Ursynów 2030. Zrównoważony rozwój dzielnicy [PROGRAM]

Ursynów 2030. Zrównoważony rozwój dzielnicy. Szczęśliwi Mieszkańcy – Zielona Dzielnica – Silna Wspólnota

Szanowni Państwo! Oto zobowiązania Otwartego Ursynowa na kadencję samorządową 2018-2023. Naszym mottem są trzy cele: Szczęśliwi Mieszkańcy – Zielona Dzielnica – Silna Wspólnota. Chcemy realizować je w ramach pięciu bloków tematycznych: Infrastruktura przyjazna mieszkańcom, Funkcjonalna i estetyczna przestrzeń publiczna, Zadbane tereny zieleni, Usługi publiczne na najwyższym poziomie oraz Wzmacnianie lokalnej tożsamości Ursynowa. Zapraszamy Państwa – nasze Sąsiadki i naszych Sąsiadów – do dyskusji o przyszłości Ursynowa.


Drodzy Sąsiedzi,

być może zastanawiacie się, dlaczego w tytule naszego programu „Ursynów 2030 – Zrównoważony rozwój dzielnicy” znalazła się liczba 2030?

Po pierwsze, Warszawa ma strategię rozwoju do 2030 roku. Nie można lekceważyć tego dokumentu, który obejmuje przecież również naszą Dzielnicę. Dlatego stawiamy sprawę uczciwie – nasz program, chociaż jest przygotowywany w związku z wyborami na kadencję 2018-2023, traktujemy jako początek dyskusji o rozwoju Ursynowa w znaczenie dłuższym horyzoncie czasowym.

Po drugie, kadencja samorządu trwa 5 lat (wcześniej 4). W tym czasie rządzący jednostką samorządu terytorialnego mogą osiągnąć pewne sukcesy lub ponieść jakieś porażki, ale nie są w stanie dokonać zmian fundamentalnych. Do tego potrzeba więcej czasu. Dlatego traktujemy nasze powyższe zobowiązania na latach 2018-2023 wyłącznie jako wstęp do tego, co powinno nastąpić po 2023 roku.

Po trzecie, członkami stowarzyszenia Otwarty Ursynów są mieszkańcy naszej dzielnicy, którzy z tym miejscem często związali się na dobre i złe. Wiemy, że w 2030 roku – tak jak i dziś – będziemy równie aktywnie zainteresowani tym, jak zmienia się nasze sąsiedztwo. Bo tutaj mieszkamy i zamierzamy mieszkać. Jesteśmy Waszymi sąsiadami.

 

Rządzenie dzielnicą-miastem o ponad 150-tysiącach mieszkańców wymaga wizji oraz wynikających z niej celów strategicznych. Władze Dzielnicy Ursynów, będąc częścią większego organizmu jakim jest Miasto Stołeczne Warszawa, muszą być nie tylko sprawnym administratorem, ale przede wszystkim kreatorem rozwoju lokalnej wspólnoty w perspektywie 5, 10 czy 15 lat. Naszym zdaniem obowiązkiem zarówno radnych jak i zarządu Dzielnicy jest codzienna praca nad przekształcaniem Ursynowa w nowoczesną, wygodną i estetyczną przestrzeń, przyjazną do życia mieszkańców oraz korzystającą z najlepszych światowych wzorców.

Chcemy Ursynowa urzeczywistniającego idee zrównoważonego miasta, tworzonego w oparciu o trzy filary:

 • Społeczeństwo – wysoka jakość życia mieszkańców. Uważamy, że konieczne jest poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań dla obecnych na Ursynowie problemów. Ale powinniśmy wzorować się na sprawdzonych działaniach w innych miastach przy zachowaniu naszej lokalnej specyfiki.
 • Środowisko – wysoka jakość otaczającego mieszkańców środowiska naturalnego. Mieszkańcy Ursynowa chcą żyć w miejscu pełnym zieleni, czystego powietrza i wolnym od hałasu. Nie zawsze jest to w pełni możliwe, ale obowiązkiem lokalnych władz powinna być jak najwyższa dbałość o otaczającą nas przyrodę.
 • Gospodarka – Ursynów to już nie mityczna sypialnia. Tutaj nie tylko mieszkamy, ale również uczymy się i pracujemy, a także spędzamy wolny czas. Niezbędne jest wspieranie dalszego rozwoju przedsiębiorczości, zarówno tej lokalnej, jak i ponadlokalnej,  zapewniającej z jednej strony miejsca pracy blisko miejsca zamieszkania, a z drugiej – dostęp do pełnej gamy usług i towarów na terenie Dzielnicy.

Infrastruktura przyjazna mieszkańcom

W zakresie infrastruktury naszym najważniejszym celem jest modernizacja i rozbudowa infrastruktury transportowej w duchu „wizji zero”, czyli dążenia do pełnego ograniczenia negatywnych dla zdrowia i życia zdarzeń drogowych.

 • Audyt wszystkich przejść dla pieszych pod kątem bezpieczeństwa uczestników ruchu, a następnie kompleksowa modernizacja miejsc wymagających poprawy.
 • Audyt węzłów przesiadkowych – w porozumieniu z ZTM – pod kątem wygody pasażerów, a następnie kompleksowa modernizacja miejsc wymagających poprawy.
 • „Domknięcie” budowy sieci rowerowej na Ursynowie (w tym budowa drugiej nitki drogi dla rowerów w al. KEN – po stronie wschodniej) oraz modernizacja fragmentów nie spełniających obecnych standardów jakości (m.in. wymiana kostki na asfalt). Infrastruktura rowerowa powinna stanowić spójne rozwiązanie zachęcające mieszkańców do korzystania z niej, nie tylko w celu rekreacji, ale przede wszystkim do codziennego transportu.
 • Doprowadzenie do wytyczenia buspasów na ul. Puławskiej oraz w Dolinie Służewieckiej.
 • Budowa przedłużenia ul. Ciszewskiego w kierunku Wilanowa.
 • Poszerzenie ul. Płaskowickiej do dwóch pasów w każdą stronę na odcinku Pileckiego-Puławska.
 • Wypracowanie w dialogu z mieszkańcami koncepcji modernizacji oraz przeprowadzenie modernizacji ulic o charakterze lokalnym w celu nie tylko poprawy bezpieczeństwa, ale również ożywienia ich jako miejsca aktywności lokalnych społeczności.

W zakresie realizacji projektów infrastrukturalnych ważne dla nas są również:

 • Realizacja zaległych projektów infrastrukturalnych z budżetu partycypacyjnego.
 • Wybudowanie niewielkiego stadionu piłkarsko-lekkoatletycznego (pełnowymiarowe boisko 105/68 m, bieżna 400 m, niewielkie trybuny).
 • Utworzenie i zagospodarowanie w dialogu z mieszkańcami Parku Polskich Wynalazców w okolicy Psiej Górki, wraz zachowaniem walorów naturalnych obecnego miejsca (między ul. Rosoła a ul. Szolc-Rogozińskiego).
 • Zagospodarowanie w dialogu z mieszkańcami pasa zieleni pomiędzy stacją techniczno-postojową Metra Warszawskiego a budynkami na Kabatach.
 • zagospodarowanie Parku im. Cichociemnych.
 • Rozpoczęcie budowy parku linearnego nad Południową Obwodnicą Warszawy wraz z odnogą w kierunku stacji metra Imielin (między al. KEN a ul. Polaka).
 • Utworzenie – przy współpracy z Urzędem Miasta – publicznej przychodni zdrowia na Kabatach.
 • Wybudowanie Centrum Aktywności Seniora.
 • Wybudowanie całorocznej Ursynowskiej Hali Targowej (np. w partnerstwie publiczno-prywatnym).
 • Wdrożenie we współpracy ze spółdzielniami mieszkaniowymi programu lokalnych bazarków.
 • Odtworzenie fontanny pod Kopą Cwila w Parku im. Romana Kozłowskiego.
 • Zapewnienie mieszkańcom dwóch lodowisk sezonowych.
 • Wybudowanie parkingu P+R na Kabatach.
 • Budowa obiektu sportowego na Zielonym Ursynowie.
 • Budowa i rozwój infrastruktury drogowej na Zielonym Ursynowie. Dalszy rozwój dróg rowerowych na Zielonym Ursynowie wraz bezpiecznymi szlakami dla pieszych (m.in. przy ul. Karczunkowskiej) oraz wspieranie rozbudowy systemu roweru miejskiego na Zielonym Ursynowie, ze szczególnym uwzględnieniem nowych stacji przy ul. Puławskiej.
 • Wspieranie budowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz ciepłowniczej na Zielonym Ursynowie
 • Rozwój systemu melioracji i kanalizacji deszczowej na Zielonym Ursynowie.

