Rada Dzielnicy Ursynów za zielenią wzdłuż STP Kabaty

Rada Dzielnicy Ursynów za zielenią wzdłuż STP Kabaty

Rada Dzielnicy Ursynów opowiedziała się za utrzymaniem zieleni wzdłuż Stacji Techniczno-Postojowej Kabaty (STP Kabaty). Stanowisko zgłaszające taki wniosek wniosek do przygotowywanego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zostało przyjęte z inicjatywy radnych Otwartego Ursynowa oraz Koalicji Obywatelskiej. Przypominamy, że każdy mieszkaniec może złożyć taki wniosek do 8 września br.

Radny Piotr Skubiszewski (Otwarty Ursynów), prezentując projekt stanowiska, przypominał, że procedura planistyczna dla tego obszaru rozpoczęła się na wniosek Rady Dzielnicy Ursynów. – Rozpoczęliśmy procedurę uchwalania planu miejscowego dla Kabat (obszar w rejonie ulic Wąwozowej, Kabacki Dukt, Wilczy Dół, Rybałtów), aby uchronić zieleń przy STP Kabaty. Katalizatorem naszych działań było przede wszystkim wystąpienie dewelopera o warunki zabudowy dla terenu wzdłuż STP Kabaty oraz działania mieszkańców, którzy nie chcą zabudowy. Zabudowa tego terenu doprowadziłaby do zlikwidowania zielonego buforu pomiędzy STP Kabaty a budynkami m.in. przy Polnej Róży – mówił wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy.

Treść przyjętego stanowiska przez Radę Dzielnicy Ursynów:

§1. Rada Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy zgłasza wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulic Wąwozowej, Kabacki Dukt, Wilczy Dół, Rybałtów. Wniosek dotyczy przeznaczenia terenu pomiędzy Stacją Techniczno-Postojową Kabaty (STP Kabaty), a istniejącymi budynkami mieszkaniowymi  – pomiędzy ul. Rybałtów, a al. Komisji Edukacji Narodowej, na funkcję zieleni urządzonej, jako publiczne tereny zieleni. Rada Dzielnicy Ursynów sprzeciwia się przeznaczeniu tego terenu na funkcję zabudowy mieszkaniowej.

§2. Rada Dzielnicy Ursynów zwraca się o przyśpieszenie prac w celu uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wskazanego w tytule Stanowiska.

§3. Stanowisko zostaje przekazane do Prezydenta m.st. Warszawy.

§4. Wykonanie Stanowiska powierza się Przewodniczącemu Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.

§5. Stanowisko wchodzi w życie z dniem podjęcia.