Rada Dzielnicy Ursynów poparła nasz projekt stanowiska ws. filtrów w tunelu POW

Ratusz Dzielnicy Ursynów

26 września Rada Dzielnicy Ursynów jednogłośnie przyjęła stanowisko, którym poparła postulaty mieszkańców, aby na  obu wyrzutniach zlokalizowanych przy portalach tunelu Południowej Obwodnicy Warszawy zostały zainstalowane urządzenia/filtry oczyszczające powietrze. Stanowisko zostało przyjęte z inicjatywy radnych Otwartego Ursynowa, a jego współautorem był m.in. Piotr Skubiszewski, przewodniczący naszej organizacji. Dziękujemy pozostałym radnym za poparcie naszej inicjatywy. 

Treść stanowiska

Stanowisko
Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
z dnia 26 września 2017 r.

 w sprawie budowy drogi ekspresowej S2 – POŁUDNIOWA OBWODNICA WARSZAWY na odcinku od węzła „Puławska” do węzła „Lubelska” – Zadanie „A” – Budowa drogi ekspresowej S2 – POŁUDNIOWA OBWODNICA WARSZAWY na odcinku od węzła „Puławska” (bez węzła) do węzła „Przyczółkowa” (bez węzła) (dalej „POW”)

Na podstawie § 13 ust. 1 pkt. 8 oraz § 24 pkt. 2  Statutu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy stanowiącego załącznik nr 12 do uchwały Nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r.  w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 roku, poz. 420 j.t.), Rada Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy zajmuje następujące stanowisko:

1. Rada Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy zwraca się do Wojewody Mazowieckiego, do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad o uwzględnienie wniosku, aby na obu wyrzutniach zlokalizowanych przy portalach tunelu, zostały zainstalowane urządzenia/filtry oczyszczające powietrze. 

2. Rada Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy zwraca się do Wojewody Mazowieckiego oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o uwzględnienie w zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zapisów ograniczających do minimum uciążliwości związane z zanieczyszczeniem powietrza i hałasem wynikające z budowy w ramach POW dwóch węzłów komunikacyjnych (Węzeł Ursynów-Zachód oraz Węzeł Ursynów-Wschód). 

3. Stanowisko podlega przekazaniu do Prezydenta m.st. Warszawy, Rady m.st. Warszawy, Wojewody Mazowieckiego, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

4. Wykonanie stanowiska powierza się Przewodniczącej Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.

5. Stanowisko wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do stanowiska

Uzasadnienie do stanowiska
Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
z dnia 26 września 2017 r.

w sprawie budowy drogi ekspresowej S2 – POŁUDNIOWA OBWODNICA WARSZAWY na odcinku węzła „Puławska” do węzła „Lubelska” – Zadanie „A” – Budowa drogi ekspresowej S2 – POŁUDNIOWA OBWODNICA WARSZAWY na odcinku od węzła „Puławska” (bez węzła) do węzła „Przyczółkowa” (bez węzła) (dalej „POW”)

W związku z obwieszczeniem Wojewody Mazowieckiego (WI-II.7820.1.10.2017.MS1)o zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa w trakcie przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (WI-II.7820.1.10.2017.MS1) polegającej na budowie drogi ekspresowej S2 – POŁUDNIOWA OBWODNICA WARSZAWY na odcinku węzła „Puławska” do węzła „Lubelska” – Zadanie „A” – Budowa drogi ekspresowej S2 – POŁUDNIOWA OBWODNICA WARSZAWY na odcinku od węzła „Puławska” (bez węzła) do węzła „Przyczółkowa” (bez węzła), w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko mieszkańcy dzielnicy Ursynów licznie złożyli wnioski, aby na obu wyrzutniach zlokalizowanych przy portalach tunelu zostały zainstalowane urządzenia/filtry oczyszczające powietrze. Rada Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w trosce o środowisko naturalne, zapewnienie mieszkańcom Ursynowa godnych warunków do życia, popiera wnioski kierowane przez mieszkańców w ramach przedmiotowych konsultacji.

Dodatkowo, Radni Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy uważają za zasadne zwrócić uwagę na inne zagrożenia wynikające z budowy POŁUDNIOWEJ OBWODNICY WARSZAWY, a ściśle związane ze stanem jakości powietrza na Ursynowie oraz generowanym przez zwiększony ruch komunikacyjny hałasem.

W ramach budowy POW powstaną dwa węzły komunikacyjne (Węzeł Ursynów-Zachód oraz Węzeł Ursynów-Wschód). Analizy ruchu ewidentnie wskazują na istotne zwiększenie liczby przejeżdżających przez Ursynów samochodów. W efekcie, tym samym zwiększy się ilość emitowanych do środowiska zanieczyszczeń powietrza oraz pogorszą się warunki hałasowe najbliższych okolic tunelu POW oraz ww. węzłów komunikacyjnych.

Mając powyższe na uwadze, Rada Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy dodatkowo, poza instalacją urządzeń/filtrów oczyszczających powietrze, wnioskuje o uwzględnienie w zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zapisów wymuszających rozwiązania projektowe gwarantujące mieszkańcom okolic tunelu POW minimalizację powyższych negatywnych zjawisk.

Niniejsze stanowisko jest kolejną próbą Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy i Zarządu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy wyegzekwowania rozwiązań projektowych przy POW chroniących mieszkańców Ursynowa.

Pierwsze wnioski powstawały już w 2013 roku. W piśmie z 12 lipca 2013 roku,  będącym odpowiedzią na stanowisko Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z dnia 11 czerwca 2013 roku, GDDKiA zadeklarowała montaż filtrów na wyrzutniach spalin, po czym z deklaracji niestety się wycofała.

Niniejsze stanowisko jest z jednej strony poparciem działań mieszkańców, z drugiej wsparciem działań Zarządu Dzielnicy, mających na celu ochronę żywotnych interesów mieszkańców Ursynowa.