Kontrola potwierdziła liczne nieprawidłowości w realizacji budżetu partycypacyjnego 2016 i 2017 na Ursynowie

Dziś otrzymaliśmy tekst wystąpienia pokontrolnego, będącego efektem kontroli realizacji budżetu partycypacyjnego (BP) na Ursynowie przez obecny zarząd dzielnicy. Wnioski pracy kontrolerów są porażające i nie zostawiają wątpliwości, że BP było nienależycie prowadzone. Kontrola odbyła się w ubiegłym roku na wniosek ursynowskich aktywistów, w tym związanych ze stowarzyszeniem Otwarty Ursynów.

We wniosku o kontrolę z września 2016 roku napisaliśmy m.in. „Uważamy, że do poprawy sytuacji w zakresie wybiórczego i niekonsekwentnego stosowania postanowień Regulaminu BP 2016 i Regulaminu BP 2017 przez urzędników niezbędna jest kontrola, która w sposób obiektywny i jednoznaczny potwierdzi (lub zaprzeczy) stawianym zarzutom podczas tegorocznej edycji BP. Naszym zdaniem taka kontrola może wykazać błędy w zakresie zarządzania procesem BP na poziomie dzielnicy, braku odpowiedniego nadzoru Zarządu Dzielnicy, w szczególności w zakresie organizacji samego procesu oraz przygotowania do niego.” Ustalenia kontrolerów potwierdziły większość naszych zarzutów, w tym m.in.  przeprowadzenia z naruszeniem postanowień Regulaminu 2017 przez Zarząd Dzielnicy procesu weryfikacji projektów zgłaszanych w 2016 r.  Ponadto kontrolerzy wykryli inne nieprawidłowości, np. nie ukończenie w terminie 22% projektów podczas edycji budżetu partycypacyjnego na 2016 r.

– Mamy gorzką satysfakcję, że składając wniosek o kontrolę mieliśmy rację, zwracając uwagę na liczne naruszenia na Ursynowie regulaminu budżetu partycypacyjnego. Kontrolerzy potwierdzili, że odrzucano projekty, mimo że spełniały one wszystkie wymogi. Kontrolerzy potwierdzili, że w wielu wypadkach urzędnicy nie kontaktowali się z projektodawcami, mimo że mieli taki obowiązek. Kontrolerzy potwierdzili, że procedowanie przez zespół ds. BP na Ursynowie odwołań projektodawców było prowadzone w sposób, który mógł utrudnić rzetelną ocenę odwołań – komentuje wyniki kontroli Bartosz Dominiak, wiceprzewodniczący Otwartego Ursynowa. – Oczekujemy od burmistrza Ursynowa podjęcia działań naprawczych, a przede wszystkim przeproszenia poszkodowanych autorów projektów oraz niezwłocznej realizacji wszystkich zwycięskich projektów, które do dziś nie zostały wykonane – dodaje.

Najważniejsze ustalenia kontroli

 • do dnia 22.02.2017 r. nie ukończono realizacji 10 projektów (22%) spośród 46 wybranych do realizacji w głosowaniu podczas edycji budżetu partycypacyjnego na 2016 r.
 • przy realizacji 7 projektów spośród 46 wybranych do realizacji w głosowaniu podczas edycji budżetu partycypacyjnego na 2016 r. w sposób znaczący przekroczono kosztorys ustalony w trakcie weryfikacji szczegółowej
 • trzy projekty zostały dopisane do listy projektów poddanych pod głosowanie mieszkańców niezgodnie z zasadami ustalonymi w Regulaminie 2016
 • dla projektu „Bezpieczne przejścia dla pieszych i pasy rowerowe na ul. Stryjeńskich” z edycji budżetu partycypacyjnego na rok 2016 nie zorganizowano spotkań promocyjnych z mieszkańcami przed poddaniem projektu pod głosowanie wymaganych S 5 pkt 13 Regulaminu 2016.
 • w edycji budżetu partycypacyjnego na 2017 rok ustalono, iż weryfikacji szczegółowej 5 z 14 poddanych kontroli projektów dokonano bez dołożenia należytej staranności, tj. nie skontaktowano się z projektodawcami w sytuacjach przewidzianych Regulaminem przeprowadzania budżetu partycypacyjnego w m.st. Warszawie na rok 2017
 • projekt „Wolna wola nauka odpierania manipulacji dla mieszkańców Ursynowa” został skierowany do ponownej weryfikacji, pomimo braku pozytywnej opinii Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego na rok 2017 w Dzielnicy Ursynów, co było niezgodne z S 23 ust. 2 Regulaminu 2017
 • w dwóch przypadkach weryfikacja szczegółowa projektów, zgłoszonych do edycji budżetu partycypacyjnego na 2017 rok, zakończyła się wynikiem negatywnym, pomimo iż projekty spełniały wszystkie, wymienione na karcie weryfikacji, kryteria (powód odrzucenia projektu wpisano w pkt 13 „inne ważne uwagi”
 • w trakcie edycji budżetu partycypacyjnego na rok 2017 w Dzielnicy Ursynów zgłoszono 60 wniosków projektodawców o powtórną weryfikację projektów. Wszystkie wnioski rozpatrywane były podczas jednego posiedzenia Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego w Dzielnicy w dniu 18 maja 2016 r. Powyższa sytuacja mogła utrudnić rzetelne zapoznanie się z uzasadnieniem odwołań.

W wyniku kontroli burmistrz Ursynowa Robert Kempa (PO) został zobowiązany do:

 1. Przeprowadzania rzetelnej i dokładnej weryfikacji szczegółowej projektów zgłaszanych do kolejnych edycji budżetu partycypacyjnego w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, w tym w zakresie urealniania kosztorysów zgłoszonych projektów.
 2. Realizacji wybranych przez mieszkańców projektów zgodnie z ustaleniami zawartymi w projektach.
 3. Przestrzegania, ustalonych w zarządzeniach i uchwałach, regulaminów przeprowadzania budżetów partycypacyjnych.
 4. Do ścisłej współpracy z Centrum Komunikacji Społecznej w celu stworzenia przejrzystych i ustandaryzowanych procedur przeprowadzania budżetu partycypacyjnego oraz realizacji wybranych projektów w kolejnych latach.

Burmistrz ma 30 dni na przedstawienie informacji o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych i wykorzystania uwag bądź wskazania uzasadnionych przyczyn ich nie wykonania. Gdy tylko uzyskamy taką informację, niezwłocznie przekażemy ją do wiadomości mieszkańców Ursynowa.

Treść wystąpienia pokontrolnego BP 2016 i 2017 (PDF)