Stanowisko w sprawie budowy parku nad tunelem POW

Rada Dzielnicy Ursynów na wtorkowej sesji (28 maja 2019 r.) zaapelowała o zintensyfikowanie prac nad budową parku nad tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy (POW). Stanowisko zostało zgłoszone przez radnych koalicji Otwarty Ursynów i Koalicji Obywatelskiej (PO, N) i zostało poparte przez wszystkich radnych, niezależnie od opcji politycznej.

W stanowisku zaapelowano do Zarządu Zieleni o zabezpieczenie środków na całość inwestycji budowy parku i wpisanie ich planów finansowych miasta na lata 2020-2023, przygotowanie przetargu, stworzenie komitetu sterującego koordynującego prace i podjęcie pilnych rozmów z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Do Generalnej Dyrekcji zwrócono się o niezbędną współpracę z samorządem w tej kwestii oraz o przeznaczenie środków finansowych, obecnie zarezerwowanych w umowie z wykonawcą POW na odtworzenie terenu nad tunelem, na pokrycie części prac dotyczących parku.

 

Stanowisko Rady Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy
z dnia 28 maja 2019 r.
w sprawie budowy parku nad tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy

Na podstawie § 13 ust. 1 pkt. 8 oraz § 24 pkt. 2 Statutu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy stanowiącego załącznik nr 12 do uchwały Nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy ( Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r., poz. 8814), Rada Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy zajmuje następujące stanowisko:

§ 1

Rada Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy zwraca się do Zarządu Zieleni m.st. Warszawy o zintensyfikowanie prac w sprawie budowy parku nad tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy (Parku), w tym o:
1. Zabezpieczenie środków na całość inwestycji budowy Parku i wpisanie ich do Wieloletniej Prognozy Finansowej m. st. Warszawy na lata 2020-2023.
2. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy projektu budowlanego i budowy Parku.
3. Stworzenie komitetu sterującego z udziałem przedstawicieli odpowiednich Biur m.st. Warszawy, jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy oraz Zarządu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy i przedstawiciela Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy celem koordynowania prac w zakresie stworzenia Parku.
4. Podjęcie pilnych rozmów z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad celem ustalenia spraw formalno-prawnych i finansowych (w tym dotyczących finansowania ze środków Unii Europejskiej) umożliwiających realizację Parku.

§ 2

Rada Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy zwraca się do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o bieżącą współpracę z Prezydentem m.st. Warszawy w sprawie budowy Parku, w tym:
1. Koordynowanie prac dotyczących budowy Południowej Obwodnicy Warszawy na odcinku przebiegającym przez dzielnicę Ursynów m.st. Warszawy celem umożliwienia wybudowania Parku.
2. Partycypację finansową w budowie Parku poprzez przeznaczenie środków finansowych, zarezerwowanych w umowie z wykonawcą POW na odtworzenie terenu nad tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy, celem realizacji aranżacji przestrzeni nad tunelem zgodnie z projektem budowy Parku, przygotowanym na podstawie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zagospodarowania terenu nad tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy.
3. Podjęcie działań prawnych umożliwiających Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad udział finansowy w budowie Parku.
4. Przekazanie terenu objętego budową tunelu Południowej Obwodnicy Warszawy do m.st. Warszawy niezwłocznie po zakończeniu budowy tunelu.

§ 3

Stanowisko podlega przekazaniu do Prezydenta m.st. Warszawy, Rady m.st. Warszawy, Zarządu Zieleni m.st. Warszawy oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

§ 4

Stanowisko wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

Michał Matejka

 

Uzasadnienie
do stanowiska Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie budowy parku nad tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy

W stanowisku Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z 11 czerwca 2013 r. zwrócono się do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o uwzględnienie wniosku Rady Dzielnicy Ursynów do Koncepcji Programowej dla drogi ekspresowej S2 – Południowej Obwodnicy Warszawy w sprawie stworzenia parku „komunikacyjnego” położonego nad tunelem w liniach rozgraniczających Południowej Obwodnicy Warszawy, czyli terenu zieleni parkowej o bogatym programie funkcjonalno-użytkowym dla mieszkańców.

W 2016 r. Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy zlecił przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie zagospodarowania terenu nad Południową Obwodnicą Warszawy. Efektem tych konsultacji było przygotowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zagospodarowania terenu nad tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy.

Projektowany park nad tunelem POW ma mieć łączną powierzchnię około 10 ha. W koncepcji przedstawiono całościową wizję przebiegu ciągów pieszych i ścieżek rowerowych. Wzdłuż parku zaprojektowano promenadę o szerokości 4-5 m na osi wschód-zachód. Zaprojektowany park
ma na celu sprzyjać budowaniu wspólnoty mieszkańców – zaplanowano tam Miejsca Aktywności Lokalnej, pawilony handlowe, kawiarnie, pawilony społeczne w sąsiedztwie planowanych ogrodów społecznych, utworzenie placów miejskich, kameralnych parkowych wnętrz, aranżowanie różnorodnych miejsc do siedzenia, zastosowanie solidnych i stabilnych elementów wyposażenia, zachęcanie do indywidualizacji przestrzeni.

Budowa Południowej Obwodnicy Warszawy to inwestycja rządowa, jednak dzięki porozumieniu pomiędzy Prezydentem m.st. Warszawy a Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad z 15 grudnia 2015 r., po oddaniu do użytkowania inwestycji drogowej, teren nad tunelem POW  (z wyjątkiem obszaru niezbędnego na potrzeby Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad) będzie użytkowany przez m.st. Warszawa.

Teren nad tunelem – po odpowiednim zaprojektowaniu i doinwestowaniu przez m. st. Warszawa – ma szansę stać się w przyszłości atrakcyjną przestrzenią publiczną na terenie dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy i wizytówką m.st. Warszawy. Odpowiednie zagospodarowanie tunelu nad POW daje możliwości na stworzenie nowej jakości terenów publicznych. Szerokie konsultacje społeczne przeprowadzone w 2016 r. wskazały duże zainteresowanie mieszkańców powstaniem Parku, dlatego też należy już dziś podejmować intensywne działania, aby taki Park został zrealizowany.

Rada Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy zdaje sobie sprawę ze specyfiki tego przedsięwzięcia, które może zostać sprawnie zrealizowane tylko dzięki koordynacji działań miejskich Biur i miejskich jednostek organizacyjnych, ale także współpracy pomiędzy Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad a stołecznym samorządem. W szczególności w opinii Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, korzystne z punktu widzenia interesu publicznego jest zaangażowanie finansowe Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w budowę Parku poprzez przeznaczenie środków przewidzianych w umowie z wykonawcą POW na odtworzenie terenu nad tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy, celem realizacji aranżacji przestrzeni nad tunelem zgodnie z projektem budowy Parku, przygotowanym na podstawie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zagospodarowania terenu nad tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy. W opinii Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy wydawanie środków publicznych przez Skarb Państwa na aranżację przestrzeni nad tunelem w sposób niezgodny z planami m.st. Warszawy oznaczałoby nieefektywne i nieracjonalne wydawanie środków publicznych.

Informacja o konsultacjach i koncepcji ws. parku

Wirtualny spacer po parku: