Tekst Porozumienia Koalicyjnego KO i OU wraz załącznikiem programowym

Koalicja KO i OU

Przed sesją Rady Dzielnicy Ursynów w 4 grudnia 2018 r. stowarzyszenie Otwarty Ursynów zawarło porozumienie koalicyjne z Koalicją Obywatelską Platforma.Nowoczesna Ursynów. Integralną częścią umowy jest porozumienie programowe, które w 8 blokach tematycznych określa cele programowe koalicji, która podjęła odpowiedzialność za rządzenie Ursynowem w kadencji samorządu terytorialnego 2018-2023. Zapraszamy do lektury naszego porozumienia.


POROZUMIENIE KOALICYJNE

zawarte na Ursynowie w dniu 4 grudnia 2018 r. pomiędzy:

Koalicją Obywatelską Platforma.Nowoczesna Ursynów

reprezentowaną przez:

 1. Tomasza Sieradza – przewodniczącego Koła PORP Ursynów
 2. Karolinę Zdrodowską – przewodniczącą Koła Nowoczesna Ursynów

zwaną w dalszej części  porozumienia „Koalicją Obywatelską” lub „KO”

oraz

Stowarzyszeniem Otwarty Ursynów

reprezentowanym przez:

 1. Piotra Skubiszewskiego – przewodniczącego Stowarzyszenia Otwarty Ursynów
 2. Pawła Lenarczyka – wiceprzewodniczącego Stowarzyszenia Otwarty Ursynów

zwanym w dalszej części porozumienia „Otwartym Ursynowem”  lub „OU”

Strony porozumienia postanawiają:

§ 1

W poczuciu odpowiedzialności za rozwój Ursynowa ukierunkowany na poprawę komfortu życia mieszkańców, a także rozumiejąc wagę stabilnej większości w Radzie Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy, umożliwiającej realizację programu rozwoju naszej dzielnicy, Koalicja Obywatelska i Otwarty Ursynów zawierają porozumienie koalicyjne – współpracę na rzecz realizacji wspólnych celów programowych.

§ 2

Naszym celem jest by:

 • nasza dzielnica była miejscem, w którym oddycha się czystym powietrzem – pełnym zieleni i przyjaznej przestrzeni
 • nasza dzielnica była miejscem, gdzie wspiera się rodziny. To szczególnie ważne, gdy wskutek nieprzygotowanej reformy systemu edukacji dzieci uczą się w szkołach na dwie zmiany, a dla najmłodszych brakuje miejsc w przedszkolach,
 • infrastruktura i warunki mobilności miejskiej stawały się coraz lepsze oraz zapewniały wygodnie i bezpiecznie przemieszczanie się po Ursynowie,
 • Ursynów był miejscem przyjaznym do życia, gdzie mieszkańcy mają możliwość realizacji swoich pasji, dostęp do kultury i gdzie chcą spędzać swój wolny czas,
 • mieszkańcy mieli zapewnioną najlepszą opiekę zdrowotną w nowym Szpitalu Południowym oraz w modernizowanych przychodniach,
 • Ursynów był miejscem przyjaznym seniorom, by zachęcić ich do aktywnego spędzania czasu,
 • Ursynów wspierał lokalnych przedsiębiorców i osoby, które zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą,
 • samorząd był przyjazny mieszkańcom, działał w oparciu o zasadę partycypacji izapewniał im wysoką jakość usług publicznych.

Rozwinięciem i uszczegółowieniem powyższych idei jest załącznik programowy do niniejszego porozumienia.

§ 3

Uwzględniając decyzję mieszkańców wyrażoną w wyborach i wynikający z niej podział mandatów w Radzie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, strony postanawiają że:

 • Przewodniczącym oraz Wiceprzewodniczącym Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy będą osoby rekomendowane przez  Koalicję Obywatelską,
 • Jednym z Wiceprzewodniczących Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy będzie osoba rekomendowana przez Otwarty Ursynów,
 • Burmistrzem oraz trzema Zastępcami Burmistrza Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy będą osoby rekomendowane przez Koalicję Obywatelską.
 • Jednym Zastępcą Burmistrza Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy będzie osoba rekomendowana przez Otwarty Ursynów.

Ponadto strony poprą  wspólnie uzgodnionych kandydatów na Przewodniczących i Wiceprzewodniczących Komisji  Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy. Przewodniczącym Komisji Zielonego Ursynowa będzie osoba rekomendowana przez Otwarty Ursynów.

§ 4

Zmiana porozumienia wymaga formy pisemnej.

§ 5

Porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. Dwa egzemplarze otrzymuje Koalicja Obywatelska, jeden Otwarty Ursynów.

