Skubiszewski: Domagamy się montażu filtrów przy POW

Tunel Południowej Obwodnicy Warszawy, POW

Na ostatniej sesji rady dzielnicy Ursynów kluby radnych Otwarty Ursynów i Koalicji Obywatelskiej wystąpiły z inicjatywą przyjęcia stanowiska w sprawie filtrów przy POW.

W stanowisku domagamy się od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wyposażenia tunelu POW w urządzenia oczyszczające powietrze. W naszej opinii takie urządzenia powinny zostać zamontowane jeszcze przed oddaniem POW do użytkowania.

Przypominam, że obecnie Ministerstwo Infrastruktury i GDDKiA stoją na stanowisku, że filtry są niezbędne, ale zostaną one zainstalowane dopiero po zakończeniu budowy drogi i po przeprowadzeniu analizy, jakiego typu urządzenia będą potrzebne. Taki stan rzeczy nie jest satysfakcjonujący, bo oznacza, że filtry będą zamontowane, ale w odległej perspektywie czasowej, w sumie nie wiadomo jak odległej.

Jako radny występowałem w tej sprawie we wrześniu z interpelacją i otrzymałem bardzo lakoniczną odpowiedź od Ministerstwa, a pytałem się o konkrety, czy są zabezpieczone środki, czy  przystąpiono już do przeprowadzenia zapowiadanej analizy. Brak konkretów ze strony Ministerstwa spowodował potrzebę przyjęcia stanowiska rady, aby decydenci i drogowcy widzieli determinację radnych w tej sprawie, a przede wszystkim determinację mieszkańców dzielnicy.

Budowa obwodnicy to największa ogólnokrajowa inwestycja drogowa realizowana na terenie dzielnicy Ursynów. Z tej drogi będzie korzystać ogromna ilość kierowców z całej Europy, co będzie powodowało, iż do atmosfery będą wydzielane szkodliwe substancje. Dlatego też ciągle należy podejmować niezbędne środki, aby skutki uboczne korzystania z tunelu po jego wybudowaniu miały jak najmniejszy wpływ na środowisko naturalne i na zdrowie  mieszkańców.

Jako jeden z głównych autorów stanowiska, cieszę się, że propozycja klubów OU i KO z drobnymi poprawkami została jednogłośnie przyjęta przez radnych wszystkich opcji politycznych, to pokazuje, że w tej sprawie jest jeden front walki o filtry. Mam nadzieję, że nasze działania zmobilizują GDDKiA i MI do intensyfikacji działań ws. montażu filtrów.

W stanowisku zwróciliśmy się też do Prezydenta Warszawy o montaż czujników pomiaru powietrza. Stanowisko zostanie przesłane m.in. do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Ministerstwa Infrastruktury, Wojewody Mazowieckiego, Posłów i Senatorów wybranych z warszawskiego okręgu,  Prezydenta Warszawy, Rady Warszawy oraz do Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw programu „Czyste Powietrze”.

Piotr SkubiszewskI
Radny, Otwarty Ursynów

 

Treść stanowiska

Stanowisko Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z dnia  05 listopada 2019 r. w sprawie instalacji urządzeń oczyszczających powietrze z wyrzutni tunelu drogi ekspresowej S2 – POŁUDNIOWEJ OBWODNICY WARSZAWY na odcinku od węzła „Puławska” do węzła „Lubelska” – Zadanie „A” – Budowa drogi ekspresowej S2 – POŁUDNIOWA OBWODNICA WARSZAWY na odcinku od węzła „Puławska” (bez węzła) do węzła „Przyczółkowa” (bez węzła) (dalej „POW”)

Na podstawie § 13 ust. 1 pkt. 8 oraz § 24 pkt. 2  Statutu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy stanowiącego załącznik nr 12 do uchwały Nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r.  w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r., poz. 8814), Rada Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy zajmuje następujące stanowisko:

1. Rada Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy podtrzymuje swoje wcześniejsze stanowiska o konieczności zainstalowania urządzeń oczyszczających powietrze z wyrzutni tunelu POW. Instalacja urządzeń powinna odbyć się przed oddaniem drogi do użytkowania. Takie jest oczekiwanie mieszkańców dzielnicy Ursynów, wspólnoty świadomej zagrożenia zdrowia, którym jest oddychanie zanieczyszczonym powietrzem.

 2. Rada Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy zwraca się do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad o przeprowadzenie symulacji, która pozwoli odpowiedzieć na pytanie jakiego rodzaju urządzenia oczyszczające powietrze będą niezbędne dla tunelu POW,
o zabezpieczenie środków budżetowych, które umożliwią
zainstalowanie urządzeń oczyszczających powietrze z wyrzutni tunelu POW, przed oddaniem drogi
do użytkowania oraz o przeprowadzenie procedury zakupowej na takie urządzenia.

 3. Rada Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy zwraca się do Prezydenta m.st. Warszawy oraz do Burmistrza Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z wnioskiem o doprowadzenie do jak najszybszego montażu dodatkowych stacji pomiaru jakości powietrza na terenie dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, w pobliżu wylotów z tunelu POW.

 4. Stanowisko zostaje przekazane Ministrowi Infrastruktury, Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad, Wojewodzie Mazowieckiemu, Pełnomocnikowi Prezesa Rady Ministrów do spraw programu „Czyste Powietrze”, Posłom i Senatorom wybranym z obszaru m.st. Warszawy, Prezydentowi m.st. Warszawy oraz Radzie m.st. Warszawy.

