Wybory samorządowe. Kto i jak może głosować korespondencyjnie?

Wybory 2024 - głosowanie korespondencyjne

Wybory samorządowe odbędą się już 7 kwietnia (niedziela). W określonych przypadkach możesz zagłosować korespondencyjnie. Kto może skorzystać z tego uprawnienia? Jak i do kiedy zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego?

Wybory samorządowe: kto może głosować korespondencyjnie ?

W wyborach zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. możesz głosować korespondencyjnie, jeżeli spełniasz następujące warunki:  

 1. jesteś wyborcą niepełnosprawnym o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 2. w dniu głosowania podlegasz obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi;
 3. najpóźniej w dniu głosowania kończysz 60 lat.

Wybory samorządowe: Jak zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego ?

Zamiar głosowania korespondencyjnego możesz złożyć do dnia 25 marca 2024 r. Komisarzowi Wyborczemu w Warszawie I: 

 1. ustnie – osobiście w siedzibie Komisarza Wyborczego w Warszawie I przy pl. Bankowym 3/5 wejście B, pokój 42 (parter) od poniedziałku do piątku w godzinach: od 8:15 do 16:15;
 2. pisemnie – wypełniając formularz 
 3. w formie elektronicznej – wypełniając formularz oraz wysyłając go za pośrednictwem platformy ePUAP
 4. telefonicznie na numer telefonu: 22 243 08 00 – w przypadku wyborcy niepełnosprawnego oraz wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych;

W razie wysłania dokumentów pocztą zwykłą o dotrzymaniu terminu rozstrzyga data wpływu zgłoszenia do Komisarza Wyborczego I w terminie do 25 marca 2024 r.

Jeżeli w dniu głosowania będziesz podlegał obowiązkowej kwarantannie lub izolacji, możesz złożyć wniosek o głosowanie korespondencyjne do 2 kwietnia 2024 r.

Wskazywany w zgłoszeniu adres, na który ma być wysłany pakiet wyborczy, musi być adresem z obszaru gminy, w której jesteś wpisany do spisu wyborców.

Dostarczenie pakietu wyborczego do wyborcy

Pakiet wyborczy zostanie dostarczony do skrzynki pocztowej zgodnie ze wskazanym adresem przez pracowników Poczty Polskiej najpóźniej na 6 dni przed wyborami.

Jeżeli pakiet wysyłany będzie do osoby, która w dniu głosowania będzie przebywać na kwarantannie lub będzie poddana obowiązkowej izolacji, to pakiet zostanie dostarczony najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów.

W pakiecie wyborczym otrzymasz:

 1. kopertę zwrotną,
 2. karty do głosowania,
 3. kopertę na kartę do głosowania,
 4. oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na kartach do głosowania,
 5. instrukcję głosowania korespondencyjnego.

Korespondencyjne oddanie głosu

Po otrzymaniu pakietu wyborczego:

 1. oddajesz głos, w sposób określony w informacji znajdującej się w dolnej części kart do głosowania,
 2. po oddaniu głosu wkładasz karty do głosowania do koperty z napisem “Koperta na kartę do głosowania”, a następnie zaklejasz kopertę,
 3. wypełniasz oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu,
 4. następnie zaklejoną “Kopertę na kartę do głosowania” oraz wypełnione oświadczenie wkładasz do koperty zwrotnej z adresem obwodowej komisji wyborczej,

Po wykonaniu wyżej opisanych czynności kopertę z adresem obwodowej komisji wyborczej możesz:

 1. wrzucić do skrzynki pocztowej Poczty Polskiej znajdującej się na terenie Twojej dzielnicy,
 2. lub w dniu wyborów w godzinach 7:00-21:00, osobiście dostarczyć kopertę zwrotną do obwodowej komisji wyborczej, której adres znajduje się na kopercie zwrotnej.