Podpisy:

/ – / Tomasz Sieradz
/ – / Karolina Zdrodowska
/ – / Piotr Skubiszewski
/ – / Paweł Lenarczyk


Załącznik do porozumienia koalicyjnego z dnia 4 grudnia 2018 r

W ramach porozumienia programowego będziemy podejmowali działania na rzecz realizacji m.in następujących punktów programowych:

 

URSYNÓW DZIELNICĄ ZIELENI I CZYSTEGO POWIETRZA

 • instalacja filtrów na wyrzutniach spalin przy tunelu Południowej Obwodnicy Warszawy wraz z czujnikami pomiaru jakości powietrza
 • budowa nowych parków:
  • Park Linearny nad tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy
  • Park Cichociemnych Spadochroniarzy AK – wraz z nasadzeniem 316 drzew Cichociemnych
  • Park Polskich Wynalazców z placem zabaw
 • rozbudowa parków:
  • Parku im. Romana Kozłowskiego z zachowaniem jego obecnego charakteru (odtworzenie fontanny, uzupełnienie mebli miejskich, dodatkowe nasadzenia zielni)
  • Parku Przy Bażantarni
 • dążenie do wykupu gruntów w celu stworzenia parku na terenie Placu Wielkiej Przygody
 • utrzymanie zieleni miejskiej wzdłuż al. Komisji Edukacji Narodowej przy ul. Polaka
 • zachowanie i tworzenie ursynowskich korytarzy zieleni
 • wprowadzenie monitoringu jakości powietrza i aktywne poszukiwanie źródeł zanieczyszczeń (Ursynów Smog Alert)
 • zwiększenie wysokości dopłat do wymiany kotłów
 • budowa placów zabaw dla zwierząt, dodatkowych pojemników na psie odchody wraz z torebkami do sprzątania oraz poidełek dla zwierząt
 • ograniczenie stosowania soli przy odśnieżaniu na rzecz piasku lub szorstkiego kruszywa
 • utworzenie stanowiska Ogrodnika Dzielnicy
 • wprowadzenie programu grantów na tworzenie parków kieszonkowych i zielonych enklaw
 • przeprowadzenie audytu zieleni i wyznaczenie nowych miejsc na nasadzenia drzew i krzewów, stworzenie mapy zazieleniania dzielnicy
 • dalsze działania zmierzające do rekultywacji i modernizacji stawów, oczek wodnych, jeziorek na Ursynowie oraz budowa nowych i renowacja obecnych systemów melioracji, tworzenie terenów zieleni na Zielonym Ursynowie

 

URSYNÓW DZIELNICĄ WSPIERAJĄCĄ RODZINY

 • przeciwdziałanie systemowi dwuzmianowości, poprzez stworzenie ponad 1000 miejsc w szkołach podstawowych, tj.:
  • wybudowanie szkoły podstawowej na Kabatach
  • zmodernizowanie szkół przy ul. Hirszfelda, ul. Dembowskiego, ul. Mandarynki, ul. Puszczyka, ul. Wilczym Dole i ul. Małcużyńskiego
 • stworzenie ponad 500 kolejnych bezpłatnych miejsc w żłobkach
 • stworzenie ponad 600 kolejnych bezpłatnych miejsc w przedszkolach
 • uruchomienie programu finansowania i organizowania zajęć pozalekcyjnych w świetlicach realizujących programy wyrównywania różnic w poziomie nauki dla wszystkich uczniów od 6. do 18. roku życia  – 100 złotych na ucznia miesięcznie
 • realizacja corocznych szkoleń z zakresu bezpieczeństwa na drodze i pierwszej pomocy dla uczniów klas 4 szkół podstawowych
 • edukacja dla najmłodszych z zakresu bezpieczeństwa na drodze i poruszania się rowerem (Akademia Nauki Jazdy Rowerem)
 • bezpłatna komunikacja miejska dla uczniów szkół średnich
 • tworzenie nowych szkół średnich w dzielnicy
 • wprowadzenie programu zajęć edukacyjnych i rekreacyjnych pozwalających na rodzinne spędzanie czasu wolnego (warsztaty manualne, kultura, zajęcia sportowe, hobby – czas, który będzie można spędzić wspólnie)
 • wprowadzenie do szkół dodatkowych zajęć z przedsiębiorczości oraz umiejętnościoceny informacji pozyskiwanych z internetu
 • wprowadzenie programu bezpłatnych seansów filmowych i teatralnych dla rodzin
 • wybudowanie nowych placów zabaw oraz zmodernizowanie już istniejących wraz z zacienieniem, ze szczególnym uwzględnieniem Zielonego Ursynowa
 • zapewnienie infrastruktury dla rodziców z dziećmi (przewijaki, miejsca karmienia)
 • stworzenie Fab Lab Ursynów – miejsca kreatywnego myślenia i tworzenia oraz bezpośredniego kontaktu młodych ludzi z nowymi technologiami, wyposażonego w drukarki i skanery 3D, plotery, itp.
 • kontynuacja Pikniku Naukowego Młodych Wynalazców

