Plan dla północnej części osiedla Stokłosy

18 sierpnia br. został wyłożony do publicznego wglądu długo oczekiwany  projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części osiedla Stokłosy.

Plan ten przesądzi m.in. co dalej z Placem Wielkiej Przygody, Jastrzębowskiego 3, czy zdecyduje o obsłudze komunikacyjnej przez osiedle domków jednorodzinnych przy ul. Okaryny i Elegijnej. Na tę chwilę w projekcie planu Plac Wielkiej Przygody jest terenem zieleni urządzonej i usług sportu, a działka na Jastrzębowskiego 3 utraciła dominantę wysokościową 42m , ale jak zawsze diabeł tkwi w szczegółach, dlatego zachęcam do uważnej lektury tego dokumentu.

Każdy kto kwestionuje ustalenia  przyjęte w projekcie planu miejscowego, lub chciałby wyrazić poparcie dla konkretnych zapisów,  może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta m.st. Warszawy, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 października 2017 r. Wnoszący uwagę zobowiązany jest podać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres, a także oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Poniżej zamieszczamy link do ogłoszenia o wyłożeniu projektu planu. Znajdziecie tam projekt planu oraz formularze wniosku do uwag.

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części osiedla Stokłosy