Funkcjonalna i estetyczna przestrzeń publiczna

Mieszkańcy Ursynowa mają prawo żyć w miejscu, które jest czyste, zadbane, budzące pozytywne emocje i powodujące uczucie chęci powrotu. Dotychczas nikt nie podejmował w sposób kompleksowy tematu estetyki przestrzeni publicznej Dzielnicy. Mamy dziś miejsca piękne (jak np. parki), które sąsiadują z miejscami brzydkimi. Uważamy, że czas zadbać o jakość przestrzeni całego Ursynowa. Ludzie żyjący w miejscach estetycznych są bardziej uśmiechnięci, zrelaksowani i szczęśliwi. Co więcej, takiej miejsca są rzadziej celem wandalizmu oraz szerzenia zachowań patologicznych.

Chcemy:

 • stworzyć program estetyzacji Ursynowa, obejmujący m.in.: likwidację nielegalnych reklam w przestrzeni publicznej, likwidację przedeptów (albo nasadzenia, albo dodatkowe chodniki) oraz likwidację nielegalnego graffiti,
 • dbać o estetyczny rozwój przestrzeni publicznych poprzez zamawianie projektów obiektów publicznych w formie autorskich prac wyłanianych w trybie konkursowym,
 • dążyć do objęcia miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego jak największego obszaru dzielnicy, w tym:
  • uchwalenie mpzp dla osiedli przy Kłobuckiej, Stokłos, Imielina,
  • rozpoczęcie prac nad pozostałymi nieuchwalonymi planami miejscowymi na terenie naszej dzielnicy,
 • przeprowadzić modernizację dzielnicowych chodników (wyrównanie, dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych, seniorów, rodziców z wózkami, „uwolnienie” od samochodów),
 • uporządkować parkowania wzdłuż ulic,
 • znacząco zwiększyć liczbę tzw. mebli miejskich: ławek, ławek ze stolikami, koszy na śmieci, słupków do parkowania rowerów w miejscach uzgodnionych z mieszkańcami,
 • wprowadzić program dostępności bezpłatnych i ekologicznych torebek na psie odchody,
 • zastąpić śmierdzące, niehigieniczne i nieestetyczne toalety przenośne siecią stałych toalet publicznych.

Zadbane tereny zieleni

Ursynów to dzielnica zieleni. Jednak nie zawsze dbamy o nią tak, jak byśmy mogli to robić. Dlatego proponujemy kilka działań, które w prosty sposób przyczynią się do poprawy jakości środowiska naturalnego w naszym otoczeniu. Chcemy:

 • zastąpić sól piaskiem przy odśnieżaniu dróg gminnych oraz chodników dzielnicowych,
 • wprowadzić warunek udziału w przetargach na sprzątanie terenów zielonych (parków) z wykorzystaniem sprzętu przyjaznego środowisku, np. lekkie pojazdy o napędzie elektrycznym, zakaz używania dmuchaw, itp.,
 • wprowadzić, wzorem wielu innych samorządów, program zazieleniania publicznych skwerów w partnerstwie Dzielnicy z mieszkańcami (możliwość „adopcji” skweru przez mieszkańców),
 • wprowadzić stanowisko Ogrodnika Dzielnicy w Urzędzie Dzielnicy Ursynów – zadaniem Ogrodnika byłoby ponadwydziałowe (w obrębie Urzędu) i międzyinstytucjonalne (np. ze spółdzielniami i wspólnotami) koordynowanie i nadzorowanie wszystkich spraw dotyczących zieleni na Ursynowie,
 • utworzyć i zagospodarować Parku Polskich Wynalazców w okolicy Psiej Górki (między ul. Rosoła a ul. Szolc-Rogozińskiego) oraz park w miejscu Placu Wielkiej Przygody na Stokłosach,
 • zagospodarować w dialogu z mieszkańcami Park im. Cichociemnych,
 • zagospodarować w dialogu z mieszkańcami pas zieleni pomiędzy stacją techniczno-postojowej Metra Warszawskiego a budynkami na Kabatach,
 • rozpocząć budowę parku linearnego nad Południową Obwodnicą Warszawy wraz z odnogą w kierunku stacji metra Imielin (między al. KEN a ul. Polaka),
 • zrealizować na Ursynowie – bez względu na własność terenu i źródło finansowania – nasadzenia drzew w ciągu 5 lat w liczbie nie mniejszej niż 15 000 sztuk, w tym w ramach współfinansowania drzew przez mieszkańców oraz podmioty prawne („adopcja drzew”)
 • utworzyć Ursynowską Mapę Drzew,
 • rozwijać inne formy zazieleniania, np. w formie łąk kwietnych, dodatkowych nasadzeń między psami jezdni i na rondach,
 • promować powstawanie pasiek miejskich.

Usługi publiczne na najwyższym poziomie

Współcześnie nie ma dobrze funkcjonujących miast bez wysokiej jakości usług publicznych. Mieszkańcy Ursynowa mają prawo oczekiwać wysokiego standardu obsługi przez lokalną administrację, dostępu do publicznej, wysokiej jakości edukacji na każdym poziomie czy leczenia w nowoczesnych publicznych placówkach opieki zdrowotnej.