5. Wykonanie stanowiska powierza się Przewodniczącemu Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.

6. Stanowisko wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy Michał Matejka

 

Uzasadnienie do stanowiska Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z dnia 05 listopada 2019 r. w sprawie instalacji urządzeń oczyszczających powietrze z wyrzutni tunelu drogi ekspresowej S2 – POŁUDNIOWEJ OBWODNICY WARSZAWY na odcinku od węzła „Puławska” do węzła „Lubelska” – Zadanie „A” – Budowa drogi ekspresowej S2 – POŁUDNIOWA OBWODNICA WARSZAWY na odcinku od węzła „Puławska” (bez węzła) do węzła „Przyczółkowa” (bez węzła) (dalej „POW”)

Radni Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy uważają za zasadne ponowne zwrócenie uwagi na zagrożenia wynikające z budowy POW, a ściśle związane ze stanem jakości powietrza  w dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.

Budowa obwodnicy, to największa ogólnokrajowa inwestycja drogowa realizowana na terenie dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy. W ramach budowy POW powstaną dwa węzły komunikacyjne (Węzeł Ursynów-Zachód oraz Węzeł Ursynów-Wschód). Analizy ruchu ewidentnie wskazują na istotne zwiększenie liczby samochodów przejeżdżających przez dzielnicę Ursynów m. st. Warszawy. W efekcie, zwiększy się emisja substancji szkodliwych dla ludzkiego zdrowia. Dodatkowo 19 września 2019 r.  Minister Środowiska poinformował o zaostrzeniu poziomów alarmowych jakości powietrza w Polsce, co wskazuje, że smog staje się coraz poważniej traktowanym problemem.

Niniejsze stanowisko jest kolejną próbą wyegzekwowania przez Radę Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy oraz Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy wyposażenia tunelu POW w urządzenia oczyszczające powietrze, które będą zmniejszały skutki uboczne zwiększonego ruchu samochodowego. Pierwsze wnioski w tej sprawie powstawały już w 2013 r. 13 lutego 2013 r. Komisja Architektury, Budownictwa, Strategii, Rozwoju i Ekologii oraz Komisja Gospodarki, Inwestycji Komunalnych i Transportu Rady Dzielnicy Ursynów podjęły uchwałę, w której zwróciły się do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o uwzględnienie postulatu zainstalowania filtrów na wyrzutniach powietrza na obu krańcach tunelu przebiegającego przez Dzielnicę Ursynów. 11 czerwca 2013 r. Rada Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy przyjęła stanowisko w sprawie uwzględnienia wniosków Rady Dzielnicy Ursynów w Koncepcji Programowej dla drogi ekspresowej S2 – Południowej Obwodnicy Warszawy oraz przy jej realizacji. W stanowisku tym wnioskowano o zainstalowanie filtrów na końcach systemu wentylacyjnego wyrzutni powietrza na obu krańcach tunelu. W lipcu i sierpniu 2017 r. mieszkańcy dzielnicy zgłosili ponad 8000 uwag w ramach przeprowadzonej przez Wojewodę Mazowieckiego  ponownej oceny oddziaływania inwestycji na środowisko. 26 września 2017 r. Rada Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy przyjęła kolejne stanowisko, w którym zwróciła się do Wojewody Mazowieckiego, do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad o uwzględnienie wniosku, aby na obu wyrzutniach zlokalizowanych przy portalach tunelu, zostały zainstalowane urządzenia oczyszczające powietrze. 4 kwietnia 2019 r. zostało także skierowane do Ministra Infrastruktury stanowisko Burmistrza Dzielnicy Ursynów w sprawie montażu filtrów przy POW. Nie bez znaczenia pozostaje także fakt, iż 23 czerwca 2018 r. dziewięć organizacji społeczno-politycznych działających na terenie dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy zawarło Pakt na rzecz filtrów POW, wyrażając w nim poparcie dla instalacji urządzeń oczyszczających powietrze
z wyrzutni tunelu POW. 29 czerwca 2018 r. Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, iż montaż filtrów w ramach realizacji budowy POW będzie niezbędny.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad będzie miała za zadanie przeprowadzenie analiz niezwłocznie po uruchomieniu drogi, nie oczekując na pierwotnie wskazany w decyzji środowiskowej roczny termin jej wykonania. Rada Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy przyjmuje tę informację pozytywnie, niemniej oczekuje od Ministra Infrastruktury oraz Dyrektora Generalnego Dróg Krajowych i Autostrad zintensyfikowania działań na rzecz wyposażenia tunelu POW w urządzenia oczyszczające powietrze celem ich montażu jeszcze przed oddaniem drogi do użytkowania. W opinii Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy obecne technologie i wiedza pozwalają na to, aby już na etapie budowy POW móc przeprowadzić odpowiednie analizy i symulacje ruchu samochodowego oraz generowanego przez nie zanieczyszczenia powietrza i nie trzeba na to czekać do zakończenia budowy POW. Dlatego też Rada Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy oczekuje od Dyrektora Generalnego Dróg Krajowych i Autostrad zabezpieczenia środków budżetowych na ten cel i przystąpienie do faktycznych działań w przedmiocie realizacji niniejszego stanowiska.

W tej sprawie radni dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy składali również interpelacje, spotykali się z Wojewodą Mazowieckim, a także przedstawicielami Ministerstwa Infrastruktury. Głos w tej sprawie zabrał także Prof. dr hab. Stanisław Gawroński ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, podkreślając konieczność montażu urządzeń oczyszczających powietrze z tunelu POW.

Przewodniczący Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy Michał Matejka