanie architektury budynku do charakteru Kabat
 • Zwiększenie liczby tzw. mebli miejskich: ławek, ławek ze stolikami, koszy na śmieci, słupków do parkowania rowerów w miejscach uzgodnionych z mieszkańcami
 • Uporządkowanie parkowania wzdłuż ulic
 • Utworzenie sieci stałych toalet publicznych
 • Bezpłatne WC psinki
 • Powołanie funkcji „Oficera Rowerowego” i „Oficera Pieszego”, którzy będą odpowiadać odpowiednio za sprawy rowerowe i pieszych w dzielnicy

 

Lokalna tożsamość Ursynowa

Lokalna wspólnota, aby prawidłowo i harmonijnie się rozwijać, musi mieć silnie zakorzenioną tożsamość. Ursynów, istniejący w obecnej formule nieco ponad 40 lat, jest wciąż młodą wspólnotą, która wymaga aktywnego budowania lokalnego patriotyzmu, tworzenia sieci lokalnych powiązań, budowy kapitału społecznego. Ważną rolę w tym procesie muszą odrywać władze Dzielnicy. 

 • Wzmocnienie pozycji lokalnych organizacji pozarządowych poprzez powołanie Ursynowskiego Centrum NGOs,
 • Wsparcie bieżące dla lokalnych organizacji pozarządowych – dofinansowanie inicjatyw, udostępnianie sal w urzędzie dzielnicy, w sieci bibliotek oraz w Dzielnicowym Ośrodku Kultury
 • Utworzenie strefy wsparcia przedsiębiorczości
 • Utworzenie Rad Osiedlowych na „Wysokim Ursynowie”
 • Tworzenie kolejnych Miejsc Aktywności Lokalnej na Ursynowie
 • Wdrożenie we współpracy ze spółdzielniami mieszkaniowymi programu lokalnych bazarków
 • Wprowadzenia regularnych akcji integrujących lokalną społeczność, np. akcja „Weekend za pół ceny” czy program lojalnościowo-rabatowy dla lokalnych przedsiębiorców (Cyfrowa Karta Mieszkańca Ursynowa)

 

Program na lata 2018 – 2028.

 

Komitet Wyborczy Wyborców Nasz Ursynów + Otwarty Ursynów