 

URSYNÓW LEPSZEJ INFRASTRUKTURY I MOBILNOŚCI

 • wybudowanie kolejnego połączenia drogowego i rowerowego z Wilanowem poprzez przedłużenie ul. Ciszewskiego
 • poszerzenie ul. Płaskowickiej do dwóch pasów w każdą stronę na odcinku Pileckiego-Puławska, na pozostałym odcinku pozostawienie drogi jednopasmowej
 • uspójnienie sieci rowerowej na Ursynowie (w tym budowa drugiej nitki drogi dla rowerów wzdłuż al. Komisji Edukacji Narodowej – po stronie wschodniej) oraz modernizacja fragmentów dróg rowerowych niespełniających obecnych standardów jakości, w tym likwidacja wysokich krawężników
 • dodatkowe stacje roweru miejskiego, ze szczególnym uwzględnieniem terenu Zielonego Ursynowa
 • budowa zadaszonych parkingów rowerowych
 • modernizacja dzielnicowych chodników (wyrównanie, dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych, seniorów, rodziców z wózkami oraz „uwolnienie” ich od samochodów)
 • audyt przejść dla pieszych pod kątem bezpieczeństwa uczestników ruchu, a następnie kompleksowa modernizacja miejsc wymagających poprawy (m.in. doświetlenie, azyle, separatory)
 • audyt węzłów przesiadkowych – w porozumieniu z Zarządem Transportu Miejskiego – pod kątem wygody pasażerów, a następnie kompleksowa modernizacja miejsc wymagających poprawy
 • audyt znaków drogowych na ulicach dzielnicowych oraz realizacja zaleceń z audytu
 • audyt przedeptów i ich sukcesywne zazielenianie lub porządkowanie poprzez wybudowanie chodnika
 • zmodernizowanie ul. Karczunkowskiej – budowa chodnika i drogi rowerowej
 • wspieranie budowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnejna Zielonym Ursynowie
 • rozwój systemu melioracji i kanalizacji deszczowej na Zielonym Ursynowie, ze szczególnym uwzględnieniem podjęcia działań zmierzających do budowy kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. Baletowej i ul. Pustułeczki
 • budowa i rozwój infrastruktury drogowej na Zielonym Ursynowie (m.in. wykup gruntów pod ul. Krzesanego i podjęcie działań zmierzających do budowy tej drogi, budowa chodnika przy ul. Pelikanów), dawnej wsi Kabaty, przebudowa ul. Kłobuckiej (miejsca parkingowe, odwodnienie, chodniki, przejścia dla pieszych, światła, droga rowerowa)
 • podjęcie działań zmierzających do podłączenia odwodnienia z Zielonego Ursynowa z odwodnieniem trasy S-2 lub znalezieniem innego rozwiązania
 • uruchomienie połączenia autobusowego z okolic ul. Kłobuckiej do al. Komisji Edukacji Narodowej
 • uruchomienie linii autobusowej dla okolicy ul. Baletowej, łączącej Kabaty z Ogrodem Botanicznym Polskiej Akademii Nauk
 • zapewnienie nowych połączeń autobusowych z Wilanowem
 • zwiększenie liczby linii nocnych, w tym obejmującej osiedla przy ul. Kłobuckiej
 • podejmowanie działań na rzecz utworzenia specjalnego funduszu infrastrukturalnego dla Zielonego Ursynowa z przeznaczeniem m.in.: na wykupy nieruchomości pod budowę dróg, budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej, meliorację, rekultywację
 • tworzenie miejsc parkingowych, uporządkowanie parkowania wzdłuż ulic
 • remont niedokończonego parkingu wzdłuż ul. Rosoła na wysokości budynków przy ul. Lokajskiego

 

