Nowa lokalizacja dla Bazarku na Dołku: zapraszamy zastępcę prezydent Warszawy na wizję lokalną

Pętla ZTM przy ul. Płaskowickiej

28 września br. podjęliśmy kolejną próbę przekonania władz Warszawy o odstąpieniu od forsowania przeniesienia prywatnego „Bazarku na Dołku” w miejsce pętli autobusowej przy ul. Płaskowickiej. Wystosowaliśmy pismo do Renaty Kaznowskiej, zastępcy prezydent Warszawy, z prośbą o podjęcie pilnych działań w celu znalezienia innej lokalizacji dla targowiska. Przypomnieliśmy również o konflikcie interesów radnego PO i kontrowersjach, jakie budzi próba przejęcia terenu pętli na cele handlowe. Zaprosiliśmy również panią Kazowska na wizję lokalną w terenie, podczas której byłaby okazja do zapoznania się naszymi propozycjami lokalizacyjnymi dla targowiska i do spotkania z mieszkańcami oraz środowiskiem kupców.

Oto treśc wysłanego przez nas pisma:

Warszawa, dn. 28 września 2017 r.

Pani
Renata Kaznowska
Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy

Szanowna Pani Prezydent,

w nawiązaniu do spotkania, które odbyło się na początku sierpnia br. w siedzibie Ratusza z udziałem Pani Prezydent oraz m.in. Dyrektora ZTM oraz naszego Stowarzyszenia, ponownie dziękując za to spotkanie pozwalamy sobie jeszcze raz zwrócić się do Pani z gorącą prośbą o odstąpienie od planu likwidacji pętli autobusowej NATOLIN PŁN na cele przeniesienia w to miejsce targowiska „Bazarek na Dołku” oraz o podjęcie pilnych działań, aby przenieść „Bazarek na Dołku” w inne kompromisowe miejsce.

Sprawa ta coraz bardziej bulwersuje opinię publiczną mieszkańców Ursynowa z uwagi na konflikt interesów ursynowskiego radnego Piotra Karczewskiego z klubu radnych Platformy Obywatelskiej, który jest jednocześnie prezesem stowarzyszenia zarządzającego „Bazarkiem na Dołku” i aktywnie działa na rzecz przeniesienia tego bazarku w miejsce obecnej pętli autobusowej NATOLIN PŁN oraz terenu zielonego wzdłuż al. Komisji Edukacji Narodowej (róg al. KEN i ul. Płaskowickiej).

Konflikt interesów tego radnego (ten bazarek jest prywatnym przedsięwzięciem gospodarczym, a nie targowiskiem miejskim, zaś pętla autobusowa to teren użyteczności publicznej – własność m.st. Warszawy w trwałym zarządzie Zarządu Transportu Miejskiego (ZTM) przeznaczonym na cele komunikacyjne, a nie na cele handlu) i powiązania polityczne prezesa stowarzyszenia kupców mogą budzić wątpliwości, czy decyzje urzędników m.st. Warszawy podejmowane są w tej sprawie przy zachowaniu bezstronności. Uważamy, iż gdyby nie te powiązania, do likwidacji pętli by nie doszło, gdyż jest ona potrzebna z punktu widzenia obsługi transportowej mieszkańców, bo zasadność jej dalszego istnienia w tym miejscu potwierdziła wielokrotnie również dyrekcja ZTM.

