Rada Dzielnicy ws. funkcjonowania targowiska w dzielnicy Ursynów

Postulaty radnych ws. bazarku

17 marca Rada Dzielnicy Ursynów przyjęła stanowisko w sprawie funkcjonowania targowiska w dzielnicy Ursynów. Zdaniem ursynowskich radnych należy podjąć działania, które spowodują, że nowe targowisko powstanie w obszarze tzw. parku linearnego. W efekcie zostaną zlikwidowane uciążliwości związane z działaniem bazarku w obecnej, tymczasowej lokalizacji na byłej pętli autobusowej Natolin Płn.

Stanowisko zostało poparte przez radnych Otwartego Ursynowa i Koalicji Obywatelskiej. Zapraszamy do zapoznania się z treścią stanowiska i jego uzasadnieniem.

Stanowisko poparli: Olga Górna (KO), Sylwia Krajewska (KO), Tomasz Krasowski (KO), Halina Kupiecka (KO), Leszek Lenarczyk (OU), Paweł Lenarczyk (OU), Krystian Malesa (KO), Michał Matejka (KO), Karolina Mioduszewska (KO), Magdalena Rogozińska (KO), Tomasz Sieradz (KO), Piotr Skubiszewski (OU), Małgorzata Szymańśka (KO), Robert Wojciechowski (KO) oraz Ryszard Zięciak (KO).

Stanowiska nie poparli: Katarzyna Polak (PiS), Antoni Pomianowski (IMU), Piotr Świątkowski (PiS), Marcin Szadowiak (PiS), Maciej Antosiuk (PU), Karol Radziwił (PiS), Mateusz Rojewski (PiS) oraz Bartosz Zawadzki (PU).


Stanowisko
Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
z dnia 17 marca 2021 r. 
w sprawie funkcjonowania targowiska w dzielnicy Ursynów

Na podstawie § 13 ust. 1 pkt. 8 oraz § 24 pkt. 2  Statutu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy stanowiącego załącznik nr 12 do uchwały Nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r.  w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 8814 ze zmianą Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 13139), Rada Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy zajmuje następujące stanowisko: 

§ 1

Rada Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy zwraca się do Biura Rozwoju Gospodarczego m.st. Warszawy o:

  1. Zintensyfikowanie działań w celu stworzenia nowego, zachowującego wysokie standardy sanitarne, estetyki i bezpieczeństwa, targowiska w lokalizacji przewidzianej w koncepcji tzw. parku linearnego opracowanej w 2016 r. 
  2. Przedstawienie opinii publicznej, formuły organizacyjnej targowiska w docelowej lokalizacji, po podpisaniu porozumienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad oraz uzyskaniu uzgodnień technicznych, określających możliwości inwestycyjne pod funkcje handlowe dla terenu przewidzianego w koncepcji tzw. parku linearnego opracowanej w 2016 r.

§ 2

Rada Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy zwraca się do Straży Miejskiej m.st. Warszawy oraz Policji o wzmożenie dotychczasowych działań, mających na celu wyegzekwowanie przestrzegania przepisów ruchu drogowego w okolicy terenu zajmowanego na targowisko i przeciwdziałanie niszczeniu mienia.

§ 3

Rada Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy zwraca się do Biura Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy o zawarcie w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru po północnej stronie ulicy Filipiny Płaskowickiej postanowień, które pozwolą na:

  1. Zapewnienie funkcji zieleni parkowej dla obszaru wzdłuż al. KEN na wysokości budynków przy ul. Polaka. 
  2. Zapewnienie realizacji funkcji komunikacji autobusowej, jako funkcji współistniejącej dla terenu dawnej pętli autobusowej Natolin Płn. 

§ 4 

Stanowisko podlega przekazaniu do Prezydenta m.st. Warszawy, Zarządu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy oraz Policji.

§ 5

Stanowisko wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
Michał Matejka


Uzasadnienie
do stanowiska Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z dnia 17 marca 2021 r.  w sprawie funkcjonowania targowiska w dzielnicy Ursynów

Mając na względzie ważną rolę, jaką odgrywają w miastach lokalne bazarki, Rada Dzielnicy Ursynów  uznała, iż konieczne jest wyrażenie stanowiska w sprawie przyszłości targowiska w dzielnicy Ursynów. W opinii Rady Dzielnicy Ursynów należy podjąć działania, które doprowadzą do powstania nowego targowiska w obszarze tzw. parku linearnego, a tym samym zlikwidują uciążliwości związane z działaniem bazarku w obecnej, tymczasowej lokalizacji na byłej pętli autobusowej Natolin Płn. 

Z uwagi na budowę Południowej Obwodnicy Warszawy (POW), władze Dzielnicy Ursynów, wsłuchując się w oczekiwania mieszkańców uznały, iż dla targowiska, które znajdowało się przy  ul. Braci Wagów musiała zostać znaleziona inna tymczasowa lokalizacja.

2 marca 2018 r. Zarząd Mienia m.st. Warszawy  zawarł umowę na okres 3 lat na dzierżawę gruntu o powierzchni 4 880 m2  (część działki ewidencyjnej 7/6 z obrębu 1-10-27) z przeznaczeniem terenu na targowisko. 

