Publikujemy tekst umowy między m.st. Warszawą a kupcami

Wielu mieszkańców Ursynowa dopytuje się nas o warunki, na jakich została udostępniona pętla autobusowa przy ul. Płaskowickiej na cele prowadzenia działalności przez kupców. Poniżej zamieszczamy treść mowy zawartej 2 marca br. przez Miasto Stołeczne Warszawa (reprezentowane przez dyrektor Zarządu Mienia m.st. Warszawy) ze Stowarzyszeniem Kupców Inwestorów Giełdy „Na Dołku”.

BazarekKilka najważniejszych kwestii, które reguluje umowa:

  • umowa dotyczy wyłącznie terenu pętli (bez budynku); nie obejmuje terenu zielonego wzdłuż al. KEN
  • nieruchomość została wynajęta z przeznaczeniem na targowisko – tymczasowy pasaż handlowy.
  • okres dzierżawy od 5 marca 2018 r. do 4 marca 2021 r. (umowa dopuszcza przedłużenie czasu dzierżawy)
  • czynsz – 24 000 zł netto (30 012 zł brutto)
  • dzierżawca nie może w godz. 23.00 – 7.00 organizować „okazjonalnych uroczystości lub imprez sportowych, handlowych, rozrywkowych albo innych wydarzeń z użyciem instalacji lub urządzeń nagłaśniających oraz przeprowadzania prac organizacyjnych, przygotowawczych i porządkowych związanych z organizacją powyższych wydarzeń, wykonywanych w użyciem sprzętu mechanicznego, mogącego powodować hałas, za wyjątkiem przypadków, w których konieczność przeprowadzenia prac wynika z postanowień decyzji administracyjnej lub innego aktu prawnego – w zakresie niezbędnym do ich realizacji”
  • w przypadku trzykrotnie stwierdzonych nieprawidłowości związanych z czystością oraz dostępnością zaplecza sanitarnego, Miasto ma prawo naliczenia kary 5 000 zł
  • w przypadku trzykrotnie stwierdzonych nieprawidłowości związanych z czystością oraz dostępnością zaplecza sanitarnego, Miasto ma prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia

Pełny tekst umowy (PDF)