Otwarty Ursynów w Sejmie: przedstwiliśmy posłom nasze propozycje zmian w ustroju Warszawy

7 lutego br. przedstawiciele Otwartego Ursynowa (Paweł Lenarczyk, Cezary Holdenmajer i Bartosz Dominiak) wraz z prof. Lechem Królikowskim wzięli udział w posiedzeniu sejmowej Podkomisji stałej ds. ustroju samorządu terytorialnego. Przedmiotem dyskusji był wniosek naszego stowarzyszenia w sprawie rozważenia możliwości podjęcia prac legislacyjnych dotyczących ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy w celu usunięcia zauważonych wad i niedostatków.

Propozycje zmian zostały przygotowane przez prof. Lecha Królikowskiego (varsavianista, pierwszy burmistrz gminy Mokotów, przewodniczący Rady Dzielnicy Ursynów w latach 2010-2014) oraz członków stowarzyszenia Otwarty Ursynów. Zaproponowane zmiany to minimum korekt ustrojowych, jakie powinno być wprowadzone do ustawy gminnej oraz ustawy warszawskiej. Naszym zdaniem pozwolą one nadać nową, jakość działań samorządowi Warszawy, ze szczególnym uwzględnieniem ‚małych miast’, czyli dzielnic, z których składa się m.st. Warszawa. Proponowane zmiany dotyczą innego zdefiniowania „jednostki pomocniczej”, która pozwoli na wzmocnienie podmiotowości dzielnic. Sugerujemy, aby spory kompetencyjne pomiędzy dzielnicami i miastem były rozstrzygane przez sądy administracyjne. Naszym zdaniem burmistrz powinien zostać wyposażony w takie instrumenty, aby mógł być samodzielnym kierownikiem zakładu pracy jakim jest ratusz dzielnicy. Postulujemy też, aby dzielnice mogły autonomicznie dysponować przyznanymi środkami w ramach przyznanego im corocznie budżetu przez Radę Miasta.

W naszym imieniu propozycje zmian przedstawił prof. Królikowskiego. Następnie miała miejsce dyskusja, w której wzięli udział: przedstawiciel Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, posłanki i posłowie z Podomisji i przedstawiciel Związku Miast Polskich. Uczestnicy dyskusji zgodzili się, że w ustroju Warszawy nie wszystko działa tak, jak powinno działać. Odnosząc się ze zrozumieniem do naszych propozycji, podkreślali, że w chwili obecnej – na niespełna rok przed wyborami samorządowymi -nie nie należy zaczynać prac legislacyjnych nad zmianami ustrojowymi. Ich zdaniem do tematu należy wrócić po wyłonieniu nowych władz samorządowych, co nastąpi jesienią br. Niektórzy mówcy zwracali uwagę, że istniej potrzeba  większych, kompleksowych zmian, a postulaty stowarzyszenia Otwarty Ursynów mogą być ich częścią.