Zgłoś uwagę do Studium! Stop zabudowie blokami terenu u zbiegu Rosoła i Gandhi!

Zgłoś uwagę do Studium! Stop zabudowie blokami terenu u zbiegu Rosoła i Gandhi!

Zachęcamy mieszkanki i mieszkańców Ursynowa do składania uwag do projektu Studium, które powstrzymają możliwość zabudowy blokami mieszkalnymi i usługami obecnego terenu zieleni u zbiegu ulic Rosoła i Gandhi (od strony Parku Polskich Wynalazców). Poniżej znajduje się gotowy tekst uwagi wraz z instrukcją, jak ją można złożyć.

W czerwcu br. prezydent Warszawy przedstawił projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy. W projekcie znalazła się niekorzystna dla mieszkańców okolic Parku Polskich Wynalazców propozycja, aby teren u zbiegu ulic Rosoła i Gandhi od strony południowej został przeznaczony na bloki mieszkalne z usługami. Stało się to wbrew zapisom obowiązującego w tym miejscu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który przewiduje, że na tym terenie mogą powstać tylko budynki na potrzeby usług zdrowia.

Dlatego występujemy z inicjatywą zgłaszania przez mieszkańców uwag do projektu Studium, aby powstrzymać zabudowę tego terenu budynkami mieszkalnymi. Proponujemy, aby uwagi szły w kierunku przeznaczenia tego terenu na zieleń publiczną, a jeśli byłoby to niemożliwe – na usługi zdrowia zgodnie z obowiązującym planem.

Jak złożyć uwagę do projektu Studium?

Każda osoba może złożyć do 29 września 2023 r. swoje uwagi do wyłożonego projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy

Jaka powinna być treść uwagi?

Uwaga może mieć dowolną formę, ale musi z niej jasno wynikać to, jakiego dotyczy obszaru, jaka jest propozycja zmiany oraz jakie jest uzasadnienie dla takiej zmiany.

Rekomendujemy skorzystanie z przygotowanej przez stowarzyszenie Otwarty Ursynów treści uwagi (znajduje się poniżej) – wystarczy tylko skopiować jej treść do maila lub formularza, uzupełnić swoimi danymi i wysłać. Można też wydrukować wersję PDF, uzupełnić swoimi danymi, podpisać się i wysłać pocztą lub dostarczyć do Urzędu Dzielnicy Ursynów.

Jak złożyć uwagę?

Uwagę można złożyć na kilka sposobów:

  • elektronicznie, nie wychodząc z domu:
    • albo wyślij ją za pomocą platformy ePUAP
  • papierowo:
    • składając ją osobiście albo wysyłając pocztą do Prezydenta m.st. Warszawy za pośrednictwem: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego, al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa (wejście od Rotundy)
    • albo składając ją osobiście w Wydziale Obsługi Mieszkańców w dowolnym urzędzie dzielnicy.

Mimo że uwagi można składać do 29 września 2023 r., zachęcamy Państwa, aby uczynić to niezwłocznie. Im więcej uwag wpłynie, tym większa szansa, że uda się ochronić teren u zbiegu ulic Rosoła i Gandhi przed zabudową mieszkaniową.

Proponowana treść uwagi do projektu Studium

Stowarzyszenie Otwarty Ursynów przygotowało treść uwagi do projektu Studium, którą możesz wykorzystać i przesłać do prezydenta Warszawy. Jest to niezwykle proste.

Jeśli chcesz wysłać uwagę elektronicznie, skopiuj poniższy tekst do maila, uzupełnij miejsce zaznaczone kolorem czerwonym i wyślij na adres nowe.studium@um.warszawa.pl. Możesz też skopiować i wkleić treść uwagi do specjalnego formularza, uzupełnić formularz swoimi danymi i kliknąć „wyślij”.

Jeśli chcesz wysłać lub złożyć uwagę tradycyjnie (na papierze), to pobierz plik PDF z treścią uwagi, wydrukuj go, uzupełnij swoimi danymi i datą oraz podpisz się, a następnie wyślij pocztą na adres: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego, al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa. Taki dokument możesz też złożyć osobiście w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Ursynów (lub innym urzędzie dzielnicy m.st. Warszawy)

Osoba fizyczna składająca uwagę:

(należy wpisać swoje dane: imię, nazwisko, adres, kod pocztowy, miejscowość)

Warszawa, …………………. 2023 r.

Prezydent m.st. Warszawy
za pośrednictwem
Biura Architektury i Planowania Przestrzennego
Urzędu m.st. Warszawy
Wydział Polityki Przestrzennej
Al. Jerozolimskie 44
00-024 Warszawa

UWAGA do wyłożonego projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy

W związku z wyłożeniem do publicznego wglądu projektu Studium sporządzanego na podstawie uchwały Nr LXVII/1854/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 24 maja 2018 r. zgłaszam uwagę:

Oznaczenie obszaru, którego dotyczy uwaga:

Nr jednostki urbanistycznej – URW-7
Teren u zbiegu ulic Rosoła i Gandhi od strony Parku Polskich Wynalazców oznaczony symbolem funkcji MU5.

Treść uwagi:

W projekcie Studium obszar, którego dotyczy uwaga, jest oznaczony jako MU5 z funkcją terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zabudowy usługowej.
Zgłaszam uwagę o zmianę przeznaczenia tego obszaru w całości z MU (tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zabudowy usługowej) na ZP (publiczne tereny zieleni). Uważam, że w okresie zmian klimatycznych i dużego zapotrzebowania społecznego na tereny zieleni niezbędnym jest, aby zachowywać w tym miejscu rezerwę pod park. Tym bardziej, że w niedalekim sąsiedztwie tego obszaru kilka lat temu został powołany do życia niewielki, 2-hektarowy park (Park Polskich Wynalazców). Teren, którego dotyczy uwaga, powinien być zachowany jako naturalne powiększenie parku w przyszłości.
W przypadku gdyby było niemożliwe przeznaczenie obszaru, którego dotyczy uwaga, na publiczne tereny zieleni, proszę o uwzględnienie w całości na tym obszarze przeznaczenia terenu zgodnie z tym, które zostało przewidziane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego pomiędzy ulicami: Gandhi, Rosoła, Płaskowickiej i Grzegorzewskiej – Szolc Rogozińskiego (część A), czyli na usługi zdrowia (UZ).


(podpis osoby składającej uwagę)

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Jeśli masz pytania w powyższej sprawie, skontaktuj się z naszymi radnymi