Przeniesienie bazarku na ul. Polaka. Mieszkańcy podtrzymują sprzeciw

Spotkanie ws. przeniesienia Bazarku na Dołku na ul. Polaka

21 lutego 2017 r. odbyło się spotkanie z mieszkańcami na temat tymczasowej lokalizacji Bazarku na Dołku przy u. Polaka na czas budowy Południowej Obwodnicy Warszawy. Wydarzenie zostało zorganizowane przez stowarzyszenia: Otwarty Ursynów, Komitet Obrony Terenów Zielonych przy Polaka, projekt.Warszawa.pl oraz fundację Łyński Kamień.

W spotkaniu wzięło udział kilkadziesiąt osób, głównie mieszkańców bloków przy ulicach Polaka oraz Kulczyńskiego. Sprzeciwiają się oni lokalizacji bazarku w tym miejscu. Zarzucają władzom dzielnicy, że te ignorują ich potrzeby, np. w zeszłym roku na wiosnę mieszkańcy wystąpili z prośbą o spotkanie z burmistrzem dzielnicy w tej sprawie – do spotkania nie doszło do tej pory.

Podstawowe obawy mieszkańców:

  • inwestycja spowoduje, że emitowany poziom hałasu przez urządzenia, które będą niezbędne do obsługi planowanej inwestycji będą przekraczały standardy jakości środowiska;
  • inwestycja będzie stanowiła źródło uciążliwości dla mieszkańców sąsiednich budynków, zwłaszcza budynków przy ul. Polaka, inwestycja będzie realizowana w pobliżu budowy Południowej Obwodnicy Warszawy, co będzie potęgowało uciążliwości dla mieszkańców sąsiednich budynków;
  • obsługa komunikacyjna inwestycji od Al. KEN poprzez istniejący zjazd z ul. Polaka i ciąg pieszo-jezdny (poszerzony chodnik) będzie powodowała wiele skutków negatywnych dla mieszkańców budynków przy ul. Polaka, wpłynie na pogorszenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego (nie tylko mieszkańców ul. Polaka, ale także dla innych osób korzystających obecnie z chodnika), w szczególności pieszych, doprowadzi do paraliżu komunikacyjnego dla tej okolicy (ciągiem pieszo-jezdnym będą odbywały się dostawy);
  • inwestycja doprowadzi do degradacji terenu zielonego wzdłuż Al. KEN;
  • inwestycja doprowadzi do paraliżu parkingowego (zapewnienie zbyt małej ilości miejsc parkingowych, degradacja obecnie istniejących miejsc postojowych w okolicy);
  • planowana inwestycja jest niezgodna ze stanowiskiem Rady Dzielnicy Ursynów z dnia 14 października 2014 r., w którym to radni sprzeciwili się aby przy ul. Polaka umieszczono bazarek. Stanowisko nigdy nie zostało zmienione.

Zarząd Dzielnicy Ursynów od 2015 r. prowadzi postępowania administracyjne o wydanie warunków zabudowy dla targowiska przy Polaka. W październiku zeszłego roku Samorządowe Kolegium Odwoławcze (SKO) uchyliło jedną decyzję o warunkach zabudowy na tymczasowe targowisko przy Polaka, uznając, że była ona wydana z naruszeniem prawa. Zarząd Dzielnicy zgodził się wówczas na postawienie hali namiotowej w centrum Ursynowa. SKO wytknęło  dzielnicy wiele innych błędów, w tym także formalnych.  Natomiast jedno postępowanie zakończyło się prawomocnym wydaniem decyzji o warunkach zabudowy dla lokalizacji targowiska, ale w zupełnie innej lokalizacji – u zbiegu ulic Płaskowickiej i Pileckiego (decyzja z maja 2016 r.).

Spotkanie ws. przeniesienia Bazarku na Dołku na ul. PolakaW styczniu br. Zarząd Dzielnicy wydał dwie nowe decyzje o warunkach zabudowy. Decyzje zostały również zaskarżone do SKO. Społeczne strony postępowania zarzucają, iż styczniowe decyzje wydano z naruszeniem prawa, m.in. warunki opisane w decyzjach zostały opisane nieprecyzyjnie, popełniono błędy przy analizie urbanistycznej, błędnie została przeprowadzona analiza dobrego sąsiedztwa, nie przeprowadzono należycie postępowania dowodowego. Zdaniem stron Zarząd Dzielnicy nie dokonał także jakichkolwiek wiarygodnych ustaleń, czy część objętej zaskarżonymi decyzjami inwestycji tj. planowany parking służący do obsługi targowiska oraz zespołu kontenerów handlowych, należy do typu inwestycji, dla których przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu należy uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

Obecne władze dzielnicy obiecywały rozwiązanie sprawy bazarku, a od 2014 r. sprawa niewiele posunęła się do przodu. Sprawę dodatkowo komplikuje konflikt interesu radnego koalicji Piotra Karczewskiego (Platforma Obywatelska). Radny jest jednocześnie prezesem Stowarzyszenia Kupców i Inwestorów Giełdy na Dołku. Stowarzyszenie widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą i formalnie zarządza bazarkiem (m.in. podpisuje umowy dzierżawy z m.st. Warszawa, występuje z wnioskiem o zajęcie pasa drogi do ZDM).

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym radni nie mogą podejmować dodatkowych zajęć ani otrzymywać darowizn mogących podważyć zaufanie wyborców do wykonywania mandatu, radni nie mogą powoływać się na swój mandat w związku z podjętymi dodatkowymi zajęciami bądź działalnością gospodarczą prowadzoną na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami oraz nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której radny uzyskał mandat, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności.

Bazarek na Dołku jest położony na dwóch działkach. Jedna jest nieruchomością m.st. Warszawy (nr 15 z obrębu 1-10-22), a druga znajduje się w zarządzie Zarządu Dróg Miejskich (działka należąca do Skarbu Państwa, we władaniu m.st. Warszawy, trwały zarząd ZDM).

Wojewoda Mazowiecki wystosował 21 października 2016 r. do przewodniczącej Rady Dzielnicy Ursynów  Teresy Jurczyńskiej-Owczarek pismo z prośbą o ustosunkowanie się, czy radny narusza przepisy antykorupcyjne. Do dnia dzisiejszego taka odpowiedź nie została udzielona. Wojewoda pismem dnia 16 stycznia wysłał ponaglenie. Rademu, który narusza przepisy ustawy o samorządzie gminnym, a w szczególności art. 24f, może zostać wygaszony mandat na podstawie tej ustawy i kodeksu wyborczego.  20 lutego mieszkańcy ul. Polaka w trybie skargowym spotkali się z wojewodą mazowieckim w tej sprawie.