Rada Dzielnicy Ursynów opowiada się za zmianami ws. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

odpady komunalne

Z inicjatywy klubów radnych Otwartego Ursynowa oraz Koalicji Obywatelskiej ursynowscy radni przyjęli stanowisko ws. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

Stanowisko
Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
z 25.02.2020 r.
w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W związku ze wzrostem kosztów gospodarki odpadami komunalnymi, będącym konsekwencją m.in. zmian wprowadzonych w nowelizacji Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (zwanej dalej ustawą) z dnia 19 lipca 2019 r., zwracamy się do:

 1. Rady Miasta St. Warszawy i Prezydenta m.st. Warszawy o:
  1. Podjęcie działań umożliwiających przyjęcie modelu rozliczeń za odpady komunalne wg zużycia wody, określenie perspektywy czasowej, w której nastąpi uruchomienie rozliczeń wg takiego modelu i wprowadzenie tego systemu jako obowiązujący.
  2. Jak najszybsze przeprowadzenie modernizacji i rozbudowy spalarni śmieci na Targówku, która spowoduje obniżenie kosztów odbioru odpadów komunalnych i da dodatkową korzyść dla m.st. Warszawy w postaci taniej energii elektrycznej i ciepła. Apelujemy o pilne opracowanie strategii m.st. Warszawy w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, uwzględniającego modernizację spalarni śmieci na Targówku i budowę nowego, miejskiego składowiska odpadów komunalnych.
  3. Odstąpienie od przewidzianego w Ustawie karania właścicieli posesji, którzy nie złożą do 10.04.2020 korekty deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  4. Przeprowadzenie kampanii informacyjnej kierowanej do mieszkańców Warszawy na temat:
   • istotnych zmian wynikających z wprowadzenia nowych stawek za odpady komunalne;
   • informacji o perspektywie przejścia na model rozliczeń, o którym mowa w pkt. 1;
   • wprowadzonej przez Prezydenta m.st. Warszawy pomocy osłonowej dla najbiedniejszych mieszkańców Warszawy w wysokości 50% z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego.
  5. W związku z niższymi stawkami przewidzianymi w ustawie dla nieruchomości niezamieszkałych, wnosimy o wyłączenie tych nieruchomości z gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi.
  6. Zintensyfikowanie kontroli terminowości i jakości usług wywozu odpadów przez wykonawcę na terenie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy. A także zobowiązania podmiotów odpowiedzialnych za odbiór odpadów do wymiany pojemników na takie, które kolorystycznie odpowiadają frakcji, na którą są przeznaczone.
  7. Wprowadzenia ulgi w wysokości 18,80 zł dla budynków jednorodzinnych, które mają działające kompostowniki na swoich posesjach i które nie dostarczają do systemu odpadów bio.
  8. Uwzględnienie w systemie naliczania opłat ulg dla osób o niższych dochodach.
 2. Prezydenta m.st. Warszawy o wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów o podjęcie inicjatywy ustawodawczej i wykonawczej w sprawie zmiany Ustawy w sposób, który umożliwi jednostkom samorządowym obniżenie kosztów za gospodarowanie odpadami, w szczególności o uwzględnienie w proponowanych zmianach ustawy, następujących kwestii:
  1. Złagodzenie obostrzeń prawnych, które wpływają na wysokość stawek.
  2. Obniżenie tzw. opłaty marszałkowskiej za korzystanie ze środowiska.
  3. Zwiększenie stawek za odpady komunalne dla nieruchomości niezamieszkałych (centra handlowe, biurowce, itp.).
  4. Złagodzenie zapisów o karaniu właścicieli posesji z domami jednorodzinnymi, którzy nie złożą do 10.04.2020 r. nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  5. Wprowadzenie programu ochronnego zakładającego dofinansowanie z budżetu państwa do opłat ponoszonych przez mieszkańców za odpady segregowane.
  6. Wdrożenie systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP) za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  7. Zniesienia zapisów o odpowiedzialności zbiorowej i karania tym samym mieszkańcówsegregujących odpady za osoby niewykonujące tego obowiązku.

Przewodniczący
Rady Dzielnicy Ursynów m .st. Warszawy
Michał Matejka