Otwarty Ursynów chce być stroną postępowania ws. wydania warunków zabudowy dla lokalizacji Bazarku na Dołku przy ul. Polaka

Ursynów, teren zielony przy ul. Polaka

Stowarzyszenie Otwarty Ursynów nadal wspiera mieszkańców ul. Polaka sprzeciwiających się przeniesieniu Bazarku na Dołku pod okna ich mieszkań. W mijającym tygodniu złożyliśmy wniosek o przystąpienie do udziału w postępowaniach administracyjnych dotyczących wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowana przestrzennego dla targowiska/pasażu handlowego w okolicy ul. Polaka.

Według naszej wiedzy zostały złożone przynajmniej dwa wnioski o wydanie warunków zabudowy i zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości położonych wzdłuż al. Komisji Edukacji Narodowej oraz wzdłuż ul. Płaskowickiej przy pętli autobusowej dla działek o numerach ewidencyjnych 2/1, 7/5, 7/6, 8/1 z obrębu 1-10-27 na Ursynowie.

We wniosku złożonym w Urzędzie Dzielnicy Ursynów napisaliśmy m.in.:

Za dopuszczeniem do udziału w postępowaniach administracyjnych dotyczących wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowana przestrzennego dla bazarku/targowiska/pasażu handlowego w okolicy ul. Polaka na Ursynowie przemawia interes społeczny. Jako stowarzyszenie uważamy, iż stworzenie takiego w tym miejscu może spowodować problemy dla okolicznych mieszkańców, jak choćby: pogorszenie się jakości życia i bezpieczeństwa; degradację środowiska przyrodniczego; pogorszenie estetyki okolicy, a w szczególności otoczenia al. KEN (która jest przecież reprezentacyjną arterią Ursynowa); paraliż komunikacyjny oraz parkingowy – nie jest bowiem możliwe zaprojektowanie odpowiednich wjazdów i  wyjazdów do potencjalnego bazarku, a klienci będą zmuszeni korzystać z okolicznych miejsc parkingowych, których w tym obszarze i tak już brakuje; zmniejszenie wartości mieszkań; zwiększenie emisji hałasu. Dodatkowo mieszkańcy tego obszaru będą ponosić niedogodności związane z budową drogi ekspresowej S2, gdyż będzie ona budowana w ich bezpośrednim sąsiedztwie i przy rozpatrywaniu zagadnienia bazarku, należy również mieć to na uwadze. Stworzenie tego typu obiektów w opinii stowarzyszenia nie będzie służyło interesowi publicznemu i będzie niezgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Celem statutowym Otwartego Ursynowa jest działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju Ursynowa – dzielnicy m.st. Warszawy, rozumianego jako zapewnienie mieszkańcom Ursynowa coraz bardziej przyjaznego miejsca do życia, nauki, pracy i odpoczynku przy jednoczesnym poszanowaniu: zasobów naturalnych, wysokiej jakości przestrzeni publicznej, racjonalności wydatkowania środków publicznych, wysokich standardów życia publicznego, partycypacji mieszkańców w życiu społecznym, publicznym i politycznym. W szczególności celem stowarzyszenia jest m.in. wpływanie na kształt polityk prowadzonych przez władze samorządowe Ursynowa oraz władze samorządowe Warszawy wobec Ursynowa, zwłaszcza w następujących obszarach: infrastruktury, architektury, urbanistyki, ładu przestrzennego, transportu i komunikacji, edukacji, środowiska przyrodniczego i zasobów naturalnych, bezpieczeństwa, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, kultury, sportu i rekreacji; popularyzowanie i wspieranie nowych form planowania i poprawy estetyki przestrzeni miejskiej, zarządzania miastem, rozwoju infrastruktury miejskiej, w tym promowanie dobrych przykładów stosowanych w innych miastach w Polsce i zagranicą; przeciwdziałanie procesom chaotycznej urbanizacji, w szczególności w zakresie dogęszczania zabudowy istniejących osiedli.

Stowarzyszenie może realizować swoje cele m.in. poprzez uczestnictwo – jako strona – w postępowaniach administracyjnych i sądowych w charakterze organizacji społecznej w sposób i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.

Czekamy na decyzję urzędu ws. dopuszczenia nas do ww. postępowania.

Comments are closed.