Oświadczenie w związku z przeniesieniem Bazarku na Dołku na teren pętli autobusowej Natolin Płn.

Bazarek na Dołku

Po dwóch weekendach funkcjonowania Bazarku na Dołku w nowej lokalizacji – na  zlikwidowanej na ten cel pętli autobusowej Natolin Płn. – oraz licznych negatywnych komentarzach mieszkańców wyrażanych w mediach społecznościowych i bezpośrednio kierowanych do naszego stowarzyszenia uważamy, że powstała w wyniku niekorzystnych decyzji władz dzielnicy i miasta sytuacja wymaga zdecydowanych działań. Oto nasze propozycje zgrupowane w 5 punktów. 

Oświadczenie Stowarzyszenia Otwarty Ursynów
w związku
z przeniesieniem Bazarku na Dołku na teren pętli autobusowej Natolin Płn.

Po dwóch weekendach funkcjonowania Bazarku na Dołku w nowej lokalizacji – na  zlikwidowanej na ten cel pętli autobusowej Natolin Płn. – oraz licznych negatywnych komentarzach mieszkańców wyrażanych w mediach społecznościowych i bezpośrednio kierowanych do naszego stowarzyszenia uważamy, że powstała w wyniku niekorzystnych decyzji władz dzielnicy i miasta sytuacja wymaga zdecydowanych działań.

 1. Funkcjonowanie targowiska w nowej lokalizacji negatywnie wpływa na estetykę przestrzeni publicznej w centralnej części Ursynowa. Sprzedaż przypominająca handel obwoźny (a nie z obiecywanych przez kupców estetycznych, nowych pawilonów) „wylewa” się poza obszar pętli autobusowej. Handel prowadzony jest na okolicznych chodnikach i trawnikach, co  skutkuje błyskawiczną degradacją tych miejsc (zanikanie trawy, niszczenie chodników przez przejeżdżających i łamiących  przepisy kierowców). Estetykę przestrzeni psuje również ogrodzenie terenu pętli. Tymczasowy płot przypomina formą te, które stosuje się przy grodzeniu  terenów budowlanych.  Działalność prowadzona na terenie pętli nie posiada zaplecza parkingowego, czego efektem są zachowania klientów (kierowców) sprzeczne z Prawem o Ruchu Drogowym. W minione dwa weekendy na porządku dziennym było wjeżdżanie na dzikie miejsca parkingowe/wyjeżdżanie z dzikich miejsc parkingowych autem przez przejście dla pieszych i chodnik, parkowanie na trawniku, czy jazda chodnikiem.
 2. W związku z negatywnymi zjawiskami, które pojawiły się w ostatnich dwóch tygodniach w okolicy nowej lokalizacji targowiska, zwracamy się do niżej wymienionych podmiotów o wprowadzenie monitoringu sytuacji w weekendy we wspomnianej okolicy i podejmowanie na bieżąco działań zapobiegających łamaniu prawa oraz powszechnie obowiązujących norm społecznych:
  • Zarządu Mienia m.st. Warszawy – w zakresie prawidłowości wykonywania postanowień umowy dzierżawy terenu pętli przez kupców od m.st. Warszawy,
  • Zarządu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy – w zakresie legalności handlu prowadzonego poza terenem pętli autobusowej, np. na działce7/5 z obrębu 1-10-27 (zachodnia działka przyległa do pętli) oraz wyegzekwowania od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych nasadzeń zamiennych drzew w pasie zielonym wzdłuż al. KEN w okolicy ul. Polaka,
  • Straży Miejskiej m.st. Warszawy – w zakresie stałej obecności min. 2 patroli pieszych w godzinach funkcjonowania targowiska w weekendy, pod kątem legalności parkowania samochodów oraz prowadzenia działalności handlowej poza obszarem pętli,
  • Policji – w zakresie zagrażających życiu i zdrowiu mieszkańców zachowań kierowców, np. wjeżdżania na chodnik przez przejście dla pieszych czy jazdy po chodniku,
  • Sanepidu – w zakresie przestrzegania norm sanitarnych, higieny i bezpieczeństwa żywności,
  • Zarządu Dróg Miejskich – w zakresie nieprzeznaczania terenu zielonego wzdłuż al. KEN na targowisko.
 3. W związku z występowaniem ww. zjawisk, które już wpłynęły niekorzystnie na jakość życia mieszkańców nie tylko ulic Polaka, Kulczyńskiego, ale również al. KEN (naprzeciwko ul. Polaka), deklarujemy, że będziemy podejmować działania wspierające tych mieszkańców, które przede wszystkim zapobiegną dewastacji terenu zielonego zlokalizowanego między al. KEN a blokami przy ul. Polaka. Nie ma naszej zgody na przekształcenie tego terenu w miejsce działalności, z którą dziś mamy do czynienia na pętli i w jej bezpośredniej okolicy. Tym bardziej, że „rozlanie” się targowiska na dzisiejszy teren zielony spowoduje dalszy wzrost niewłaściwych zachowań związanych m.in. z parkowaniem  (okolice wjazdu z al. KEN w ul. Polaka, osiedle mieszkaniowe, czy na części wyniesionego terenu zielonego).
 4. W związku z tym, że handel w nowej lokalizacji targowiska wymyka się spod kontroli i grozi dalszą dewastacją okolicy, ale biorąc także pod uwagę duże zainteresowanie klientów tą formą zakupów, w przypadku braku woli przywrócenia do eksploatacji pętli autobusowej, wzywamy Zarząd Dzielnicy Ursynów oraz Stowarzyszenie Kupców Inwestorów Giełdy „Na Dołku” do wspólnego wdrożenia tymczasowego rozwiązania w formie podzielenia działalności handlowej w weekendy na trzy lokalizacje: teren pętli (z pełnym zagwarantowaniem wykluczenia handlu na trawnikach i chodnikach przyległych do pętli, ograniczenia handlu do około 40 stanowisk), połowa parkingu dzielnicowego ratusza oraz teren przy Arenie Ursynów. W każdym z tych wymienionych lokalizacji mniej więcej połowa terenu powinna zostać przeznaczona na parking dla klientów. Stworzenie trzech tymczasowych targowisk zaspokoi potrzeby kupców i klientów, będzie mniej uciążliwe dla ludzi mieszkających przy proponowanych tymczasowych targowiskach – zostanie rozładowane jednorazowe natężenie kupujących w jednym miejscu.
 5. Jednocześnie zwracamy się do Zarządu Dzielnicy Ursynów o spotkanie z przedstawicielami stowarzyszenia Otwarty Ursynów, podczas którego przedstawimy władzom dzielnicy nasze propozycje wypracowania doraźnego rozwiązania dla obecnej sytuacji oraz nasz pomysł docelowego rozwiązania kwestii drobnego handlu na Ursynowie – budowy na ternie dzielnicy całorocznej Ursynowskiej Hali Kupieckiej. Liczymy, że nasz pomysł spotka się z pozytywnym przyjęciem ze strony Zarządu Dzielnicy i pozwoli podjąć działania, które w przeciągu 3-4 lat doprowadzą do powstania takiego obiektu na Ursynowie.

Stowarzyszenie
Otwarty Ursynów