Schnitzer: Czy mieszkańcy ul. Kazury polubią nowy żłobek?

ul. Kazury, Ursynów

Do Stowarzyszenia Otwarty Ursynów docierają liczne sygnały mieszkańców zaniepokojonych sytuacją komunikacyjną na osiedlu przy ul. Kazury, również w pobliżu żłobka, którego budowa wkrótce się rozpocznie.

W czerwcu radny Paweł Lenarczyk zwracał na to uwagę w swojej interpelacji. W naszej ocenie budowa nowego żłobka jest dobrą okazją, aby organizacja ruchu została tak zaprojektowana, by nie wprowadzać dodatkowego strumienia samochodów do wewnątrz osiedla.

Na Ursynowie od lat nie przybywa miejsc w publicznych zakładach opiekuńczo-wychowawczych (żłobkach) dla dzieci w wieku do około 3 lat, których rodzice lub opiekunowie pracują poza domem. Jak pisze jedna z mam, „zapisanie dziecka do żłobka na Ursynowie graniczy z cudem”. W dzielnicy od 26 lat nie powstała ani jedna taka placówka.  Wyjątek stanowi żłobek przy ulicy 6 Sierpnia, ale ze względu na swoją lokalizację i przeważający w godzinach rannych kierunek przemieszczania się do centrum Warszawy, nie jest brany pod uwagę przez wielu rodziców z Ursynowa. Jednak perspektywa powstania nowych żłobków na Ursynowie nabiera obecnie realnych kształtów. Jedna z dwóch nowych placówek ma powstać przy ulicy Kazury.

W związku z brakiem miejsc w publicznych żłobkach w naszej dzielnicy, przedsięwzięcie to powinno spotkać się z przychylnym przyjęciem. Ale jak można zauważyć, wielu mieszkańców osiedla przy ulicy Kazury, sąsiadujących z nową inwestycją, jest z tego powodu niezadowolonych. Rodzi się zatem pytanie, dlaczego?

Odpowiedzi na tak postawione pytanie należy poszukać w założeniach i opisie przedmiotu zamówienia tego przedsięwzięcia. Poniżej przytaczam podpunkt 2.5 tego  opisu:

„Komunikacja i miejsca parkingowe. Projekt zakłada włączenie się do drogi publicznej – powiatowej (ul. Stryjeńskich) istniejącym zjazdem. Obsługa komunikacyjna żłobka będzie zapewniona poprzez wykorzystanie istniejącej ul. Kazury jako drogi wewnętrznej nie podlegającej przepisom Ustawy o Drogach Publicznych. Zaprojektowano 24 miejsca postojowe (w tym 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych). Inwestycja obejmuje miejscowe poszerzenia ulicy Kazury do szerokości 5 m w celu umożliwienia parkowania na projektowanych miejscach postojowych pod kątem 90 stopni. Dodatkowo zaprojektowano utwardzoną drogę dostaw dla zaplecza kuchni projektowanego żłobka. Pomiędzy budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, znajdującymi się przy ul. Kazury 6 i Kazury 8, przewidziano przebudowę drogi polegającą na budowie chodników wzdłuż jezdni, odcinkowym zawężeniu jezdni do szerokości 4 m wraz z budową wyniesienia z przejściem dla pieszych. Szczegółowe informacje zawarto w części drogowej projektu budowlanego. Przebudowa drogi pomiędzy budynkami przy ul. Kazury 6 i Kazury 8 wymaga demontażu ogrodzenia przydomowego ogródka oraz trawnika, przesadzenia istniejących krzewów i wykonania nowego ogrodzenia poza obrysem przebiegu chodnika. Roboty te wchodzą w zakres zamówienia.”

Główne zastrzeżenia i z tego powodu wyrażany niepokój okolicznych mieszkańców przy ulicy Kazury 8 do przedmiotu tego zamówienia są podyktowane troską o zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców tego budynku, a szczególnie osób starszych i dzieci oraz zwierząt domowych (psy, koty), ponieważ  wyjścia z klatek schodowych będą zlokalizowane tuż przy nowej drodze. Ponadto chodniki przy budynkach Kazury 6 i 8 będą zbyt wąskie (szczególnie przy Kazury 8 chodnik ma mieć szerokość tylko 1,5m) i niebezpieczne np. dla przechodniów z wózkami dziecięcymi.

Są podnoszone również zastrzeżenia natury ekologicznej, ponieważ  droga dojazdowa do żłobka będzie generowała emisję spalin oraz hałas w bezpośrednim sąsiedztwie ich budynków mieszkalnych, a także nastąpi dalsze uszczuplenie terenów zielonych i wycięcie niektórych drzew, w trakcie realizacji inwestycji.

W związku z powyższym należy ponownie przeanalizować kilka innych rozwiązań towarzyszących budowie żłobka. Na przykład można byłoby zrezygnować z budowy drogi dojazdowej do żłobka pomiędzy budynkami przy Kazury 6 i 8. Wytyczenie kilkunastu miejsc postojowych dla rodziców odwożących dzieci do żłobka jest możliwe na terenie jednego z dwóch parkingów przylegających do ulicy Stryjeńskich, znajdujących się w sąsiedztwie wyżej wymienionych budynków. Odległość do pokonania przez rodziców i dzieci z parkingu do żłobka wynosiłaby przecież tylko około 100 m. Zaopatrzenie żłobka w niezbędne do jego funkcjonowania produkty może być na przykład realizowane drogą od skrzyżowania ulicy Stryjeńskich z Kazury, przy budynku Kazury 2F. Jest to skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną.

Biorąc powyższe pod uwagę, uważam, że najlepszym rozwiązaniem jest prowadzenie dialogu z mieszkańcami osiedla Kazury i wypracowanie z nimi satysfakcjonującego rozwiązania. Odpowiednim forum mogłaby być np. merytoryczna komisja Rady Dzielnicy Ursynów. Zdaniem Otwartego Ursynowa należy ze szczególną troską podejść do problemów zgłaszanych przez mieszkańców enklawy Kazury. W naszej opinii budując potrzebne obiekty użyteczności publicznej, bo takim jest żłobek,  należy odchodzić od filozofii „muszę dojechać pod drzwi”. Budowa nowego żłobka powinna zostać potraktowana jako okazja ku temu. Lepszej po prostu nie będzie.

Krzysztof Schnitzer


Teksty publikowane w dziale „Komentarze” są prywatnymi opiniami członków i sympatyków stowarzyszenia „Otwarty Ursynów” – nie muszą odzwierciedlać stanowiska całej organizacji.