Zgodnie z pierwotnymi terminami, przedstawianymi przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), budowa ursynowskiego odcinka POW miała zakończyć się w sierpniu 2020 r., a prawdopodobnie nastąpi to pod koniec 2021 r. Niestety to opóźnienie ma kluczowy wpływ na sytuację targowiska w tymczasowej lokalizacji, która miała służyć na ten cel do zakończenia budowy POW.  Kolejne przeniesienie bazarku w inne, tymczasowe miejsce, w szczególności w okresie pandemii COVID-19, nie miałoby żadnego uzasadnienia. Ponadto analizy Urzędu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, prowadzone w latach 2016-17, nie pozwoliły na wskazanie alternatywnej lokalizacji na terenach m.st. Warszawy.

Rada Dzielnicy Ursynów ma świadomość, iż obecna, tymczasowa lokalizacja bazarku niesie za sobą wiele negatywnych konsekwencji, m.in. brak estetyki, uciążliwości dla okolicznych mieszkańców, większe niedogodności transportowe,  niemniej jednak trzeba zdawać sobie sprawę, iż ma to nierozerwalny związek z budową POW. Rozwiązanie tych problemów będzie mogło nastąpić, kiedy zakończy się budowa obwodnicy.

Konsekwencje budowy obwodnicy odczuwamy wszyscy. Jest to rządowa inwestycja i samorząd lokalny ma ograniczone możliwości działania. Samorząd lokalny robi wszystko, co w jego mocy, aby te uciążliwości minimalizować. Obecnie przedstawiciele Zarządu Dzielnicy Ursynów oraz władz m.st. Warszawy współpracują z GDDKiA celem podpisania porozumienia, które ustali podział kompetencji i własności nieruchomości w obszarze tzw. parku linearnego. Podpisanie porozumienia pozwoli na  przyśpieszenie niektórych prac w tym także dotyczących targowiska.  

Z uwagi na te uciążliwości Rada Dzielnicy Ursynów apeluje do służb porządkowych o stałe monitorowanie sytuacji wokół bazarku, m.in. w zakresie przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Podkreślamy, iż takie apele i wnioski są sukcesywnie kierowane przez Zarząd Dzielnicy, a także przez radnych Dzielnicy Ursynów w interpelacjach. W ostatnich dwóch latach podjęto skutecznie działania, które doprowadziły do: 

  • zainstalowania kilkunastu stojaków rowerowych,
  • wybudowania dwóch chodników od ul. Polaka, 
  • zamontowania wiaty przystankowej przy al. KEN,
  • odtworzenia trawnika i nasadzenia drzew od ul. Polaka, 
  • zamontowania płotków przy trawnikach, aby nie były one dewastowane, 
  • oraz nasadzono ponad 100 drzew wzdłuż al. KEN.

Rada Dzielnicy Ursynów popiera utrzymanie terenu zielonego wzdłuż al. KEN i jednocześnie popiera starania Zarządu Dzielnicy Ursynów w rozmowach z Biurem Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy,  aby ten teren został określony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru po północnej stronie ulicy Filipiny Płaskowickiej, jako teren zielni parkowej. 

W opinii Rady Dzielnicy Ursynów teren ten mógłby zostać funkcjonalnie włączony do parku nad POW i stanowiłby tzw. „zielone drzwi” do tego parku. Wpisywałoby się to w dotychczasowe działania Zarządu Zieleni m.st. Warszawy, który nasadził w 2018 r. i 2019 r. drzewa w tym pasie zieleni, a także w koncepcję budowy tzw. parku linearnego.  

Rada Dzielnicy Ursynów opowiada się za jak najszybszym stworzeniem nowego targowiska w docelowej lokalizacji. Dlatego też apeluje do Biura Rozwoju Gospodarczego m.st. Warszawy o przedstawienie formuły organizacyjnej targowiska w docelowej lokalizacji, po podpisaniu porozumienia z GDDKiA i uzyskaniu uzgodnień technicznych, określających możliwości inwestycyjne pod funkcje handlowe dla terenu przewidzianego w koncepcji tzw. parku linearnego, opracowanej w 2016 r. Rada Dzielnicy Ursynów oczekuje, że będzie to nowa formuła organizacyjna miejskiego targowiska, która pozwoli na zachowanie wysokich standardów sanitarnych, estetycznych,  bezpieczeństwa i zapewni odpowiednią obsługę komunikacyjną. Zdaniem Rady Dzielnicy Ursynów takie targowisko powinno powstać niezwłocznie po zakończeniu budowy POW i wydaniu terenu m.st. Warszawa. 

Rada Dzielnicy Ursynów popiera także starania Zarządu Dzielnicy Ursynów, aby dla terenu dawnej pętli autobusowej Natolin Płn. wprowadzić w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru po północnej stronie ulicy Filipiny Płaskowickiej, postanowienia pozwalające na realizację funkcji komunikacji autobusowej, jako funkcji współistniejącej. 

Przewodniczący Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
Michał Matejka