Wniosek o kontrolę działań miejskich urzędników w związku z likwidacją pętli przy Płaskowickiej

Warszawa, Plac Bankowy, Ratusz

14 lutego  br. stowarzyszenie Otwarty Ursynów złożyło wniosek do prezydent Warszawy o przeprowadzenie w Biurze Mienia Miasta i Skarbu Państwa, w Zarządzie Transportu Miejskiego w Warszawie oraz w Zarządzie Mienia m.st. Warszawy kontroli w zakresie prawidłowości przeprowadzenia procedury dzierżawy terenu pętli autobusowej Natolin Północny, zasadności jej likwidacji oraz zasadności zmiany statusu prawnego tej nieruchomości – pod kątem zgodności z zasadami legalności, gospodarności, celowości i rzetelności.

Naszym zdaniem kontrola powinna sprawdzić:

  1. prawidłowość przeprowadzenia procedury dzierżawy nieruchomości nr 7/6 z obrębu 1-10-27 w związku z ogłoszeniem 11 lipca 2017 r. wykazu nr 5/2017 nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, prowadzonej przez Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie,
  2. zasadność likwidacji pętli autobusowej Natolin Północny, przez Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie,
  3. zasadność zmiany statusu prawnego nieruchomości pętli autobusowej Natolin Północny oraz procedury dzierżawy nieruchomości nr 7/6 z obrębu 1-10-27, w tym zasadności wygaszenia prawa trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie decyzją nr 2/GK/WO/2016 Prezydenta m.st. Warszawy z 29 stycznia 2016 r., prawidłowości prowadzonej procedury wygaszenia ww. prawa trwałego zarządu przez Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa i prawidłowości prowadzonej procedury dzierżawy ww. nieruchomości przez Zarząd Mienia st. Warszawy,

 W uzasadnieniu do wniosku napisaliśmy m.in.:

Podsumowując pragniemy podkreślić, iż biura m.st. Warszawy i inne jednostki organizacyjne m.st. Warszawy zgodnie z art. 50 ustawy o samorządzie gminnym powinny gospodarować mieniem komunalnym przy zachowaniu szczególnej staranności przy wykonywaniu zarządu, obrotem  tym mieniem zgodnie z przeznaczeniem tego mienia, przy zachowaniu zasad ogólnych, tj. legalności, gospodarności, celowości i rzetelności.

Skan wniosku o kontrolę (PDF)

Przypominamy, że reakcje władz miasta na wcześniejsze wnioski o kontrolę i skargi, składane przez Otwarty Ursynów, potwierdzały za każdym razem, że mieliśmy rację:

Fot. tawa/ Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0