Lokalizacja bazarku przy ul. Polaka od samego początku powodowała liczne kontrowersje. W naszej opinii nie powinno lokować się w centrum dzielnicy „tymczasowych” obiektów, które mogą zaburzać ład przestrzenny w centrum Ursynowa i nie korespondują one z reprezentacyjnym charakterem al. KEN i ul. Płaskowickiej. Przeniesienie bazarku w te okolice wiązać się będzie z degradacją terenu zielonego wzdłuż al. KEN, bo zamiast niego mają tam powstać miejsca parkingowe dla klientów bazarku i plac targowiskowy do handlu w weekendy, co wiąże się również z pogorszeniem i tak już trudnej sytuacji parkingowej dla okolicznych mieszkańców, z utrudnieniami drogowymi (likwidacja chodnika, utrudniony dojazd do budynków przy ul. Polaka), problemem odpadów z bazaru, hałasem i smrodem. Warto dodać, że w październiku 2014 r. radni dzielnicy Ursynów niemal jednogłośnie sprzeciwili się tej lokalizacji, przyjmując w tej sprawie stanowisko i wyrażając w ten sposób swoją wolę, aby bazarek mógł istnieć w innym miejscu w czasie budowy Południowej Obwodnicy Warszawy (POW) i po jej zakończeniu.

Oprócz powyższego zwracamy uwagę, aby rozważyła Pani poniższe argumenty:

 • Po pierwsze próba likwidacji pętli nie jest spowodowana i w żaden sposób, ani nie wiąże się z budową tunelu POW. Pętla jak i sąsiadująca z nią ul. Płaskowickiej znajdują się poza terenem budowy POW i nigdy nie były (z wyjątkiem łączników ulic i skrzyżowań z ulicami od południowej części dzielnicy) przedmiotem planów budowy. Co więcej, w sytuacji komplikacji transportowych na Ursynowie związanych z budową POW pętla ta ma ogromne znaczenie dla utrzymania ciągłości i płynności komunikacji miejskiej na Ursynowie ze względu na ryzyko związane z budową POW, np. gdy czasowo dojdzie do wstrzymania przejazdów pociągów metra nad budowanym tunelem (nie można tego wykluczyć). Dodatkowo likwidacja pętli pogorszy obsługę transportową mieszkańców, bo będą musieli pokonywać większe odległości do przystanków autobusowych.
 • Po drugie istnieją inne lokalizacje, w które prywatny podmiot zarządzający „Bazarkiem na Dołku” mógłby przenieść swoją działalność gospodarczą. Miejsca te wielokrotnie były przez nasze Stowarzyszenie wskazywane, jednakże nigdy nie zostały one poddane poważnej analizie, bo zawsze były a priori odrzucane przez radnego czy też przez Zarząd Dzielnicy bez podjęcia jakiejkolwiek próby dyskusji na ten ważny społecznie temat. Miejsca wskazywane przez nas były dobrze skomunikowane – w podobnej odległości od metra co obecny bazarek, z przystankami autobusowymi w pobliżu, a także z istniejącą obecnie infrastruktura parkingową lub z przestrzenią na dodatkowe miejsca parkingowe, za to w bezpiecznej odległości od zabudowy mieszkaniowej. Mamy na myśli przede wszystkim lokalizację przy Arenie Ursynów od strony ul. Gandhi lub od ul. Płaskowickiej. Pierwsza z nich jest znacznie korzystniejsza. Wskazywane przez Zarząd Dzielnicy jako przeszkoda w wykorzystaniu tej lokalizacji pod bazarek roszczenia cywilne do tej nieruchomości w naszej opinii nie stanowią problemu dla stworzenia tymczasowego targowiska, o jakie zabiegają kupcy, o czym choćby świadczą zawierane przez UCSiR umowy dotyczące dzierżawy części terenu. Przypominamy, że proponowane były też inne alternatywne rozwiązania: stworzenie mini-bazarków, weekendowego targowiska na parkingu przy Urzędzie Dzielnicy, czy stworzenie miejskiego targowiska z prawdziwego zdarzenia, np. w modelu PPP we współpracy ze środowiskiem ursynowskich kupców.
 • Po trzecie planowana lokalizacja bazarku przy ul. Polaka stworzyła poważny konflikt społeczny, który nie został rozwiązany na przestrzeni lat, a opinia mieszkańców rejonu ul. Polaka w tej sprawie jest konsekwentnie ignorowana przez władze Miasta. Mieszkańcy okolicy ul. Polaka próbowali rozmawiać, czy to z kupcami, czy to z Zarządem Dzielnicy, ale natrafili na problem nie do przejścia – brak woli dialogu po drugiej stronie. Nie doszło do rozmów z uwagi na powiązania polityczne radnego Piotra Karczewskiego. Mieszkańcy wspierani przez liczne organizacje społeczne zostali poniekąd zmuszeni do skorzystania z środków ochrony prawnej (m.in. wnoszenia odwołań od decyzji o warunkach zabudowy), po to by zabiegać o swoje. W ten sposób udało im się doprowadzić do zmiany bardzo niekorzystnej decyzji o warunkach zabudowy dla bazaru wydanej przez Zarząd Dzielnicy w 2016 r., która pozwalała na zbudowanie w centrum dzielnicy wysokiej na 10 m szpetnej hali namiotowej. W naszej opinii powinno dążyć się do likwidacji takiego konfliktu w drodze rozmów i mediacji w zakresie przeniesienia bazarku w miejsce kompromisowe i to powinno stanowić priorytet dla władz m.st. Warszawy. W tej sprawie Zarząd Dzielnicy zupełnie się nie sprawdził, wręcz na każdym etapie udowadniał swój brak bezstronności.
 • Po czwarte mamy poważne obawy, iż sprawa bazarku może przyczynić się do opóźnień przy realizacji budowy POW. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) już 30 czerwca 2017 r. wystąpiła do Zarządu Dróg Miejskich (ZDM) o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego dla obecnej lokalizacji „Bazarku na Dołku”. Do dnia dzisiejszego nie zostało ono wydane, a teren nie został przekazany inwestorowi. Należy pamiętać, iż wydanie 14 września 2017 r. decyzji przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze (SKO) o warunkach zabudowy dla targowiska przy ul. Polaka nie umożliwia jego przeniesienia, bo oprócz tego do zbudowania bazaru i parkingu wymagany jest szereg innych decyzji oraz zawarcie dodatkowych umów, których na dzień dzisiejszy nie ma, a sam proces budowy nowego bazaru (pawilony handlowe, przyłącza kanalizacyjne i energetyczne, pawilony sanitarne, przebudowa zjazdu z drogi publicznej, budowa parkingu, itd.) też będzie trwał. A przecież przy niektórych postępowaniach mogą także pojawić się odwołania, czy skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, co nie przyśpieszy sprawy. To pokazuje, że sprawa tego bazaru może spowodować opóźnienia całej budowy POW, bo jak na razie kupcy nie zwolnili nadal zajmowanego przez siebie terenu potrzebnego pod budowę POW, mimo że umowa dzierżawy na ten teren wygasła im z końcem czerwca 2017 r. Jeśli kupcy nie opuszczą tego miejsca dobrowolnie, to może dojść do paraliżu całej tej inwestycji.
 • Po piąte uważamy, iż z uwagi na trwały zarząd ustanowiony dla Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie na działce, na której funkcjonuje obecnie pętla autobusowa NATOLIN PŁN, nie jest możliwe w obecnym stanie prawnym przeznaczenie tej nieruchomości na targowisko. Decyzja o trwałym zarządzie uprawnia do dysponowania tym terenem tylko na cele statutowe ZTM, a zatem na cele komunikacyjne, a nie pod handel. Mogłoby to spowodować urealnienie się zarzutu niegospodarności w gospodarowaniu mieniem komunalnym. Pomijamy fakt, iż tej sprawie towarzyszy taki pośpiech, że ZTM ogłaszając w lipcu konkurs na dzierżawę przedmiotowej nieruchomości na cele handlowe (targowisko), nawet nie przestrzegał postanowień zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie dzierżawy nieruchomości. Na posiedzeniu komisji w dzielnicy Ursynów dniu 27 września 2017 r., na której była omawiana (z udziałem ponad 100 mieszkańców rejonu ul. Polaka i ul. Kulczyńskiego) kwestia zastępczych rozwiązań komunikacyjnych w dzielnicy na czas budowy POW, potwierdzono powyższe sugerując, że być może będzie trzeba najpierw dodatkowo wygasić ww. decyzję o trwałym zarządzie dot. tej nieruchomości, żeby bazarek mógł powstać w tym miejscu. To dodatkowe postępowanie z pewnością nie przyśpieszy procedury przeniesienia bazarku i może spowodować kolejne pytania, dlaczego m.st. Warszawa podejmuje takie działania na rzecz prywatnego przedsięwzięcia, któremu szefuje radny dzielnicy.
 • Po szóste zarówno my, jak i mieszkańcy nie wierzymy w zapewnienia, iż „Bazarek na Dołku” przy ul. Polaka to lokalizacja tymczasowa. W dzisiejszych planach budowy parku nad POW nie przewiduje się odbudowy takiego targowiska, jakim jest „Bazarek na Dołku”, a więc można się domyślać, że zostanie ono przy ul. Polaka na długie lata, nawet jeśli oficjalnie będzie miało status prowizorki. Z informacji przedstawianych nam przez Panią na spotkaniu i przez ZTM wynika, iż potencjalna umowa na dzierżawę terenu pętli zostałby ustanowiona na trzy lata, to przecież należy brać pod uwagę, iż inwestycja ta może nie skończyć się w ciągu najbliższych trzech lat – przy takiej skali przedsięwzięcia należy zawsze liczyć się z opóźnieniami. Już to choćby pokazuje, że nie targowisko może istnieć dłużej niż 3 lata. Po tak długim czasie trudno też będzie przenieść targowisko w inne miejsce, skoro już dziś jest taki problem ze znalezieniem dla niego lokalizacji tymczasowej.

Biorąc powyższe pod uwagę, prosimy o jak na wstępie tego pisma: o odstąpienie od likwidacji pętli NATOLIN PŁN i o przeniesienie „Bazarku na Dołku” w inne miejsce. Stowarzyszenie Otwarty Ursynów i zapewne także mieszkańcy okolicy ul. Polaka chcą żeby istniał bazarek na Ursynowie. Jednak nie można zgodzić się na tolerowanie prywaty funkcjonariuszy publicznych, stronniczości i działania na korzyść interesu prywatnego kosztem interesu publicznego. Jest wiele możliwości alternatywnych – choćby te wskazane powyżej – jak można bezproblemowo rozwiązać sprawę dalszego istnienia „Bazarku na Dołku”. Z naszej strony ponownie deklarujemy otwartość na wspieranie dobrych rozwiązań i gotowość do podjęcia dialogu w tej sprawie.

Jednocześnie chcielibyśmy zaprosić Panią na wizję lokalną w terenie. Proponujemy 60 –minutowy spacer, podczas którego pokażemy Pani, że likwidacja pętli autobusowej i dopuszczenie w tym miejscu prywatnego bazaru to niedobre rozwiązanie. Mogłaby to być okazja do zapoznania się naszymi propozycjami lokalizacyjnymi dla targowiska i do spotkania z mieszkańcami oraz środowiskiem kupców.

Licząc na przyjęcie przez Panią zaproszenia oraz na zaangażowanie się w sprawę ujętą w piśmie, pozostajemy z wyrazami szacunku,

(-) Piotr Skubiszewski
Przewodniczący
(-) Paweł Lenarczyk
Wiceprzewodniczący

Do wiadomości:

 • Wojewoda Mazowiecki
 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie
 • Rada Dzielnicy Ursynów za pośrednictwem Przewodniczącego Michała Matejki
 • Rada m.st. Warszawy za pośrednictwem Przewodniczącej Ewy Doroty Grupińskiej-Malinowskiej
 • Zarząd Dzielnicy Ursynów za pośrednictwem Burmistrza Roberta Kempy
 • Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie
 • Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie
 • Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa