Otwarty Ursynów: projekt uchwały krajobrazowej do poprawki

Warszawa

Od 5 czerwca do 14 lipca Urząd m.st. Warszawy konsultował projekt uchwały krajobrazowej, która ma uporządkować przestrzeń naszego miasta. Stowarzyszenie Otwarty Ursynów złożyło uwagi do projektu dokumentu (pełna nazwa: uchwała w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń).

Warszawska uchwała krajobrazowa będzie regulować kwestie dotyczące reklam, szyldów, małej architektury oraz ogrodzeń. Otwarty Ursynów zgłosił w sumie 13 uwag, wśród nich 2 o charakterze ogólnym (uproszczenie języka uchwały, zawarcie w niej definicji niektórych pojęć) oraz 11 szczegółowych, odnoszących się do konkretnych przepisów. Obecny projekt uchwały krajobrazowej nie zyskał naszej pozytywnej oceny:
„Jakkolwiek cel wprowadzenia ładu przestrzennego i estetyki w naszym mieście jest szczytny, to jednak na obecnym etapie projektu uchwały nie można go uznać za zrealizowany. Przeciwnie, jeśli projekt uchwały nie zostanie gruntownie przerobiony, to w oparciu o uchwałę krajobrazową w tej formie Warszawie grozi jeszcze gorszy chaos reklamowy. Celem uchwałodawcy samorządowego nie może być wprowadzenie tak zawiłych przepisów, żeby ich adresaci nie mieli żadnych szans ich zrozumieć, a tym bardziej ich zastosować. Dlatego prosimy o uwzględnienie naszych powyższych uwag w dalszych pracach nad uchwałą krajobrazową dla m.st. Warszawy.” – piszemy w podsumowaniu pisma.
Uważamy, że projekt uchwały krajobrazowej po konsultacjach społecznych i wynikających z nich modyfikacjach, a przed wprowadzeniem go do dalszych prac uchwałodawczych Rady Warszawy powinien zostać dodatkowo zaopiniowany przez poszczególne rady dzielnic i komisje rad, mające w swoich kompetencjach ład przestrzenny i architektoniczny.