URSYNÓW MIEJSCEM PRZYJAZNYM DO ŻYCIA

 • budowa pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej i bieżni
 • budowa pływalni na Zielonym Ursynowie wraz z dodatkową infrastrukturą sportową
 • stworzenie dzielnicowego teatru
 • dalszy rozwój sieci bibliotecznej
 • organizacja ursynowskiego festiwalu muzycznego dla młodzieży
 • organizacja targu piknikowego – ursynowskie śniadanie na trawie
 • budowa hali szermierczej przy ul. Lokajskiego
 • rozwój sieci siłowni plenerowych
 • budowa skweru sportów miejskich
 • wprowadzenie programu „Otwarte boiska”, obejmującego placówki publiczne i wprowadzającego zasady udostępniania boisk przyszkolnych w roku szkolnym i w okresie wakacyjnym, a także systemu ich rezerwacji przez mieszkańców
 • działania na rzecz usunięcia nielegalnych reklam
 • uregulowanie stanów prawnych gruntów pod budynkami spółdzielczymi
 • tworzeniemiejscowych planów zagospodarowania przestrzennego orazzmiany już istniejących, niekorzystnych postanowień (m.in. betoniarni na Krasnowoli, galerii handlowej na Kabatach)
 • stworzenie sieci szaletów miejskich przy parkach/skwerach
 • zwiększenie liczby tzw. mebli miejskich: ławek, ławek ze stolikami, koszy na śmieci, słupków do parkowania rowerów
 • zapewnienie miejsca dla ursynowskiego bazaru po zakończeniu budowy Południowej Obwodnicy Warszawy w innej lokalizacji niż obecna tymczasowa

 

ZDROWY URSYNÓW

 • ukończenie budowy Szpitala Południowego na Ursynowie z opieką pediatryczną i geriatryczną oraz dyżurem ginekologicznym 24/7
 • zapewnieniedodatkowych dyżurów w ramach opieki świątecznej i weekendowej pomocy lekarskiej
 • zapewnienie dostępu do bezpłatnych szczepień
 • modernizacja przychodni przy ul. Kajakowej
 • utworzenie nowej, publicznej przychodni przy ul. Samsonowskiej
 • remont i wyposażenie w nowy sprzęt medyczny przychodni przy ul. Na Uboczu
 • dofinansowanie badań profilaktycznych dla kobiet i mężczyzn
 • wsparcie finansowe dla opieki zdrowotnej dla ursynowskich kombatantów
 • dążenie do utworzenia publicznej przychodni na Kabatach

 

URSYNÓW DLA SENIORÓW

 • stworzenie Centrów Aktywności Seniora oraz wprowadzenie programów dotacyjnych dla ośrodków oferujących usługi sportowo-rehabilitacyjne dla seniorów
 • działania na rzecz stworzenia miejskiego programu zapewniającego windy w starych budynkach
 • zapewnienie ogólnodostępnych wydarzeń kulturalnych dla seniorów
 • kontynuacja programów dla seniorów: przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu, nauki języków obcych, zajęć sportowych
 • wdrożenie programu bezpośredniego dotarcia do seniorów, których potrzeby do tej pory nie zostały zidentyfikowane

 

URSYNÓW DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

 • stworzenie forum współpracy z ursynowskimi przedsiębiorcami z sektora małych i średnich przedsiębiorstw celem wsparcia ich działalności
 • wprowadzenie programów szkoleniowych rozwijających kwalifikacje i kompetencje dostosowane do potrzeb rynku
 • uruchomienie inkubatora dla startupów ursynowskich

 

SAMORZĄD URSYNOWA PRZYJAZNY MIESZKAŃCOM

 • wprowadzenie zasady konsultacji społecznych dotyczących dużych projektów infrastrukturalnych
 • stworzenie kolejnych Miejsc Aktywności Lokalnej (MAL) – na tzw. „wysokim Ursynowie” i przy ul. Buszyckiej
 • bezpłatne wsparcie dla ursynowskich organizacji pozarządowych w zakresie udostępniania sal na spotkania
 • wydłużenie godzin pracy Urzędu Dzielnicy Ursynów
 • zapewnienie mieszkańcom informacji o wyłożeniu do publicznego wglądu planu zagospodarowania przestrzennego w każdym budynku
 • prowadzenie kampanii informacyjnych dotyczących spraw szczególnie istotnych dla mieszkańców, w tym o budowie Południowej Obwodnicy Warszawy
 • rozwój Inicjatywy Lokalnej – zaangażowanie mieszkańców w tworzenie ważnych dla nich projektów ze wsparciem dzielnicy
 • spotkania burmistrza z mieszkańcami – konsultacje burmistrza i radnych z mieszkańcami podczas lokalnych spotkań
 • wprowadzenie ewaluacji wszystkich działań o charakterze projektowym, prowadzonych przez Urząd Dzielnicy

 

Comments are closed.