 • W zakresie administracji publicznej:
  • Zmiana sposobu funkcjonowania Rady Dzielnicy w kierunku forum wymiany myśli o rozwoju Ursynowa – dotychczas rola Rady Dzielnicy i radnych była sprowadzana przede wszystkim do „maszynki do głosowania”.
  • Zmiana sposobu funkcjonowania Zarządu Dzielnicy – burmistrz i jego zastępcy powinni być mieszkańcami Dzielnicy lub przez wiele lat być z Dzielnicą związani; przypisanie wydziałów do burmistrzów musi mieć charakter funkcjonalny (zastępca burmistrza ds. jakości przestrzeni publicznych, zastępca burmistrza ds. społecznych, etc.).
  • Powołanie organów doradczych (społecznych) przy Zarządzie Dzielnicy: Rada Zrównoważonego Rozwoju Ursynowa oraz Rada Przedszkolnych i Szkolnych Rad Rodziców.
  • Wyznaczenie lokalizacji (na terenie zlikwidowanej pętli ZTM Natolin Płn) i zabezpieczenie środków na budowę tzw. Ratusza-Bis (komenda policji, prokuratura, sąd, straż miejska, urząd skarbowy, ZUS, itp.) z odtworzeniem pętli autobusowej na poziomie „0”.
  • Wprowadzenie bardziej dogodnych dla mieszkańców warunków obsługi w Urzędzie Dzielnicy Ursynów (wydłużenie godzin obsługi przez WOM, , rozszerzenie e-administracji, wprowadzenie podwyższonych standardów obsługi mieszkańców).
  • Obligatoryjne konsultacje z mieszkańcami dużych projektów infrastrukturalnych.
  • Uregulowanie prawa własności gruntów.
 • W zakresie ochrony zdrowia:
  • Utworzenie – przy współpracy z Urzędem Miasta – publicznej przychodni zdrowia na Kabatach.
  • Wsparcie rozbudowy Przychodni i Szpitala Jednego Dnia na ul. Kajakowej.
  • Zabieganie o utworzenie oddziału pediatrycznego w Szpitalu Południowym.
 • W zakresie edukacji:
  • Ujednolicenie (w górę) standardów funkcjonowania publicznych przedszkoli i szkół na Ursynowie.
  • Cyfryzacja edukacji w ursynowskich szkołach (dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego i oprogramowania do nauczania różnych przedmiotów, pełna cyfryzacja administracji szkolnej.
  • Ukończenie niezbędnych remontów (w tym termomodernizacje, rozbudowa stołówek i szatni) wszystkich przedszkoli i szkół w ciągu 5 lat.
  • Audyt bezpieczeństwa dojścia do przedszkoli i szkół oraz wdrożenie jego zaleceń
  • Budowa szkoły na Kabatach oraz żłobka na Kazury.
  • Stworzenie zasad udostępniania przyszkolnych i szkolnych placów zabaw lokalnej społeczności.
  • Dążenie do ograniczenia dwuzmianowości w szkołach podstawowych .
  • Zwiększenie liczby bezpłatnych zajęć sportowych (lekcji wychowania fizycznego oraz zajęć pozalekcyjnych).
  • Zwiększenie środków budżetowych na zajęcia dodatkowe, w tym wpieranie programów naukowych, kulturalnych, edukacyjnych, które będą ukierunkowane na promocję osób szczególnie uzdolnionych i tworzenie dla nich szans na dalszy rozwój.
  • Wprowadzenie programu „Otwarte boiska”, obejmującego wszystkie placówki publiczne i wprowadzającego zasady udostępniania boisk przyszkolnych w roku szkolnym i w okresie wakacyjnym.
 • W zakresie bezpieczeństwa:
  • Audyt bezpieczeństwa na wszystkich drogach dojazdowych dla służb (straż pożarna, pogotowie) oraz realizacja jego zaleceń.
  • Instalacja przycisków alarmowych – we współpracy ze Strażą Miejską i Policją – w kilkudziesięciu miejscach Ursynowa.
  • Instalacja sieci czujników jakości powietrza z prezentacją wyników online na stronie internetowej oraz w aplikacji.
  • Doprowadzenie do instalacji filtrów w tunelu Południowej Obwodnicy Warszawy.
  • Audyt znaków drogowych na ulicach gminnych oraz realizacja zaleceń z audytu.
 • W zakresie kultury:
  • Wypracowanie w dialogu z mieszkańcami programu działania Dzielnicowego Domu Kultury w obu obiektach przy ul. Kajakowej oraz ul. Gandhi.
  • Wypracowanie i wdrożenie zasad dalszego wspierania przez Dzielnicę spółdzielczych domów kultury.
  • Tworzenie kolejnych Miejsc Aktywności Lokalnej.

Wzmacnianie lokalnej tożsamości Ursynowa

Lokalna wspólnota, aby prawidłowo i harmonijnie się rozwijać, musi mieć silnie zakorzenioną tożsamość. Ursynów, istniejący w obecnej formule nieco ponad 40 lat, jest wciąż młodą wspólnotą, która wymaga aktywnego budowania lokalnego patriotyzmu, tworzenia sieci lokalnych powiązań, budowy kapitału społecznego. Ważną rolę w tym procesie muszą odrywać władze Dzielnicy. Chcemy:

 • Utworzenia Rad Osiedlowych na tzw. Wysokim Ursynowie.
 • Wprowadzenia programu udostępniania tanich lokali dla kreatywnych osób i grup.
 • Wykorzystania szkół i bibliotek jako lokalnych centrów integracji mieszkańców.
 • Wzmocnienie pozycji lokalnych organizacji pozarządowych, w tym powołania Ursynowskiego Centrum NGOs.
 • Utworzenia strefy wsparcia przedsiębiorczości:
  • doradztwo prawne.
  • doradztwo w zakresie pozyskiwania środków pomocowych.
  • integracja środowiska przedsiębiorców.
  • wszechstronne wsparcie dla powstawania i rozwoju startupów (młodych firm technologicznych).
 • Wprowadzenia regularnych akcji integrujących lokalną społeczność, np. akcja „Weekend za pół ceny” czy program lojalnościowo-rabatowy dla lokalnych przedsiębiorców (Cyfrowa Karta Mieszkańca Ursynowa).