TAK dla zieleni przy STP Kabaty! Złóż wniosek do planu!

TAK dla zieleni przy STP Kabaty! Złóż wniosek do planu!

Chcesz przyczynić się do obrony terenów zieleni między istniejącymi blokami mieszkalnymi a Stacją Techniczno-Postojową Kabaty? Koniecznie złóż wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego! Im więcej wniosków, tym większa szansa na uratowanie zieleni. Wnioski można składać do 8 września 2023 roku.

Prezydent m.st. Warszawy wydał obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Wąwozowej, Kabacki Dukt, Wilczy Dół, Rybałtów.

Rozpoczęcie prac nad planem wynika z działań podjętych przez mieszkańców Kabat w obronie terenu zieleni między istniejącymi blokami mieszkalnymi a Stacją Techniczno-Postojową Kabaty. Od 2022 r. jeden z deweloperów próbuje uzyskać warunki zabudowy mieszkaniówką na części terenu zieleni. Jedynym skutecznym środkiem zabezpieczającym ten teren przed jakąkolwiek zabudową jest uchwalenie przez Radę m.st. Warszawy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Stowarzyszenie Otwarty Ursynów, kontynuując wsparcie mieszkańców w tej sprawie, przygotowało gotowy wniosek (patrz poniższa ramka) do powstającego miejscowego planu. W przygotowanym wniosku proponujemy, aby cały ten teren został przeznaczony na zieleń urządzoną jako tereny publiczne zieleni.  

Kto i kiedy może złożyć wniosek do planu przy STP Kabaty?

Każda osoba może złożyć do 8 września 2023 r. swoje wnioski do planu. Im więcej wniosków w danej sprawie, tym większa szansa, że zostaną one pozytywnie rozpatrzone.

Jaka powinna być treść wniosku do planu przy STP Kabaty?

Wniosek może mieć dowolną formę, ale musi z niego jasno wynikać to, jakiego terenu dotyczy i jaka jest propozycja wraz z uzasadnieniem. Rekomendujemy skorzystanie z przygotowanej przez stowarzyszenie Otwarty Ursynów treści wniosku (znajduje się w ramce) – wystarczy tylko skopiować treść do maila, uzupełnić swoimi danymi i wysłać. Można też wydrukować wersję PDF, uzupełnić swoimi danymi, podpisać się i wysłać pocztą lub dostarczyć do Urzędu Dzielnicy Ursynów.

Jeśli chcesz wysłać uwagę mailem, skopiuj poniższy tekst do nowej wiadomości mailowej, uzupełnij miejsce zaznaczone kolorem czerwonym i wyślij na adres sekretariat.BAiPP@um.warszawa.pl.

Jeśli chcesz wysłać lub złożyć uwagę tradycyjnie (na papierze), to pobierz plik PDF z treścią uwagi, wydrukuj go, uzupełnij swoimi danymi i datą oraz podpisz się, a następnie wyślij pocztą na adres: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego, al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa. Taki dokument możesz też złożyć osobiście składając osobiście w siedzibie Biura Architektury i Planowania Przestrzennego: Aleje Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa (skrzynka podawcza na parterze).

Osoba składająca wniosek
(należy wpisać swoje dane: imię, nazwisko, adres, kod pocztowy, miejscowość!!!)

Warszawa, …………………. 2023 r.
 
Prezydent m.st. Warszawy
za pośrednictwem
Biura Architektury i Planowania Przestrzennego
Urzędu m.st. Warszawy
Wydział Zagospodarowania Przestrzennego
Al. Jerozolimskie 44 (kancelaria)
00-024 Warszawa
 
Wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru w rejonie ulic Wąwozowej, Kabacki Dukt, Wilczy Dół, Rybałtów

 
W związku z publikacją obwieszczenia o przystąpieniu do sporządzenia planu zgłaszam następujący wniosek:
 
Dane nieruchomości
Teren pomiędzy Stacją Techniczno-Postojową Kabaty (STP Kabaty) a istniejącymi blokami mieszkaniowymi (Pod Lipą 2, Pod Lipą 4, Polnej Róży 1, Polnej Róży 2/4, Na Przyzbie 3, Kabacki Dukt 1, Kabacki Dukt 2 oraz al. KEN 1) – pomiędzy ul. Mielczarskiego a al. Komisji Edukacji Narodowej:
– Obręb nr 11203 nr działek 10, 11, 12/1, 13/1, 14, 15, 16, 17, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 110, 113/1, 113/2
– Obręb 1112 nr działek 57/13, 57/21, 57/15, 57/17, 57/18, 57/11, 58, 57/10
 
Treść wniosku:
Zgłaszam wniosek, aby ww. działki zostały przeznaczone na tereny zieleni urządzonej, jako publiczne tereny zieleni.
 
Uzasadnienie – przedstawienie problemu:
Teren obejmujący ww. działki od momentu zasiedlenia bloków mieszkalnych na Kabatach służy mieszkańcom jako teren zieleni, służący rekreacji i odpoczynkowi w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca zamieszkania. Jest to strefa buforowa pomiędzy STP Kabaty a budynkami mieszkalnymi. Oczekiwania okolicznych mieszkańców w odniesieniu do tego terenu zostały też jednoznacznie wyrażone w formie sprzeciwu podczas próby uzyskania przez jednego z deweloperów warunków zabudowy dla części tego terenu. Dlatego wnoszę, aby w przyszłym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu wskazać funkcję – „tereny zieleni urządzonej, jako publiczne tereny zieleni”.
 
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Na podstawie z art. 6 ust. 1 lit a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie: numer telefonu, adres e-mail w celu przekazywania przez Urząd istotnych informacji związanych z prowadzonym postępowaniem.

 
……………………………………………………
(podpis osoby składającej wniosek

Jak złożyć wniosek do planu?

Wniosek można złożyć na kilka sposobów:

  • elektronicznie, nie wychodząc z domu:
    • elektronicznie przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo podpisu potwierdzonego profilem zaufanym
  • papierowo:
    • pocztą na adres: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego, Aleje Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa
    • składając osobiście do siedziby Biura Architektury i Planowania Przestrzennego: Aleje Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa (skrzynka podawcza na parterze)

Mimo że wnioski można składać do 8 września 2023 r., zachęcamy Państwa, aby uczynić to niezwłocznie. Im więcej uwag wpłynie, tym większa szansa, że uda się ochronić teren zieleni między istniejącymi blokami mieszkalnymi a Stacją Techniczno-Postojową Kabaty.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Jeśli masz pytania w powyższej sprawie, skontaktuj się z: